Gen 10.10: Nimrod wen come one king, an da main places wea he was king was Babylon town, Erech
Gen 10.10: Nimrod wen come one king, an da main places wea he was king was Babylon town, Erech town, Akkad town, an Kalneh town,
Gen 12.15: dat work fo da Pharaoh (dass wat da Egypt peopo call dea king guy), dey wen spock her, an dey go tell da Pharaoh guy all
Gen 14.4: Dat time, had one king guy name King Kedorla`omer from Elam town dat wen take ova
Gen 14.4: Dat time, had one king guy name King Kedorla`omer from Elam town dat wen take ova plenny odda
Gen 14.4: Fo twelve year, him an three odda king guys from da big towns aroun Babylon wen stay go togedda
Gen 14.4: Dea names, King Kedorla`omer from Elam, King Amrafel from Shinar, King
Gen 14.4: Dea names, King Kedorla`omer from Elam, King Amrafel from Shinar, King Ariok from Ellasar, King
Gen 14.4: King Kedorla`omer from Elam, King Amrafel from Shinar, King Ariok from Ellasar, King Tida`al, da king guy fo diffren
Gen 14.4: Elam, King Amrafel from Shinar, King Ariok from Ellasar, King Tida`al, da king guy fo diffren peopos.
Gen 14.4: from Shinar, King Ariok from Ellasar, King Tida`al, da king guy fo diffren peopos.
Gen 14.4: Dem four king guys an dea army guys, ery year dey make presha fo da
Gen 14.4: Da peopo dat side get five king guys fo dea big towns.
Gen 14.4: Dea names, King Bera from Sodom, King Birsha from Gomorrah, King Shinab
Gen 14.4: Dea names, King Bera from Sodom, King Birsha from Gomorrah, King Shinab from Admah, King
Gen 14.4: names, King Bera from Sodom, King Birsha from Gomorrah, King Shinab from Admah, King Shem-`Eber, da king guy fo da Zebo
Gen 14.4: Sodom, King Birsha from Gomorrah, King Shinab from Admah, King Shem-`Eber, da king guy fo da Zebo peopo, Da king from
Gen 14.4: from Gomorrah, King Shinab from Admah, King Shem-`Eber, da king guy fo da Zebo peopo, Da king from Bela.
Gen 14.4: Admah, King Shem-`Eber, da king guy fo da Zebo peopo, Da king from Bela.
Gen 14.4: All dat time, da king guys from Babylon side make da king guys from Sodom side
Gen 14.4: All dat time, da king guys from Babylon side make da king guys from Sodom side pay um plenny money, ery year.
Gen 14.4: But afta dey pay fo twelve year, year numba 13, da five king guys from Sodom an Gomorrah side no pay notting.)
Gen 14.5: So, da nex year, numba 14, Kedorla`omer an da three king guys dat stay tight wit him, dey all wen go ova dea wit
Gen 14.7: Den da king guys from aroun Babylon, dey start fo go back home.
Gen 14.8: guys find out dat da Babylon guys coming afta dem, da king guys from Sodom an Gomorrah an Admah, an da king fo da
Gen 14.8: dem, da king guys from Sodom an Gomorrah an Admah, an da king fo da Zebo peopo, an da king guy fo Bela, dass Zo`ar too,
Gen 14.8: an Gomorrah an Admah, an da king fo da Zebo peopo, an da king guy fo Bela, dass Zo`ar too, dey take dea army guys outa
Gen 14.9: Dey all stay waiting ova dea fo King Kedorla`omer from Elam, an King Tida`al da king fo some
Gen 14.9: stay waiting ova dea fo King Kedorla`omer from Elam, an King Tida`al da king fo some odda peopos, an King Amrafel from
Gen 14.9: ova dea fo King Kedorla`omer from Elam, an King Tida`al da king fo some odda peopos, an King Amrafel from Babylon, an King
Gen 14.9: from Elam, an King Tida`al da king fo some odda peopos, an King Amrafel from Babylon, an King Ariok from Ellasar, an all
Gen 14.9: king fo some odda peopos, an King Amrafel from Babylon, an King Ariok from Ellasar, an all dea army guys.
Gen 14.9: Had four king guys an dea army guys coming, an five king guys an dea
Gen 14.9: Had four king guys an dea army guys coming, an five king guys an dea army guys waiting ova dea fo fight dem.
Gen 14.10: guys start fo fight, da ones from Sodom an Gomorrah an dea king guys, dey all go run away from da Babylon army guys.
Gen 14.11: Den da four king guys from Babylon an dea army guys wen go take all da
Gen 14.14: He tell um all fo go out wit him, an dey chase da Babylon king guys an dea army guys, all da way to da place we call Dan.
Gen 14.18: Afta Abram chase King Kedorla`omer an da odda king guys Hobah side, he go home.
Gen 14.18: Afta Abram chase King Kedorla`omer an da odda king guys Hobah side, he go home.
Gen 14.18: Wen Abram stay go, da king fo Salem town wen come out talk wit him, Shaveh Valley, da
Gen 14.18: Da king fo Sodom town, he go dea too.
Gen 14.18: King Melkizedek, dat was da king fo Salem town, he was one
Gen 14.18: King Melkizedek, dat was da king fo Salem town, he was one pries fo da God Dass Mo Importan
head: Abraham Give Back Eryting To Da King Fo Sodom
Gen 14.21: But da king guy fo Sodom, he tell Abram, “Eh, jus let da peopo go wit
Gen 14.22: But Abram tell da king guy fo Sodom, “No way!”
Gen 17.6: Even goin get king guys dat goin come from you too!
Gen 17.16: Goin get king guys fo diffren peopos dat goin come from her too!
head: Abraham An King Abimelek
Gen 20.2: So Abimelek, da king guy fo Gerar, he go take Sarah fo come his wife.
Gen 21.22: Had one time, King Abimelek an his main army guy Pikol come talk wit Abraham.
Gen 26.1: Isaac, he move Gerar side an set up his tents wea King Abimelek was da king fo da Filisha peopo.
Gen 26.1: Gerar side an set up his tents wea King Abimelek was da king fo da Filisha peopo.
Gen 26.8: Long time afta dey go Gerar, da Abimelek guy dass da king fo da Philistine peopo, he looking down from da window, an
Gen 26.26: Den Abimelek, da king fo Gerar town, wen come by Isaac.
Gen 35.11: Even goin get king guys dat going come from yoa ohana too.
head: Da King Guys Edom Side
Gen 36.31: Edom side, ova dea had king guys dat was in charge, long time befo da Israel peopo wen
Gen 36.31: dat was in charge, long time befo da Israel peopo wen get king guys.
Gen 36.32: Bela, Beor boy, he was king Edom side.
Gen 36.33: Bela mahke, an Jobab, Zerah boy from Bozrah side, he come king.
Gen 36.34: dat come from da land wea da Teman peopo live, he come king.
Gen 36.35: Husham wen mahke, an Hadad, Bedad boy, he come king.
Gen 36.36: Hadad mahke, an Samlah from Masrekah, he come king.
Gen 36.37: Shaul from Rehobot (da one by da Eufrates Riva), he come king.
Gen 36.38: Shaul mahke, an Ba`al-Hanan, Akhbor boy, he come king.
Gen 36.39: Ba`al-Hanan, Achbor boy, mahke, an Hadar, he come king.
Gen 37.8: You tink you goin come king ova us guys?”
Gen 37.36: He one officer dat work fo Pharaoh da King.
Gen 37.36: He da head guy fo da army guys dat kill da prisonas dat da king like kill.
Gen 39.1: one Egypt guy Potifar, one a da head guys dat work fo da king, Egypt side.
Gen 39.20: take Joseph an trow um inside da jail wea da guys dat da king say gotta go.”
Gen 40.1: afta dat, had one guy dat get da job fo give da wine to da king a Egypt, an one nodda guy dat get da job fo bake da bread
Gen 40.1: Dose guys, dey wen do tings dat da king neva like.
Gen 40.2: Da Pharaoh (dass wat da Egypt peopo call dea king guy), he come huhu wit dese two palace guys, da main guy
Gen 40.5: Da guy dat use to give da wine to da king befo time get one dream, an same ting fo da guy dat use to
Gen 40.5: an same ting fo da guy dat use to bake da bread fo da king befo time.
Gen 40.9: was da boss befo time fo da peopo dat give da wine to da king, he tell Joseph wat he wen dream firs.
Gen 40.16: befo time stay in charge a da guys dat bake da bread fo da king, he see dat wen Joseph tell wat da firs dream mean, he
Gen 40.20: befo time stay in charge a da guys dat give da wine to da king, an da guy dat befo time bake da bread fo da king, an dey
Gen 40.20: to da king, an da guy dat befo time bake da bread fo da king, an dey bring um to him.
Gen 40.21: befo time was in charge a da guys dat give da wine to da king, da king give um back da same job jalike befo time.
Gen 40.21: was in charge a da guys dat give da wine to da king, da king give um back da same job jalike befo time.
Gen 40.22: befo time was in charge a da guys dat bake da bread fo da king, da king tell da army guys fo kill um an hang um on top
Gen 40.22: was in charge a da guys dat bake da bread fo da king, da king tell da army guys fo kill um an hang um on top one pole.
