2Ki 12.21: Was Jozabad Shimeat boy an Jehozabad, Shomer boy, da palace guys dat
Ezr 8.33: Two a da Levi ohana guys, Jozabad Jeshua's boy an Noadaiah Binnui's boy, dey wen check um
Ezr 10.22: ohana: Elioenai, one nodda Ma`aseiah, Ishmael, Nethanel, Jozabad, an Elasah.
Ezr 10.23: Had helpa guys from da Levi ohana dat wen do da same ting: Jozabad, Shimei, Kelaiah (dey call um Kelita), Petahaiah, Judah,
Neh 8.7: Akkub, Shabbetai, Hodiah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan, an Pelaiah.
Neh 11.16: Had Shabbetai and Jozabad too, dat was da two leadas fo da Levi ohana peopo an dat