1Ki 15.13: He even kick out his granmudda Maacah an no give her respeck fo be da
2Ki 17.11: dey make on top da hills, jalike da peopos dat Yahweh wen kick out wen da Israel peopo come dea.
2Ki 17.20: let da steala guys rip off dea stuffs, all da time till he kick dem outa da land wea he stay.
2Ki 17.23: Dey no change how dey ack, till Yahweh kick out da Israel peopo from wea he stay.
2Ki 21.2: Dose peopos, dey da ones dat befo time Yahweh wen kick um outa da land in front da Israel peopo, so da Israel
2Ki 21.8: If dey stick wit da rules, I no kick um outa da land I wen give to dea ancesta guys.
2Ki 24.3: dat happen to da Judah peopo, jalike Yahweh wen tell, fo kick um out so dey no can show face in front him no moa.
2Ki 24.20: In da end, Yahweh wen kick out all da Jerusalem an Judah peopo, so dey no can show
Dan 11.20: Da peopo goin kick um out, but not cuz dey huhu, o cuz dey fight him.