Deu 9.23: “An lata, wen Yahweh wen send you guys fo go out from Kadesh-Barnea, he tell, ‘Go!