Gen 40.23: yet, da guy in charge a da peopo dat give da wine to da king, he neva even tink bout Joseph.
head: Da King Get One Dream
Gen 41.1: Two year afta dat, da Pharaoh guy, dass da king guy Egypt side, wen get one dream.
Gen 41.9: da guy dat stay in charge a da guys dat give da wine to da king, he talk.
head: Joseph Tell Da King Wat He Gotta Do
head: Da King Make Joseph In Charge A Egypt
Gen 41.37: Same ting fo all da guys dat work fo da king, dey like um too.
Gen 41.44: Da Pharaoh guy wen tell Joseph dis too: “I da king fo Egypt, an I say dis: all ova dis land, nobody goin move
Gen 45.8: He wen make me jalike I one fadda guy fo da king, dass da Pharaoh guy.
Gen 45.17: Da Pharaoh guy, dass da king, he tell Joseph, “Tell yoa brudda guys dis: ‘Dis wat you
Gen 46.31: I going by da Pharaoh guy, dass da king, an tell um wat wen happen hea.”
Gen 46.33: Now, I like tell you guys dis: da Pharaoh guy, da king, he goin tell you guys come by him, an he goin aks you
head: Da King Give Land To Da Jacob Israel Ohana
Gen 49.10: Judah, da spesho stick dass fo show he da king, His ohana goin keep um fo eva.
Gen 49.20: goin make fancy kine bread, An fancy kine food, da kine da king guys like eat.
Gen 50.4: Joseph go by da guys dat work fo da Pharaoh guy, dass da king.
head: Da New King Make Mean To Da Israel Peopo
Exo 1.8: Long time afta, had one new king dat take ova da Egypt peopo.
Exo 1.8: Dat king, he neva know notting bout Joseph an wat he do.
Exo 1.9: Da king tell his peopo, “You know wat?
Exo 1.11: warehouse inside fo da Pharaoh guy (dass how dey call da king guy fo Egypt, you know).
Exo 1.15: Da king fo Egypt tell um, “Erytime wen you stay help da Israel
Exo 1.17: Az why dey neva do wat da king guy tell um.”
Exo 1.18: Lata, da king guy wen tell da helpa wahines fo come by him.
Exo 1.21: cuz da helpa wahines mo scared a God den dey scared a da king, God give dem kids fo dea own ohana too.
Exo 2.5: Da king daughta, she spock da basket ova dea wea get plenny reed
Exo 2.6: Da king daughta open da basket.
Exo 2.23: Afta long time, da king guy fo Egypt wen mahke.
Exo 3.18: guys fo da Israel peopo, you all gotta go togedda by da king fo da Egypt peopo.”
Exo 3.19: ‘I know, get ony one way Pharaoh da king fo Egypt goin let you guys go -- gotta get somebody mo
Exo 3.20: Afta dat, da king guy goin make you guys go way.
Exo 5.1: an Aaron talk to da leada guys, dey go by Pharaoh, da King fo Egypt.
Exo 5.4: But da King fo Egypt tell um, “Eh, you guys!
Exo 6.11: Tell da Pharaoh guy, da King fo Egypt, fo let da Israel peopo go way from his land.
Exo 6.13: dey gotta do bout da Israel peopo an da Pharaoh guy, da King a Egypt, fo get da Israel peopo outa da Egypt land.”
Exo 6.27: Aaron, dey da same guys dat wen go tell da Pharaoh guy, da King fo Egypt, dat he gotta let da Israel peopo go way from
Exo 6.29: So, go tell da Pharaoh guy, da King fo Egypt, eryting dat I stay telling you.
Exo 13.15: Cuz da King ova dea, da one dey call da Pharaoh guy, he come real hard
Exo 14.5: Da Egypt army guys tell da king fo da Egypt peopo dat da Israel peopo wen go way awready
Exo 15.18: Yahweh, he da King foeva an eva!
Exo 19.6: you guys, you goin be da prieses fo me an I goin be yoa king.’
Deu 4.43: Da King (17:14 - 17:20) 42.
Deu 1.4: Moses tell um dis afta dey wen win ova Sihon, da king fo da Amor peopo dat stay inside Heshbon, an afta dey win
Deu 1.4: peopo dat stay inside Heshbon, an afta dey win ova Og, da king fo da Bashan peopo dat stay inside Ashtarot an Edrei.
head: Da Israel Peopo Win Ova Sihon, Da King Fo Heshbon
Deu 2.24: Look, I give you guys da powa fo fight Sihon awready, da king fo Heshbon town wea da Amor peopo stay, an take ova his
Deu 2.24: Start now fo take ova da land an fight King Sihon dem.
Deu 2.26: wen send some messenja guys fo tell dem fo go by Sihon, da king inside Heshbon, dat us guys like make good wit him.
Deu 2.30: But Sihon, da king fo Heshbon town, no like let us go thru dea.
head: Da Israel Peopo Win Ova Og, Da King Fo Bashan
Deu 3.1: Og, da king fo da Bashan peopo an all his army guys come out fo fight
Deu 3.2: Yahweh tell me, “No come scared King Og, cuz I goin give you guys da powa fo take all his army
Deu 3.2: Make jalike you guys wen make to Sihon, da king fo da Amor peopo, dat was king Heshbon town.
Deu 3.2: guys wen make to Sihon, da king fo da Amor peopo, dat was king Heshbon town.
Deu 3.3: So, oua God Yahweh wen give us powa ova Og, da king fo da Bashan peopo, an all his army guys too.
Deu 3.4: From da sixty towns Argob side, all ova wea Og stay king inside Bashan, neva have one town dat us guy no take ova.
Deu 3.6: We do same ting fo Sihon, da king inside Heshbon: we wipe out guys, wahines, an kids.
Deu 3.10: all Bashan to Salekah, an Edrei, da towns wea Og wen stay king inside da Bashan land.
Deu 3.11: (Ony Og, da king fo Bashan, stay dea from da odda Refa peopo, wen he
Deu 3.13: inside Gilead an all da land inside Bashan, wea Og was king befo time, I give um to half da Manasseh ohana.
Deu 3.21: Yahweh goin do da same ting to all da places dat get king ova da odda side wea you guys going.
Deu 4.46: (Az was inside da land wea befo time Sihon wen stay king fo da Amor peopo inside Heshbon.
Deu 4.47: Dey take ova dat land, an da land fo Og, da king fo Bashan.
Deu 7.8: outa dea, afta you guys was slaves fo da Pharaoh guy, dea king.
Deu 11.3: He do um to da Pharaoh guy, dea king, an to da peopo all ova da Egypt land.
head: Da King
Deu 17.14: an live dea, bumbye you guys goin tink, ‘We like get one king fo stay in charge a us, jalike all da odda peopos aroun us
Deu 17.15: If you tink lidat, make shua you guys make king, ony da guy dat yoa God Yahweh pick.
Deu 17.16: Ony rememba: da king no can get plenny horses fo himself, o make da peopo go
Deu 17.18: “Wen he come king, he gotta write one copy a all dese rules fo himself.
Deu 17.20: Den him an da ones dat come from him goin stay king ova da Israel peopo long time.
Deu 28.36: “Yahweh goin make you an da king you wen put ova you, go by anodda nation dat you guys an
Deu 29.7: “Wen we reach dis place, Sihon da king fo Heshbon, an Og da king fo Bashan an dea peopo come out
Deu 29.7: we reach dis place, Sihon da king fo Heshbon, an Og da king fo Bashan an dea peopo come out fo fight wit us, but we
Deu 33.5: God, da king fo da Israel peopo dat stay do wass right, Wen da leadas
Deu 33.17: Da Joseph ohana dey big an strong, Jalike one king, Jalike one bull cow dat wen born firs.
Rut 4.17: Obed, lata he [come] Jesse fadda an King David granfadda.”
Rut 4.22: Jesse, he King David fadda.
1Ki 1.1: King David, he come real ol.
1Ki 1.2: So da palace guys tell um, “Eh King, you oua boss!
1Ki 1.3: Da King tink dass good too.
1Ki 1.3: Dey find Abishag from Shunam, an bring her to da King.
1Ki 1.4: She stay wit da king an help him.
1Ki 1.4: But da king neva have sex wit her.
head: Adonijah Like Make Himself Da King
1Ki 1.5: Dat time, King David boy Adonijah (Haggit his mudda) wen go aroun ack big
1Ki 1.5: Adonijah (Haggit his mudda) wen go aroun ack big fo come King.
1Ki 1.5: He talk: “I goin come King!
1Ki 1.6: From small kid time, weneva Adonijah do bad kine stuff, King David no bodda.
1Ki 1.6: King David neva aks “How come you stay do dat?
1Ki 1.7: Abiatar da pries guy, an dey say dey goin help him fo come King.
1Ki 1.8: God, an Shimei, an Rei, an da military leada guys dat was King David army guys, dey neva help Adonijah.
1Ki 1.9: He tell all his brudda guys, King David boys, fo come, an all da guys from da Judah ohana
1Ki 1.9: an all da guys from da Judah ohana dat stay work fo da King.
head: Da Oddas Aks King David Who Goin Come Da King
head: Da Oddas Aks King David Who Goin Come Da King
1Ki 1.11: Adonijah, da one dat Haggit wen born fo David, he come King awready.
