Gen 4.24: Kay den, anybody go kill me, Lamek, God goin kill
Gen 8.16: Dat time, God wen tell Noah, “Kay den.
Gen 12.13: She tell um, “Kay den.
Gen 16.2: Abram, he tell Sarai, “Kay den.
Gen 18.5: Dey tell um, “Kay den.
Gen 19.21: Da angel guy tell Lot, “Kay den.
Gen 22.5: Abraham tell his worka guys, “Kay den.
Gen 23.16: Abraham, he say, “Kay den.
Gen 24.5: Da luna guy tell Abraham, “Kay den.
Gen 24.33: Laban tell, “Kay den.
Gen 24.54: Da next day, dey wake up, an da luna guy tell, “Kay den.
Gen 27.25: Isaac tell um, “Kay den.”
Gen 29.21: Jacob tell Laban, “Kay den!
Gen 30.3: Rachel tell, “Kay den.
Gen 30.15: Rachel tell Leah, “Kay den.
Gen 30.31: Laban tell, “Kay den.
Gen 30.34: Laban tell, “Kay den.
Gen 31.43: Den Laban tell Jacob dis: “Kay den.
Gen 33.12: Den Esau tell Jacob, "Kay den, you get ready, an we go togedda."
Gen 33.15: Den Esau tell, "Kay den, I tell some a my ohana guys hea fo go wit you fo
Gen 40.12: Joseph tell da guy: “Kay den.
Gen 42.33: da guy dat stay in charge a da land ova dea, he tell us, ‘Kay den.
Gen 43.8: Den Judah tell his fadda Israel, “Kay den.
Gen 43.11: Den dea fadda Israel tell um, “Kay den.
Gen 44.10: Joseph's guy tell um, “Kay den, jalike you guys say.
Gen 46.31: Joseph tell his brudda guys an all his fadda ohana peopo, “Kay den.
Gen 47.10: Den Jacob tell Pharaoh, “Kay den, sir, I going now.
Gen 47.16: Joseph tell um, “Kay den.
Exo 3.13: Den dey goin ask me, ‘Kay den, wass his name?
Exo 4.23: Kay den, yoa numba one boy, I goin kill um.”
Exo 8.28: Da Pharaoh guy tell, “Kay den.
Exo 8.29: Moses tell, “Kay den.
Exo 9.18: Kay den.
Exo 22.11: Da guy dat wen own da animal gotta say, “Kay den, dass okay.
Exo 29.18: Kay den, burn up da whole sheep on top da altar.
Exo 32.2: Aaron tell um, “Kay den.
Exo 33.13: Kay den.
Rut 2.2: Na`omi tell her, “Kay den.
Rut 3.13: If he like, kay den, he da one goin marry you.
Rut 4.4: Da odda guy tell, “Kay den, I buy um fo da ohana.
1Ki 2.14: She tell, “Kay, you can.”
1Ki 2.18: Batsheba tell him, “Kay den, I go talk to da King fo you.
1Ki 12.6: He aks um, “Kay den.
1Ki 19.20: Elijah tell um, “Kay den, go.
2Ki 2.17: So he tell, “Kay den, let um go look.”
2Ki 5.17: Den Naaman tell, “Kay den, if you no goin take notting, let me, yoa worka guy,
2Ki 12.8: Da pries guys tell, “Kay den.
Isa 28.11: Kay den.
Isa 44.1: Kay den!
Amo 2.13: Kay den!
Jon 1.8: Dey tell Jonah, “Kay den.”
Jon 4.10: But Yahweh wen tell Jonah: “Kay den.
Mat 4.6: Kay den, go jump down dea, cuz da Bible say, ‘God goin tell
Mat 8.7: Jesus tell him, “Kay.
Mat 16.15: Jesus aks dem, “Kay den, wat bout you guys?
Mat 18.25: mo money fo pay him, so da king tell da odda worka guys, ‘Kay den.
Mat 20.2: He tell um, ‘Kay den, go inside my grape farm an work.
Mat 20.14: Kay den, take wat you wen work fo, an go home.
Mat 21.27: Den Jesus say, “Kay den, I no goin tell you guys from wea I get da right.”
Mat 21.40: Kay den, wen da boss who own da grape farm come, wat you guys
Mat 22.21: An he tell um, “Kay den, give um to Cesar, wat his, an give to God, wat his!”
Mat 22.45: Kay den.
Mat 27.42: If he da King fo da Israel peopo, kay den, let him come down from da cross now!
Mrk 4.22: Kay den, wateva you no undastan now, you goin undastan bumbye.
Mrk 8.29: Den Jesus say, “Kay den.
Mrk 8.38: Anybody dat stay shame a me an da tings I say, kay den, wen I come back, I goin be shame a dem.
Mrk 11.33: Den Jesus say, “Kay den, I no goin tell you guys from wea I get da right.”
Mrk 12.9: Kay den, wen da boss who own da grape farm come, wat you guys
Mrk 12.17: An he tell um, “Kay den.”
Mrk 12.37: Kay den.
Mrk 15.32: da Spesho Guy God Wen Send, da King fo us Israel peopo, kay den, he can come down from da cross now!
Luk 4.9: Kay den, go jump down dea.
Luk 7.25: Kay den, wat you guys wen go ova dea fo see?
Luk 9.20: He aks dem, “Kay den, wat bout you guys?
Luk 11.19: Kay den.
Luk 20.8: Jesus tell um, “Kay den, I no goin tell you guys from wea I get da right fo do
Luk 20.25: Jesus say, “Kay den, give um to Cesar wat his, an give to God wat his!”
Luk 20.44: Kay den, David call him ‘My Boss,’ yeah?
Jhn 1.22: Dey tell him, “Kay den.”
Jhn 1.25: Dem guys aks him, “Kay den.’-”
Jhn 6.28: Dey tell him, “Kay den!
Jhn 8.18: Kay den.
Jhn 10.7: Kay den, I like tell you guys dis too: I jalike da gate fo da
Jhn 10.35: Kay den.”
Jhn 13.9: Den Simon Peter tell him, “Kay den, Boss.”
Jhn 13.14: Kay den.
Jhn 21.15: An Jesus wen tell um, “Kay den.
Jhn 21.16: An Jesus tell um, “Kay den.
Act 4.10: Kay den.
Act 25.12: Kay den.”
Rom 3.29: Kay den.
Rom 4.10: Kay den, wat time was, wen God wen say dat?
Rom 11.12: Kay den -- bumbye, all da Jewish peopo goin come strait wit
Rom 12.21: Kay den.
1Co 3.3: Kay den, wateva yoa body feel, dass how you guys tink an ack!
1Co 14.6: Kay den, bruddas an sistas!
1Co 14.12: Kay den.
1Co 14.26: Kay den, bruddas an sistas.
1Co 15.12: Kay den.
2Co 12.12: Kay den, I wen do all dat wen I wen stay wit you guys, an I
Eph 4.25: Kay den.
Php 3.1: Kay den, bruddas an sistas.
Php 4.4: Kay den.
1Th 5.6: Kay den.
1Th 5.28: Kay den.
Tit 3.15: Kay den!”
Heb 4.14: Kay den.
Heb 9.14: Kay den, God's Spesho Spirit dat stay foeva wen help Christ go
Heb 10.29: Kay den.
Heb 10.35: Kay den.
Heb 13.1: Kay den.
Jas 3.1: Kay den, but you know, not everybody suppose to teach.
Jas 3.13: Kay den.
2Pe 3.11: Kay den.
1Jn 2.22: Kay den.