Gen 40.15: da land wea da Hebrew peopo stay live, but some guys wen kidnap me an bring me ova hea, an nobody ova dea know.
Exo 21.16: Anybody kidnap one guy, gotta kill um.
Exo 21.16: No matta he sell da guy he wen kidnap, o he still yet stay holding um wen you catch um, gotta