1Ki 1.13: Talk to King David now!
1Ki 1.13: Tell him: ‘You da King, an you da boss fo me, an I jalike yoa slave wahine.
1Ki 1.13: You wen tell me, “Yoa boy Solomon goin come da nex king afta me.
1Ki 1.13: So, how come Adonijah stay da king now?”
1Ki 1.14: Befo you pau talk to da King, I goin come inside too, an I goin tell da same ting
1Ki 1.15: Bathsheba go by da King, inside da room wea he sleep.’
1Ki 1.15: Da King, he real ol, an Abishag da Shunam girl stay dea take care
1Ki 1.16: Bathsheba go down on top da groun fo show respeck fo da King.
1Ki 1.16: Da King tell, “Wat you like?
1Ki 1.17: Bathsheba tell da King, “Eh, you da boss fo me!
1Ki 1.17: me dat time: ‘Yoa boy Solomon, he da one dat goin come da King afta I mahke.
1Ki 1.18: I wen jus hear, Adonijah come King awready, an no matta you da real King, you donno dat!
1Ki 1.18: hear, Adonijah come King awready, an no matta you da real King, you donno dat!
1Ki 1.20: But you my boss, da King.
1Ki 1.22: Right den an dea, wen Batsheba stay talking wit da King, Nathan da guy dat talk fo God come inside dea.
1Ki 1.23: Da palace guys tell da King, “Look!”
1Ki 1.23: Nathan come in front da King, an go down wit his face on top da groun fo show um
1Ki 1.24: Nathan tell da king, “Eh, my boss da King!”
1Ki 1.24: Nathan tell da king, “Eh, my boss da King!”
1Ki 1.24: Az true, o wat, dat you wen tell, ‘Adonijah goin be da king afta me, an he goin sit on top my throne’?
1Ki 1.25: Dey tell, ‘We like King Adonijah live long time!
1Ki 1.27: You da boss fo me, an you da King.
1Ki 1.27: know, who goin be da one fo sit on top yoa throne an be da King after you mahke?
head: David Make Solomon Da King
1Ki 1.28: King David tell Nathan, “Tell Bathsheba fo come inside hea.
1Ki 1.28: tell Bathsheba fo come, an she come stand dea in front da King.
1Ki 1.29: King David make one strong promise to her.”
1Ki 1.30: tell you dat time: ‘Yoa boy Solomon, he goin come da nex King afta me.
1Ki 1.31: go down wit her face on top da groun fo show respeck fo da King.’
1Ki 1.31: Den she tell, “King David, you my boss!”
1Ki 1.32: King David tell his guys, “Go tell Zadok da pries guy, an
1Ki 1.32: Wen dey come in front da King, da king tell um, “I da boss fo you guys, an I like you
1Ki 1.33: Wen dey come in front da King, da king tell um, “I da boss fo you guys, an I like you guys do
1Ki 1.34: God, put olive oil on top his head fo show he goin be da King fo da Israel peopo.
1Ki 1.34: fo blow da trumpets, an tell erybody fo say dis, ‘We like King Solomon live long time!
1Ki 1.35: He goin come da King afta me, cuz I wen tell erybody, he da one goin stay in
1Ki 1.36: Benaiah Jehoiada boy tell da King, “Right on!
1Ki 1.36: He da God dat my boss da King stay pray to!
1Ki 1.37: dis country even mo awesome den stay now, wen you stay da King.
1Ki 1.38: Dey go fo put Solomon on top da mule dat stay spesho fo King David, an dey take Solomon down to da Gihon watta place.”
1Ki 1.39: da peopo start fo blow trumpets, an erybody yell, “We like King Solomon live long time!
1Ki 1.43: Oua boss King David wen make Solomon da King, not you.”
1Ki 1.43: Oua boss King David wen make Solomon da King, not you.”
1Ki 1.44: Da King wen send Zadok da pries guy, an Nathan da talka fo God, an
1Ki 1.44: Dey wen put Solomon on top da mule dat stay spesho fo da King.
1Ki 1.45: olive oil on top Solomon head fo show he da one dat come King.
1Ki 1.46: So now, Solomon stay sit on top da throne, an he da King.
1Ki 1.47: Da guys dat stay work fo oua boss King David, dey all go by King David an tell um, ‘We like fo
1Ki 1.47: guys dat stay work fo oua boss King David, dey all go by King David an tell um, ‘We like fo God make Solomon get even mo
1Ki 1.47: dis country even mo awesome den stay now, wen you stay da King!
1Ki 1.47: King David, he stay sitting down on top da bed, an he bend ova
1Ki 1.51: Somebody tell Solomon, “Adonijah, he scared a you, King Solomon.
1Ki 1.51: dat stay stick outa da big altar, an he tell, ‘I like fo King Solomon make one strong promise to me, dat he no goin tell
1Ki 1.53: Den King Solomon send one guy fo go get Adonijah down from da altar
1Ki 1.53: Adonijah come, an he go down in front King Solomon fo show him respeck.’-”
head: David Tell King Solomon How Fo Make
1Ki 2.4: goin make happen, wat he tell bout me befo time, ‘Da king guys dat come born from yoa blood bumbye, dey gotta watch
1Ki 2.4: get one guy dat come from yoa blood line, dat goin be da King fo sit on top da throne fo da Israel peopo.
head: King David Mahke
1Ki 2.11: All da time dat David was da King fo da Israel peopo, was forty year.
1Ki 2.12: Den King Solomon take ova from his fadda David, an sit on top da
1Ki 2.12: An erybody know, dat Solomon da King fo real kine.
head: King Solomon Make Shua He Stay King
head: King Solomon Make Shua He Stay King
1Ki 2.15: Adonijah tell: “You know, was me suppose to come da King.”
1Ki 2.15: But da whole ting wen turn aroun, an now my brudda come da King, cuz Yahweh wen give him da right, not me.
1Ki 2.17: So Adonijah tell, “Go talk to King Solomon, cuz he no goin tell you no.”
1Ki 2.18: Batsheba tell him, “Kay den, I go talk to da King fo you.
1Ki 2.19: So Batsheba go by King Solomon, fo talk to him fo Adonijah.”
1Ki 2.19: Wen she come inside, da King stand up fo tell her aloha, den he go down in front her.”
1Ki 2.19: tell his helpa guys fo bring one nodda throne cuz she da King Mudda.
1Ki 2.19: She sit down dea, da right side by King Solomon, fo show erybody she importan.
1Ki 2.20: Da king tell, “Eh, you my mudda.
1Ki 2.22: King Solomon tell his mudda, “Wot!”
1Ki 2.22: Jalike you stay aks me fo make him da King!
1Ki 2.23: Den King Solomon wen make one strong promise to Yahweh.
1Ki 2.25: So King Solomon send Benaiah, Jehoiada boy, fo kill Adonijah, an
1Ki 2.26: Da King tell Abiatar da pries guy, “Go back Anatot side, wea you
1Ki 2.28: (Befo time, Joab wen push Adonijah fo come King, but he neva push Absalom.
1Ki 2.29: Somebody tell King Solomon, “Joab wen run to da Tent Fo Rememba Da Deal Wit
1Ki 2.30: So Benaiah go da Tent Fo Yahweh, an he tell Joab, “Da King say, come outside.
1Ki 2.30: Benaiah go back by da King an tell um wat Joab wen tell him.
1Ki 2.31: Da King tell Benaiah, “Go kill Joab, jalike he tell, an bury him,
1Ki 2.35: Den da King wen make Benaiah, Jehoiada boy, da general in charge a da
1Ki 2.35: Da king make Zadok da main pries afta Abiatar too.
1Ki 2.36: Den da King send one guy fo tell Shimei fo come by him.
1Ki 2.36: Da King tell Shimei, “Go build one house fo yoaself ova hea inside
1Ki 2.38: Shimei tell da King, “I goin live jalike how you say.
1Ki 2.38: You da King, an you my boss, an I yoa worka guy, an dass wat I goin
1Ki 2.39: Dey go Gat side, by King Akish, Ma`akah boy.
1Ki 2.40: He go Gat side by King Akish, fo look fo his slaves.”
1Ki 2.41: Somebody tell King Solomon dat Shimei wen go outside Jerusalem to Gat, an now
1Ki 2.42: Da King send somebody fo tell Shimei fo come by him.
1Ki 2.42: King Solomon tell Shimei, “Wass up?
1Ki 2.44: Da King tell Shimei dis too: “Inside yoa heart, you know all da
1Ki 2.44: yoa heart, you know all da bad kine stuff you wen do to King David my fadda.
1Ki 2.45: But Yahweh goin do good tings fo me, King Solomon.
1Ki 2.45: Fo shua, kings from David blood goin sit on top King David throne in front Yahweh, foeva.
1Ki 2.46: Den da King tell Benaiah, Jehoiada boy, go hit Shimei an kill um.
1Ki 2.46: Dass how everybody come shua dat Solomon, he stay da King fo real kine.”
1Ki 3.1: King Solomon wen let da Pharaoh guy, da King fo Egypt, make one
1Ki 3.1: King Solomon wen let da Pharaoh guy, da King fo Egypt, make one deal wit him.
