Neh 7.43: afta him dey come from Hodevah, an afta him dey come from Kadmiel, 74.
Neh 9.4: Da odda guys from da Levi ohana -- Jeshua, Bani, Kadmiel, Shebaniah, Bunni, Sherebiah, da odda Bani, an Kenani --
Neh 10.9: guys: Jeshua Azaniah boy, Binnui from da Henadad ohana, Kadmiel, an da ones dat stay work wit dem Shebaniah, Hodiah,
Neh 12.8: dat wen come back da same time, anodda Jeshua, Binnui, Kadmiel, Sherebiah, anodda Judah, an Mattaniah.
Neh 12.24: guys fo da Levi ohana was Hashabiah, Sherebiah, an Jeshua, Kadmiel boy.