Exo 29.13: guts, da hard ting dat stick out from da liver, an da two kidneys wit da fat dat go aroun dem, an burn um on top da altar fo
Exo 29.22: parts, da ting dat stick out from da liver, an da two kidneys wit da fat aroun dem.
Lev 3.4: an da fat dat stick wit da odda inside parts, an da two kidneys wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone,
Lev 3.4: He goin take um out wit da kidneys.
Lev 3.10: guts, an da fat dat stick wit da odda inside parts, da two kidneys wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone,
Lev 3.10: He goin take um out wit da kidneys.
Lev 3.15: fat dat cova da inside parts, o dat stick wit um: both da kidneys wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone,
Lev 3.15: He goin take um out wit da kidneys.
Lev 4.9: He goin take both kidneys wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone,
Lev 4.9: He goin take um out wit da kidneys.
Lev 7.4: -- da fat tail, an da fat on top da inside parts, both kidneys an da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone,
Lev 7.4: part a da liver dat stick out, an take out da liver wit da kidneys.
Lev 8.16: da inside parts, da part a da liver dat stick out, both da kidneys an dea fat, an burn um on top da altar.
Lev 8.25: da inside parts, da part a da liver dat stick out, both kidneys an dea fat, an he cut off da right thigh.
Lev 9.10: Aaron burn da fat on top da altar, da kidneys, an da part a da liver dat stick out, from da sacrifice
Lev 9.19: kine sheep, da fat sheep tail, da fat dat cova da guts, da kidneys, an da part a da liver dat stick out, dey put all dat