1Ki 3.1: She stay inside Jerusalem long time, till King Solomon pau build his own palace, an da Temple Fo Yahweh,
1Ki 3.3: King Solomon, he get love an aloha fo Yahweh, an he stay keep
1Ki 3.4: Plenny time, King Solomon wen go Gibeon side fo make sacrifice ova dea, cuz
1Ki 3.4: King Solomon guys wen kill tousan cows, fo make burn up kine
1Ki 3.5: Wen King Solomon stay Gibeon side, Yahweh let Solomon see him
1Ki 3.6: Solomon tell, “You wen do plenny for my fadda King David, dat wen work fo you.
1Ki 3.6: An you wen stick wit him, cuz you wen give King David one boy fo sit on top his throne, an dass me.
1Ki 3.7: You wen make me come da King afta my fadda David mahke.
1Ki 3.11: God tell King Solomon, “Cuz you aks me fo help you know wat fo do.
1Ki 3.13: No goin get no odda king guy dat stay jalike you, till you mahke.
1Ki 3.14: do da tings I tell you dat you gotta do jalike yoa fadda King David wen do, den I goin make you live long time too.
1Ki 3.15: Den King Solomon wake up, an he know God wen talk to him inside da
1Ki 3.16: Dey come stand in front da King.
1Ki 3.17: Da firs wahine tell da King, “Lissen to dis, Boss.
1Ki 3.22: Dass how dey make argue in front da King.
1Ki 3.23: Da King tell dem: “One tell, ‘Dis bebe dass alive, az my boy, an
1Ki 3.24: So da King tell his guys, “Bring me one sword!
1Ki 3.25: Den da King tell his guys, “Da boy dat stay alive, go cut um half a
1Ki 3.26: stay alive, she get plenny pity fo her boy, so she tell da King, “No!
1Ki 3.27: Wen King Solomon hear dat, he tell, “Give da boy dat stay alive to
1Ki 3.28: All da Israel peopo, wen dey find out wat King Solomon wen tell cuz he da judge, dey get plenny respeck
1Ki 3.28: wen tell cuz he da judge, dey get plenny respeck fo da King, cuz dey see how God help him fo know inside wat fo do, fo
1Ki 4.1: Dass how was, wen Solomon was da King fo all da Israel peopo.
1Ki 4.5: Zabud Nathan boy was one pries, an one good friend dat da King trus.
1Ki 4.6: boy, in charge a da guys dat no mo pay, dat work fo da King.
1Ki 4.7: dem get da job fo bring from dea districk, all da food da King an his peopo need fo eat.
1Ki 4.19: Uri boy, fo Gilead side, da place wea befo time Sihon was King fo da Amor peopo, an da place wea Og was King, Bashan
1Ki 4.19: Sihon was King fo da Amor peopo, an da place wea Og was King, Bashan side.
1Ki 4.21: Solomon was da King in charge a all da local kine kings from da Eufrates Riva
1Ki 4.24: Solomon get all dat, cuz he da King ova all da local kine kings dat live da wes side a da
1Ki 4.24: Wen Solomon was da King, eryting go good fo him from all da peopo da wes side a da
1Ki 4.27: Dey suppose to make shua King Solomon get plenny food fo his own peopo eat, an fo all da
1Ki 4.27: fo his own peopo eat, an fo all da odda peopo dat come by King Solomon an eat wit him.
1Ki 4.29: God help King Solomon fo know wat fo do erytime, an fo undastan wass
1Ki 4.30: Dass how King Solomon know wat fo do, mo betta den all da smart guys dat
1Ki 4.31: all da odda countries aroun dea wen hea bout how awesome King Solomon stay.
1Ki 4.34: Peopo from all da odda countries wen come fo lissen King Solomon, fo find out how he know wat fo do erytime.
head: King Solomon Make Ready Fo Build Da Temple
1Ki 5.1: Hiram was da king dat time Tyre side.
1Ki 5.1: Him an King David stay tight from long time.
1Ki 5.1: King Hiram wen hear dat da Israel peopo wen put olive oil on
1Ki 5.1: peopo wen put olive oil on top Solomon head fo make him da king, fo take ova from his fadda King David.
1Ki 5.1: head fo make him da king, fo take ova from his fadda King David.
1Ki 5.5: Yahweh wen tell my fadda King David, ‘I goin put yoa boy on top yoa throne, afta you pau
1Ki 5.5: ‘I goin put yoa boy on top yoa throne, afta you pau be da King.
head: King Hiram Write Letta To King Solomon
head: King Hiram Write Letta To King Solomon
1Ki 5.7: Wen King Hiram hear wat King Solomon tell, make him feel real good
1Ki 5.7: Wen King Hiram hear wat King Solomon tell, make him feel real good inside.
1Ki 5.7: I like tell good tings bout Yahweh, cuz he wen give King David one boy dat know wat fo do erytime, fo be in charge
1Ki 5.12: Yahweh help King Solomon know wat fo do erytime, jalike Yahweh wen tell um
head: King Solomon Make Ready Fo Build Da Temple
1Ki 5.13: King Solomon wen make 30,000 man work fo him an no mo pay.
1Ki 5.17: Da king tell dem fo cut real big kine stone blocks outa one
1Ki 5.18: Dass how da builda guys work, da ones work fo King Solomon an King Hiram, an da Gebal peopo.
1Ki 5.18: how da builda guys work, da ones work fo King Solomon an King Hiram, an da Gebal peopo.
head: King Solomon Build Da Temple
1Ki 6.1: leave da Egypt land, an [da] year numba 4 dat Solomon stay king fo da Israel peopo, in April, Solomon an his worka guys
1Ki 6.9: Dass how da worka guys fo King Solomon wen pau build da Temple.
head: God Talk To King Solomon
1Ki 6.11: Had one time, King Solomon wen get one message from Yahweh.
1Ki 6.37: Da time King Solomon wen start fo put da foundation fo da Temple Fo
1Ki 6.37: fo da Temple Fo Yahweh, was April, year numba 4 he was king.
1Ki 6.38: Seven year lata, Octoba, year numba 11 he was king, dey pau build da Temple.
1Ki 7.13: King Solomon wen call one guy, Huram from Tyre, fo come by him.
1Ki 7.14: So Huram come by King Solomon, an he do all da kine work dat Solomon give um.
1Ki 7.40: Dass how Huram finish all da work he do fo King Solomon, fo make da Temple Fo Yahweh.
1Ki 7.45: Huram wen make all dis tings fo King Solomon, fo da Temple Fo Yahweh.
1Ki 7.46: Da king wen tell his guys fo melt da bronze metal an pour um ova
1Ki 7.51: An dass how eryting come out good fo da work dat King Solomon wen do fo build da Temple Fo Yahweh.
1Ki 7.51: Den Solomon go bring all da stuff dat his fadda King David wen make spesho fo God befo time -- silva, an gold,
1Ki 8.1: Den King Solomon tell da older leada guys fo da Israel peopo, an da
1Ki 8.1: Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh, from da part dey call King David Town, dass Zion, fo put um inside da Temple.
1Ki 8.2: Dat time, all da Israel peopo wen stay togedda by King Solomon, cuz dat was da spesho religious time wen erybody
1Ki 8.5: King Solomon an all da odda Israel peopo dat wen come by him,
1Ki 8.14: da Israel peopo stay standing dea togedda in front him, King Solomon turn aroun to dem.
1Ki 8.20: Now az my kuleana fo be da king afta my fadda David.’
1Ki 8.62: Den da King an all da Israel peopo togedda, wen make plenny sacrifice
1Ki 8.63: An dass how da King an all da Israel peopo wen start fo use da Temple Fo
1Ki 8.64: Dat same day, da King wen make da middo part a da yard in front da Temple Fo
1Ki 8.66: Dey tell da king “We like God do good tings fo you!
1Ki 8.66: cuz a all da good tings dat Yahweh wen do fo his worka guy King David, an fo his peopo, da Israel peopo.”
1Ki 9.6: You an da guys dat goin come king afta you, you betta not go da wrong way, an you betta stay
1Ki 9.11: All dat time, King Hiram from Tyre wen get togedda all da cedar an pine wood
1Ki 9.11: So King Solomon give Hiram twenny towns Galilee side.
1Ki 9.14: Befo dat, Hiram wen send four an a half ton gold to King Solomon too.”
1Ki 9.15: Dis part, tell bout how King Solomon wen use plenny slave kine worka guys fo build da
1Ki 9.16: (Befo time, da Pharaoh guy, king fo da Egypt peopo, wen go Gezer and take ova da town.
1Ki 9.19: Jerusalem side, Lebanon side, all ova da lands wea he da king, he build um.
1Ki 9.24: daughta, she move ova dea from da part a Jerusalem dat King David wen build befo time.
1Ki 9.26: King Solomon guys wen build plenny big kine boat, Ezion-Geber
1Ki 9.27: King Hiram wen send some a his worka guys fo go wit da guys dat
1Ki 9.28: Ofir side, an from dea dey bring back sixteen ton gold fo King Solomon.
1Ki 10.1: Da Queen fo da Sheba peopo wen hear wat peopo tell bout King Solomon an how he tell wat kine God Yahweh.
