1Ki 2.37: Dis da deal: If you go out, an go cross da Kidron Stream, you know fo shua dat da same day, you goin mahke,
1Ki 15.13: Asa cut down da pole an burn um by da Kidron Stream.
2Ki 23.4: He tell um burn da stuff outside Jerusalem town, inside da Kidron Valley, an take da ash Bethel side.
2Ki 23.6: god Asherah outa da Temple Fo Yahweh, an take um by da Kidron Stream outside Jerusalem, an burn um ova dea.
2Ki 23.12: um in small kine pieces, an throw all da stuff inside da Kidron Valley.
Jhn 18.1: Wen Jesus wen pau pray, he wen go ova da Kidron Stream wit da guys he teaching, an dey wen go inside one