Ezr 8.17: dose guys fo go by Iddo, da leada fo da Levi ohana peopo Kasifia side, an talk to Iddo an his ohana peopo an da guys from
Ezr 8.17: side, an talk to Iddo an his ohana peopo an da guys from Kasifia side dat suppose to work inside da Temple.