1Ki 10.3: Neva have notting hard fo da king tell her, fo make her undastan.
1Ki 10.6: She tell da King, “Wat I wen hear inside my own land bout you an wat you
1Ki 10.9: Az why he wen make you da king fo da Israel peopo.
1Ki 10.9: love an aloha fo da Israel peopo foeva, he make you dea king, so you judge dem da right way an do da right tings fo
1Ki 10.10: Da Queen fo da Sheba peopo wen give King Solomon 9,000 pound gold, an plenny spice, an jewelry
1Ki 10.10: She give King Solomon mo plenny spice den eva come dea befo dat time, an
1Ki 10.11: Da big boats from King Hiram wen bring gold from Ofir, an big stack red
1Ki 10.12: King Solomon use da sandalwood fo make railing fo da stairs
1Ki 10.13: King Solomon give da Queen fo da Sheba peopo eryting she like
head: King Solomon Get Plenny Stuffs
1Ki 10.16: King Solomon tell his guys fo make 200 big shield from gold you
1Ki 10.18: Den da King make his guys build one big throne, an put ivory inside da
1Ki 10.19: Da two sides wea da King sit get arm res, an one lion statue stand one side an
1Ki 10.20: Da odda countries neva make notting like dat fo dea king guys.
1Ki 10.21: All da tings King Solomon use fo drink, all gold.
1Ki 10.21: Dey no use silva, cuz King Solomon time, dey figga da silva kine stuff, not spesho.
1Ki 10.22: King Solomon get plenny big boats, da real big kine fo go all
1Ki 10.23: King Solomon was da numba one king in da world.
1Ki 10.23: King Solomon was da numba one king in da world.
1Ki 10.23: He was rich, an had mo plenny stuffs den all da odda king guys, an he know wat fo do mo betta den all da odda kings.
1Ki 10.27: Da King make um so dat da silva come so plenny Jerusalem side,
1Ki 10.29: Dass da same price dat all da king guys fo da Het peopo an da Aram king guys pay too.
1Ki 10.29: same price dat all da king guys fo da Het peopo an da Aram king guys pay too.
head: King Solomon Wifes
1Ki 11.1: But King Solomon wen love plenny wahines from odda places an like
1Ki 11.3: He get 700 wifes come from king kine ohanas, an 300 odda kine wifes.”
1Ki 11.11: Fo shua, I goin take away da right fo you be da king.
1Ki 11.11: give one a da guys dat work fo you, da right fo come da king.
1Ki 11.12: David, I no goin take um away from you da right fo be king, befo you mahke.
1Ki 11.12: But fo yoa boy, I goin take away da right fo him be da king.
1Ki 11.13: Still yet, I no goin take away all da rights fo yoa boy be king.
1Ki 11.13: I goin give him jus yoa ohana an one nodda ohana fo be dea king too, cuz David wen work fo me, an I awready pick Jerusalem
1Ki 11.14: Dis guy was Hadad, from da king ohana Edom side.
1Ki 11.18: guys wit dem from Paran an go Egypt side by Pharaoh, da king fo da Egypt peopo.
1Ki 11.23: Befo time, Rezon work fo Hadadezer, da king fo Zobah, but den he run away from Hadadezer.
1Ki 11.25: Rezon stay king fo da Aram peopo, but he really hate da Israel peopo.
1Ki 11.26: Jeroboam, Nebat boy, he make plenny trouble fo King Solomon too.
1Ki 11.27: Dis, da story how Jereboam wen go agains King Solomon.
1Ki 11.31: I goin take away da right from Solomon fo be da king!
1Ki 11.34: ‘But I no goin take away all da right Solomon get fo be king.
1Ki 11.34: I wen make him one king awready, fo all da time he stay alive.
1Ki 11.34: I let um stay king, cuz a his fadda David.
1Ki 11.35: from Solomon's boy, I goin take away da right fo him be king.
1Ki 11.35: I going give you da right fo come king fo ten a da ohanas. ‘
1Ki 11.37: An fo you, I goin take you an make you da king fo be in charge eryting you eva like get.
1Ki 11.37: You goin be da king ova da Israel peopo.
1Ki 11.40: But Jeroboam go run away Egypt side by Shishak da king fo da Egypt peopo.’-”
1Ki 11.42: Solomon was da king Jerusalem side fo all da Israel peopo, fo 40 year.
1Ki 11.43: An Rehoboam come da nex king.
1Ki 12.1: da place all da Israel peopo come togedda fo make um come king.
1Ki 12.2: He wen go dea cuz he was scared King Solomon goin kill um.
1Ki 12.2: But wen Jeroboam hear dat Rehoboam come king, he leave Egypt fo go home.
1Ki 12.6: Den King Rehoboam go meet wit da older leada guys dat work wit his
1Ki 12.12: numba three, Jeroboam an all da odda peopo come back by King Rehoboam, jalike he wen tell um fo do.’
1Ki 12.13: Da king talk real hard to da peopo.”
1Ki 12.15: Da king guy no lissen to da peopo.”
1Ki 12.16: Wen all da Israel peopo see dat King Rehoboam no stay lissen to dem, dey talk back to him.
1Ki 12.16: You king guys from da David ohana, You good fo notting to us!
1Ki 12.17: Cuz a dis, Rehoboam ony stay da king fo da Israel peopo dat live inside da Judah towns.”
1Ki 12.18: Den King Rehoboam send Adoniram to da country side for talk to da
1Ki 12.18: But King Rehoboam, he strong nuff fo jump real quick inside his war
1Ki 12.19: stay fight agains da David ohana, an no let um come dea king.
1Ki 12.20: Dey make him da king fo all da North Israel peopo.
1Ki 12.20: Da Judah ohana was da ony ones dat stick wit da David kine king guys.”
1Ki 12.21: wit da Israel ohanas, so Rehoboam, Solomon's boy, can come king again fo erybody.
1Ki 12.23: kine, fo say dis: “Talk to Rehoboam, Solomon's boy, da king fo da Judah peopo, an to all da Judah an Benjamin peopo,
1Ki 12.26: bumbye da David ohana peopo from da Judah ohana, an dea king, goin take ova again.
1Ki 12.27: Bumbye, dey goin tink fo take da Judah king, Rehoboam, fo be dea boss one mo time.
1Ki 12.28: So King Jeroboam aks his helpa guys wat fo do.
1Ki 13.4: King Jeroboam hear wat da guy dat know God tell.
1Ki 13.6: King Jeroboam tell da guy dat know God, “Aks yoa God Yahweh fo
1Ki 13.6: So da guy dat know God aks God fo make good to da king.
1Ki 13.6: Da king arm come back okay again, jalike how was befo time.”
1Ki 13.7: Den King Jeroboam tell da guy dat know God, “Come my house, an go
1Ki 13.8: But da guy dat know God tell da king, “No matta you give me half da stuffs you get, I no goin
1Ki 13.11: da guy dat know God wen do dat day, an wat da guy wen tell King Jeroboam too.
1Ki 13.34: Az why da Jeroboam ohana king guys wen wipe out, an no any mo his ohana inside dis
1Ki 14.1: Dat time, King Jeroboam boy Abijah come sick.
1Ki 14.2: He da one wen tell me I goin come king fo dis peopo.
1Ki 14.8: David was da king, an da odda kings was goin come from his ohana.
1Ki 14.8: But I wen take away da right fo da David ohana guys come king, an give you da right fo be king.
1Ki 14.8: da David ohana guys come king, an give you da right fo be king.
1Ki 14.14: “Yahweh goin make one nodda guy come king fo da Israel peopo, an do wat Yahweh like.
1Ki 14.20: Jeroboam was king 22 year.
1Ki 14.20: Jeroboam boy Nadab come king afta him.
head: Rehoboam Stay King Judah Side
1Ki 14.21: Ova dea Judah side, Solomon boy Rehoboam stay king dat time.
1Ki 14.21: Wen he 41 year ol, he come king, an he stay king 17 year Jerusalem side.
1Ki 14.21: Wen he 41 year ol, he come king, an he stay king 17 year Jerusalem side.
1Ki 14.25: Afta Rehoboam was king five year, Shishak da king fo da Egypt peopo wen come
1Ki 14.25: Afta Rehoboam was king five year, Shishak da king fo da Egypt peopo wen come attack Jerusalem.
1Ki 14.26: all da stuff from inside da Temple Fo Yahweh an inside King Rehoboam palace.
1Ki 14.27: So King Rehoboam tell his guys fo go make shields outa bronze
1Ki 14.28: Erytime da king go inside da Temple Fo Yahweh, da guard guys carry da
1Ki 14.29: Odda stuff dat wen happen wen Rehoboam stay king, all da tings he wen do, stay write inside da Record Book
1Ki 14.31: Den Rehoboam boy Abijam come da nex king.
head: Abijam Come Da King Fo Judah
1Ki 15.1: Da numba 18 year dat Jeroboam, Nebat boy, was king Israel side, Abijam wen come da king Judah side.
1Ki 15.1: Nebat boy, was king Israel side, Abijam wen come da king Judah side.
1Ki 15.2: He stay da king inside Jerusalem town three year.
