1Ki 17.3: Go da east side an go hide up dea inside da Kerit Gulch, mauka da Jordan Riva.”
1Ki 17.4: Da Kerit Stream goin be wea you get watta fo drink.
1Ki 17.5: He go da Kerit Gulch, mauka da Jordan Riva, an stay dea.”
1Ki 17.6: birds bring him food an meat, an he drink watta outa da Kerit Stream.