Ezr 10.23: wen do da same ting: Jozabad, Shimei, Kelaiah (dey call um Kelita), Petahaiah, Judah, an Eliezer.
Neh 8.7: Sherebiah, Jamin, Akkub, Shabbetai, Hodiah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan, an Pelaiah.
Neh 10.10: an da ones dat stay work wit dem Shebaniah, Hodiah, Kelita, Pelaiah, Hanan, Mika, Rehob, Hashabiah, Zakkur,