1Ki 15.3: King Abijam do any kine bad kine stuff, jalike his fadda
1Ki 15.4: But cuz King Abijam's God Yahweh get plenny respeck fo David, God wen
1Ki 15.7: Odda stuff dat happen wen Abijam stay king, an all da tings he wen do, stay write inside da Record
1Ki 15.8: Abijam boy Asa come da nex king.
head: Asa Come Da King Judah Side
1Ki 15.9: Da numba 20 year Jeroboam stay king Israel side, Asa come king fo da Judah peopo.
1Ki 15.9: Da numba 20 year Jeroboam stay king Israel side, Asa come king fo da Judah peopo.
1Ki 15.10: He stay da king Jerusalem side 41 year.
1Ki 15.16: All da time dey stay king, King Asa an King Ba`asha from Israel side make war wit
1Ki 15.16: All da time dey stay king, King Asa an King Ba`asha from Israel side make war wit each
1Ki 15.16: All da time dey stay king, King Asa an King Ba`asha from Israel side make war wit each odda.
1Ki 15.17: King Ba`asha wen go agains da Judah peopo.
1Ki 15.17: real strong, fo make shua nobody from his peopo can go by King Asa, Judah side, an nobody can come from King Asa land.
1Ki 15.17: can go by King Asa, Judah side, an nobody can come from King Asa land.
1Ki 15.18: So King Asa take out all da silva an gold dat stay inside da
1Ki 15.18: inside da storage rooms fo da Temple Fo Yahweh, an fo da king palace.
1Ki 15.18: to Ben-Hadad, Tavrimmon boy an Hezion grankid, dat was king fo da Aram peopo, wit dis message fo Ben-Hadad: “Yoa fadda
1Ki 15.19: I like you fo go broke da deal you get wit Ba`asha, da king fo da Israel peopo, so he no fight wit me.
1Ki 15.20: Ben-Hadad, he lissen to King Asa.
1Ki 15.22: Den King Asa tell all da Judah peopo fo come.
1Ki 15.22: Dey take away from Ramah all da big stones an da wood dat King Ba`asha use fo build ova dea.
1Ki 15.22: King Asa use all dat stuff fo build up Geba town mo strong
1Ki 15.23: Odda stuff dat happen wen Asa stay king, an all da tings he wen do, all da powa he get, an all da
1Ki 15.24: An Asa boy Jehoshafat come da nex king.
1Ki 15.25: Jeroboam boy Nadab come king fo da Israel peopo, da numba two year dat Asa was king fo
1Ki 15.25: king fo da Israel peopo, da numba two year dat Asa was king fo Judah.
1Ki 15.25: He stay king, two year.
1Ki 15.28: Was da numba three year Asa stay king Judah side, wen Ba`asha kill Nadab fo take ova from Nadab
1Ki 15.28: wen Ba`asha kill Nadab fo take ova from Nadab fo come king.
1Ki 15.29: Firs ting Ba`asha do wen he come king, he kill erybody from da Jeroboam ohana.
1Ki 15.31: Had odda stuff wen happen wen Nadab stay king.
1Ki 15.32: An all da time King Asa an King Ba`asha from Israel stay kings, dey stay make
1Ki 15.32: An all da time King Asa an King Ba`asha from Israel stay kings, dey stay make war wit each
head: Ba`asha Come Da King Israel Side
1Ki 15.33: Was da numba three year dat Asa stay king Judah side, Ahijah boy Ba`asha come da king fo all da
1Ki 15.33: dat Asa stay king Judah side, Ahijah boy Ba`asha come da king fo all da Israel peopo, Tirzah town.
1Ki 15.33: He stay king 24 year.
1Ki 16.1: One time, Yahweh give Jehu, Hanani boy, dis message fo King Ba`asha: “Befo time, you was notting.
1Ki 16.2: But you wen go make jalike King Jeroboam.
1Ki 16.3: So, I goin wipe out you an all yoa ohana, King Ba`asha.
1Ki 16.5: All da odda stuff dat stay happen wen Ba`asha stay king, an all da tings he wen do, an all da powa he get, stay
1Ki 16.6: An Ba`asha boy Elah come da nex king.
1Ki 16.7: All da time Ba`asha was king, he make any kine fo piss off Yahweh.
1Ki 16.7: even give Jehu, Hanani boy, da talka fo God, da message fo King Ba`asha an his ohana.
head: Elah Come King Israel Side
1Ki 16.8: Da numba 26 year dat Asa stay king Judah side, Elah, Ba`asha boy, come king fo da Israel
1Ki 16.8: year dat Asa stay king Judah side, Elah, Ba`asha boy, come king fo da Israel peopo.
1Ki 16.8: He stay king Tirzah town, two year.
1Ki 16.10: Den Zimri take ova an come king afta Elah.
1Ki 16.10: Dat time was numba 27 year dat Asa stay king Judah side.
1Ki 16.11: Wen Zimri take ova da throne fo come king, he go kill all da guys from da Ba`asha ohana, an even
1Ki 16.14: Da odda stuff dat happen wen Elah stay king, an all da tings he wen do, stay write inside da Record
head: Zimri Come King Israel Side
1Ki 16.15: Da numba 27 year wen Asa stay king fo da Judah peopo, Zimri wen come king Tirzah town -- but
1Ki 16.15: year wen Asa stay king fo da Judah peopo, Zimri wen come king Tirzah town -- but ony seven days.
1Ki 16.16: inside da camp find out dat Zimri wen make plan an kill King Ba`asha, dat same day da Israel guys wen make da general
1Ki 16.16: da Israel guys wen make da general fo dea army, Omri, da king fo Israel, right dea inside da camp.
1Ki 16.20: Da odda stuff dat happen wen Zimri stay king, an how he make plan fo kill King Elah, all dat stay write
1Ki 16.20: happen wen Zimri stay king, an how he make plan fo kill King Elah, all dat stay write inside da Record Book Fo Da Kings
head: Omri Come King Israel Side
1Ki 16.21: Half a dem like Tibni, Ginat boy, fo come king, an da oddas like Omri stay king.
1Ki 16.21: Tibni, Ginat boy, fo come king, an da oddas like Omri stay king.
1Ki 16.22: Az why Tibni mahke, an Omri stay da king.
1Ki 16.23: Was da numba 31 year dat Asa stay king Judah side, wen Omri come king fo da Israel peopo.
1Ki 16.23: numba 31 year dat Asa stay king Judah side, wen Omri come king fo da Israel peopo.
1Ki 16.23: He stay king twelve year.
1Ki 16.25: Omri wen do mo plenny bad kine stuff den all da king befo him.
1Ki 16.27: Odda stuff wen happen wen Omri stay king, an all da tings he wen do, an all da powa he get, stay
1Ki 16.28: An Omri boy Ahab come da nex king.
head: Ahab Come King Israel Side
1Ki 16.29: Ahab, Omri boy, come da nex king fo da Israel peopo, da numba 38 year dat Asa stay king fo
1Ki 16.29: nex king fo da Israel peopo, da numba 38 year dat Asa stay king fo da Judah peopo.
1Ki 16.29: Ahab stay king fo da Israel peopo inside Samaria town 22 year.
1Ki 16.30: kine stuff, da way Yahweh see um, mo bad den all da odda king guys befo him.
1Ki 16.31: He wen marry Jezebel, her fadda Etba`al, da king fo da Sidon peopo.
1Ki 16.34: Da time Ahab stay king, one guy Hiel from Bethel town wen go build Jericho town
1Ki 17.1: He tell King Ahab, “I stay shua dat Yahweh, da God fo da Israel peopo,
1Ki 18.1: rain, one message come from Yahweh fo Elijah: “Go talk to King Ahab.
1Ki 18.3: Wen Elijah stay on da road fo go Samaria side, King Ahab tell his worka guy Obadiah fo come by him.
1Ki 18.10: dis too: my boss Ahab wen send peopo to ery country an ery king fo look fo you!
1Ki 18.10: An wen dey tell, ‘Elijah no stay hea,’ den Ahab make da king say fo real in front God, dat dey no can find you.
1Ki 18.41: Den Elijah tell King Ahab, “You go home now, fo eat an drink.
1Ki 18.44: Elijah tell, “Go by King Ahab.
1Ki 19.15: oil on top Haza`el head, fo show I stay pick him fo come king fo da Aram peopo.
1Ki 19.16: on top Jehu, Nimshi boy, fo show I wen pick him fo come king fo da North Israel peopo.
1Ki 20.1: Den Ben-Hadad, da king fo da Aram peopo, tell all his army guys fo come togedda.
1Ki 20.1: He get 32 odda king guys with dea armies, wit dea horse an war wagon.
1Ki 20.2: Ben-Hadad send messenja guys inside da town fo go by King Ahab, da Israel king.
1Ki 20.2: messenja guys inside da town fo go by King Ahab, da Israel king.
1Ki 20.4: Da king fo da Israel peopo answa him, “Jalike you tell, you da
1Ki 20.4: fo da Israel peopo answa him, “Jalike you tell, you da king, an you da boss fo me.
1Ki 20.7: Den da Israel king call all da older leadas from da land an he tell, “You
1Ki 20.8: Den all da older leadas an all da peopo tell da king, “No lissen him!
