Gen 15.19: I give you da land fo da Ken peopo, da Keniz peopo, da Kadmon peopo, da Het peopo, da
Luk 1.9: Dey wen pick um ‘Jun Ken A Po’ kine, cuz dass how dey wen do um.
Act 1.26: Den dey wen make jalike Jun Ken A Po kine, an Mattias wen win, so he wen come togedda wit