1Ki 20.9: King Ahab tell da messenja guys from Ben-Hadad, “Go back tell
1Ki 20.9: da messenja guys from Ben-Hadad, “Go back tell my boss King Ben-Hadad, ‘Eryting yoa messenja guys wen tell me da firs
1Ki 20.11: Den da Israel king tell da messenja guys, “Tell yoa king dis: ‘No talk big
1Ki 20.11: Den da Israel king tell da messenja guys, “Tell yoa king dis: ‘No talk big now!
1Ki 20.12: Wen Ben-Hadad hear dis, him an da odda king guys stay drinking inside dea tents.
1Ki 20.13: Dat same time, one talka fo God go by King Ahab an tell um, “Lissen up.
1Ki 20.14: Da king tell, “Who goin tell um wen fo attack?
1Ki 20.16: inside one tent drinking an getting pilute wit da odda 32 king guys dat stay help him.
1Ki 20.20: Da Aram king, Ben-Hadad, he run away on top his horse, an some a da
1Ki 20.21: Da Israel king an his army guys keep going an wack up da Aram horses an
1Ki 20.22: Lata, da guy dat talk fo God go by da Israel king an tell um dis: “You gotta make yoa army strong, an make
1Ki 20.22: Cuz nex year same time, da Aram king goin come back an attack you one mo time!
1Ki 20.23: Da govmen guys dat work fo da Aram king tell um, “You know, da gods dat da Israel guys pray to,
1Ki 20.24: Dis wat you gotta do: No let da odda king guys stay in charge a dea own army guys!
1Ki 20.25: Da king lissen to dem an do how dey tell.
1Ki 20.28: Da guy dat know God fo real kine come by da Israel king again.
1Ki 20.31: Da guys dat work fo da king tell um, “You know wat?
1Ki 20.31: Den we go da Israel king.
1Ki 20.32: Dey go by da Israel king an tell, “Ben-Hadad tell, now you da boss.”
1Ki 20.32: Den da Israel king tell, “So!
1Ki 20.33: Ben-Hadad guys figga, az good how da king talk.
1Ki 20.33: Da Israel king tell, “Go bring um hea.
1Ki 20.38: Den da talka fo God go stand by da road wait fo da king.”
1Ki 20.39: Wen da king come by dea, da talka fo God yell to him.
1Ki 20.40: Da Israel king tell um, “You, da one dat tell how I gotta punish you!’
1Ki 20.41: Da Israel king know who him den.”
1Ki 20.42: He tell King Ahab, “Lissen up.
1Ki 20.42: So den, you goin pay wit yoa life cuz you wen let da Aram king go!
1Ki 20.43: Den da Israel king come real mad an his face hang.
1Ki 21.1: Lata, one mo ting happen wit Ahab, da king fo da Samaria peopo.
1Ki 21.1: Da grape farm stay nea one palace wea da king get ova dea.
1Ki 21.7: How come you no ack like da king fo da Israel peopo?’-”
1Ki 21.8: Ahab seal fo ery letta so erybody know dey come from da king.”
1Ki 21.10: you tell, dat you like bad tings happen to God, an to da king!
1Ki 21.13: Nabot, he tell he like bad tings happen to God, an to da king!
1Ki 21.18: message fo Elijah da Tishbe guy: “Go down fo meet Ahab, da king fo da Israel peopo.”
1Ki 21.29: I tell goin happen to da Ahab ohana afta his boy come da king.
1Ki 22.2: Den, afta three year no mo war, King Jehoshafat from Judah side go fo see King Ahab, Israel
1Ki 22.2: year no mo war, King Jehoshafat from Judah side go fo see King Ahab, Israel side.
1Ki 22.3: But da king fo da Aram peopo, he wen take um away from us befo time.
1Ki 22.4: Jehoshafat tell da Israel king, “Shua, I go!”
1Ki 22.6: So King Ahab tell all da guys dat talk fo his god Ba`al fo come
1Ki 22.6: Dey tell um, “Go make war, King Ahab.
1Ki 22.8: King Ahab tell, “Still get one guy I can aks um wat Yahweh
1Ki 22.8: King Jehoshafat tell, “Eh, brah, no good you talk lidat!
1Ki 22.9: So da Israel king, Ahab, tell one a his palace guys fo come.”
1Ki 22.10: Da two king guys, Ahab da king fo da Israel peopo an Jehoshafat da
1Ki 22.10: Da two king guys, Ahab da king fo da Israel peopo an Jehoshafat da king fo da Judah
1Ki 22.10: guys, Ahab da king fo da Israel peopo an Jehoshafat da king fo da Judah peopo, wear dea king kine robes.
1Ki 22.10: peopo an Jehoshafat da king fo da Judah peopo, wear dea king kine robes.
1Ki 22.12: Cuz Yahweh goin give da town to oua king!
1Ki 22.13: Da messenja guy dat go fo tell Mikaiah fo come by da king, he tell Mikaiah, “You see how all da guys dat talk fo da
1Ki 22.13: da guys dat talk fo da odda gods tell da same ting, dat da king goin win da war?
1Ki 22.15: Den Mikaiah come by King Ahab.”
1Ki 22.15: Da king aks him, “Mikaiah!”
1Ki 22.15: Cuz Yahweh goin give da town to oua king!”
1Ki 22.16: Da king tell um, “How many times I gotta make you promise fo tell
1Ki 22.18: Da Israel king tell King Jehoshafat, “Jalike I wen tell you, dis Mikaiah
1Ki 22.18: Da Israel king tell King Jehoshafat, “Jalike I wen tell you, dis Mikaiah guy,
1Ki 22.20: “Yahweh aks, ‘Who can go bulai King Ahab, so he go attack Ramot Gilead town, an mahke dea?
1Ki 22.26: Den da king fo da Israel peopo tell his guys, “Take Mikaiah back by
1Ki 22.27: Tell um, ‘Dis wat da king tell: Put dis guy in jail.”
1Ki 22.28: But Mikaiah tell da king, “Fo shua, if bumbye you come back an you okay, dat mean,
head: King Ahab Mahke
1Ki 22.29: So, Ahab da king fo da Israel peopo an Jehoshafat da king fo da Judah peopo
1Ki 22.29: So, Ahab da king fo da Israel peopo an Jehoshafat da king fo da Judah peopo go togedda fo attack Ramot Gilead.
1Ki 22.30: But you, wear yoa regula kine king robe.
1Ki 22.30: So da Israel king dress so nobody know who him, an go fight.
1Ki 22.31: Befo dey start fight, da king fo da Aram peopo tell da 32 officer guys dat in charge a
1Ki 22.31: Jus make shua you kill da one guy, Ahab da Israel king!
1Ki 22.32: guys in charge a da war wagons see Jehoshafat get da king kine robe, dey tink, “Az him!
1Ki 22.32: Da Israel king!”
1Ki 22.33: guys in charge a da war wagons see he not da Israel king, so dey turn away an stop chasing him.”
1Ki 22.34: Da arrow wen hit Ahab da Israel king in da puka wea da front part a da body armor come togedda
1Ki 22.34: Da king tell da army guy dat drive his war wagon, “Turn aroun
1Ki 22.35: Da king helpa guys put King Ahab inside his war wagon so he can
1Ki 22.35: Da king helpa guys put King Ahab inside his war wagon so he can sit dea an see da Aram
1Ki 22.37: Dass how King Ahab mahke.
1Ki 22.39: Had odda stuff happen wen Ahab stay king.
1Ki 22.40: Ahab boy Ahaziah come da nex king.
head: Jehoshafat Stay King Judah Side
1Ki 22.41: He come king fo da Judah peopo, da numba four year dat Ahab stay king
1Ki 22.41: king fo da Judah peopo, da numba four year dat Ahab stay king fo da Israel peopo.
1Ki 22.42: Jehoshafat was 35 year ol wen he come king, an he stay king Jerusalem side 25 year.
1Ki 22.42: Jehoshafat was 35 year ol wen he come king, an he stay king Jerusalem side 25 year.
1Ki 22.44: Jehoshafat an Ahab da Israel king, dey neva fight each odda.
1Ki 22.45: Had odda stuff happen wen Jehoshafat stay king too.
1Ki 22.46: odda gods, an dey still stay do dat even afta Asa was da king.
1Ki 22.47: Dat time, da Edom peopo no mo king.
1Ki 22.49: Befo da boats go out, King Ahaziah, Ahab boy, tell Jehoshafat, “Let my saila guys go
1Ki 22.50: guys inside David Town, az Jerusalem, cuz he come from King David.”
1Ki 22.50: Jehoshafat boy Jehoram come da nex king.
head: Ahaziah Stay King Israel Side
1Ki 22.51: Da numba 17 year Jehoshafat was king Judah side, Ahaziah, Ahab boy, come da king fo da Israel
1Ki 22.51: Jehoshafat was king Judah side, Ahaziah, Ahab boy, come da king fo da Israel peopo Samaria side.
1Ki 22.51: He da king fo da Israel peopo two year.
head: Elijah Tell King Ahaziah, Ahaziah Goin Mahke
2Ki 1.1: Afta King Ahab mahke, da Moab peopo make war fo throw out da Israel
2Ki 1.2: Dat time, King Ahaziah stay inside his upstairs room inside da Samaria
2Ki 1.3: Tishbe town, “Go up meet da messenja guys from da Samaria king, an aks dem, ‘Wot?
2Ki 1.4: Cuz you do dis, dis wat Yahweh tell: ‘King Ahaziah, you no goin stan up again from da pune`e wea you
2Ki 1.5: Wen da messenja guys come back by da king, he aks dem, “How come you guys come back awready?’-”
2Ki 1.7: Da king aks dem, “Wat kine guy wen come meet you guys an tell you
2Ki 1.8: Da king tell, “Az Elijah from Tishbe!”
2Ki 1.9: Da captain go up by Elijah, an tell, “Da king tell, ‘You one guy dat stay tight wit God.
2Ki 1.9: But dat no matta, da king tell you gotta come down hea!
2Ki 1.11: Den da king send anodda captain an his fifty guys by Elijah.”
2Ki 1.11: Da captain tell Elijah, “Da king tell, ‘You one guy dat stay tight wit God.
2Ki 1.11: But dat no matta, da king tell you gotta come down hea now!
2Ki 1.13: Den da king send da captain numba three an his fifty guys.”
2Ki 1.15: So Elijah stand up an go down wit da captain, by da king.
2Ki 1.16: Wen Elijah see da king, he tell um, “Dis wat Yahweh tell: You tink no mo God
2Ki 1.17: So King Ahaziah mahke, jalike Yahweh wen tell Elijah.
2Ki 1.17: cuz Ahaziah no mo boy, his brudda Joram come da nex Israel king.”
2Ki 1.17: da numba two year wen Jehoram, Jehoshafat boy, stay king Judah side.
2Ki 1.18: Had odda stuff wen happen wen Ahaziah stay king.
2Ki 3.1: Joram, Ahab's boy, come king fo da Israel peopo an live Samaria town, wen Jehoshafat
2Ki 3.1: da Israel peopo an live Samaria town, wen Jehoshafat stay king fo da Judah peopo eighteen year.
2Ki 3.1: An Joram stay da king inside Israel fo twelve year.
2Ki 3.3: still yet, he stay stick wit da same bad kine stuff dat King Jeroboam, Nebat's boy, wen do.
2Ki 3.4: Befo time, Mesha, da Moab king, know how fo breed da sheeps spesho kine, fo get plenny
2Ki 3.4: Ery year, he gotta pay tax to da Israel king.
2Ki 3.5: But afta Ahab mahke, Mesha da Moab king make war agains da Israel king, fo throw out da Israel
2Ki 3.5: Ahab mahke, Mesha da Moab king make war agains da Israel king, fo throw out da Israel territorial govmen.
2Ki 3.6: So dat time, King Joram go out from Samaria town, an bring togedda all da
2Ki 3.7: Wen he stay going, he send messenja guys by Jehoshafat, da king fo Judah, fo tell him, “Da Moab king make war agains me,
2Ki 3.7: by Jehoshafat, da king fo Judah, fo tell him, “Da Moab king make war agains me, fo throw out da Israel territorial
2Ki 3.9: So da Israel king go out wit da Judah king an da Edom king.”
2Ki 3.9: So da Israel king go out wit da Judah king an da Edom king.”
2Ki 3.9: So da Israel king go out wit da Judah king an da Edom king.”
2Ki 3.10: Da Israel king tell, “Wot!
2Ki 3.10: us three kings come all da way ova hea, so dat da Moab king can catch us guys!
2Ki 3.11: One officer fo da Israel king tell, “Elisha, Shafat's boy, stay hea.
2Ki 3.12: So da king fo Israel, an Jehoshafat, an da Edom king go talk to
2Ki 3.12: So da king fo Israel, an Jehoshafat, an da Edom king go talk to Elisha.”
2Ki 3.13: Elisha tell da Israel king, “Mo betta you go by da guys dat talk fo da gods yoa fadda
2Ki 3.13: Da Israel king tell um, “No ways!
2Ki 3.13: call us three kings togedda, an he da one goin let da Moab king catch us guys!”
2Ki 3.14: If I neva get respeck fo Jehoshafat, da king fo da Judah peopo, I no even goin look at you, King Joram,
2Ki 3.14: da king fo da Judah peopo, I no even goin look at you, King Joram, o see you.
2Ki 3.26: Da Moab king see dat his army guys stay get bus up.
2Ki 3.26: hundred mo army guys wit swords fo try fo fight da Edom king all togedda so dey can get outa da fighting, but dis neva
2Ki 3.27: Den da Moab king take his numba one boy dat was goin come king afta him, an
2Ki 3.27: Den da Moab king take his numba one boy dat was goin come king afta him, an kill him and burn up da body on top da town
2Ki 3.27: Yahweh come real huhu wit da Israel peopo cuz da Moab king gotta do dat.
2Ki 4.13: Get someting I can tell da king o da main army guy, fo help you, o wat?
2Ki 5.1: Had one guy name Naaman, da main leada guy fo da Aram king army guys.
2Ki 5.1: He one importan guy fo his boss da king.
2Ki 5.1: Da king tell, Naaman, az his Numba One guy.
2Ki 5.4: Wen Naaman hea dat, he go by his boss da Aram king, an tell him wat he hear da slave girl from Israel wen
2Ki 5.5: Da Aram king tell, “Shua, you gotta go.”
2Ki 5.5: I goin give you one letta fo da Israel king.
2Ki 5.6: Da letta dat he take fo da Israel king tell: “Wen you get dis letta, az cuz I stay send my worka
2Ki 5.7: Wen da Israel king read da letta, he come real bum out.
2Ki 5.8: Elisha, da guy dat stay tight wit God, hear da Israel king wen come bum out an broke his clotheses.
2Ki 5.8: So Elisha send one messenja guy by da king fo tell: “How come you broke yoa clotheses, aah?
2Ki 5.18: fo let me go fo one ting I gotta do bumbye: Wen my boss da king go inside da temple fo da god Rimmon, fo go down dea an
2Ki 5.18: fo da god Rimmon, fo go down dea an pray to Rimmon, an da king lean on top my arm, I gotta go down wit him too.
2Ki 6.8: One nodda time, one king fo da Aram peopo stay make war wit da Israel peopo.
2Ki 6.8: Da king talk wit his main officer guys fo da army, fo make plan
2Ki 6.9: Erytime da Aram king do dat, Elisha, da guy dat stay tight wit God, send one
2Ki 6.9: dat stay tight wit God, send one messenja guy by da Israel king fo tell him, “Watch out!
2Ki 6.10: So da Israel king send messenja guys fo go tell da peopo inside da place
2Ki 6.10: Mo den one time, Elisha tell da Israel king fo watch out, so da king make shua da peopo nea dat place
2Ki 6.10: one time, Elisha tell da Israel king fo watch out, so da king make shua da peopo nea dat place stay ready.”
2Ki 6.11: Dis make da Aram king come real huhu bout dis.
2Ki 6.11: betta tell me, who from us guys squealing to da Israel king guy!
2Ki 6.12: One a his officer guys tell, “No, my boss da king -- no mo nobody squealing to dem.
2Ki 6.12: God, dat stay inside Israel, he da one stay tell da Israel king da words you tell inside yoa bedroom.”
2Ki 6.13: Den da king tell, “Go find out wea he stay.
2Ki 6.13: find out wea he stay, an dey send messenja guys back by da king fo tell: “He stay Dotan town.
2Ki 6.14: Den da Aram king send horses an war wagons ova dea, an plenny army guys.”
2Ki 6.21: Wen da Israel king see dem, he tell Elisha, “My fadda, you like me kill dem,
2Ki 6.23: So da king make one big lu`au fo dem, an afta dey pau eat an drink,
2Ki 6.24: Lata, wen Ben-Hadad come da Aram king, he bring togedda all his army guys, an go agains Samaria
2Ki 6.26: One time, wen da Israel king stay walk on top da town wall, an one Samaria wahine yell
2Ki 6.26: town wall, an one Samaria wahine yell to him, “My boss da king, help me get outa trouble!
2Ki 6.27: Da king tell, “If Yahweh no stay help you, wea I goin find
2Ki 6.30: Wen da king hear wat da wahine tell him, he broke his clotheses fo
2Ki 6.32: Da king send one a his guys fo go kill Elisha.”
2Ki 6.32: tell da older leadas, “Fo shua, you guys can see dis king like killa me!
2Ki 6.32: You can hear his boss, da king, dat stay come behind him awready.
2Ki 6.33: Same time, da king stay tink lidis: “All dis trouble come from Yahweh.”
2Ki 7.2: Da officer dat come wit da Israel king tell Elisha, da guy dat stay tight wit God, “Wot!
2Ki 7.6: Da Israel king wen pay da kings fo da Het peopo an da Egypt peopo fo come
2Ki 7.12: Da king hear dis an get up nite time.”
2Ki 7.14: So dey pick two war wagon wit horse, an da king send dem afta da Aram army guys.
2Ki 7.15: So da messenja guys come back an tell da king.
2Ki 7.17: Da king wen put da officer dat come wit him in charge a da town
2Ki 7.17: Elisha, da guy dat stay tight wit God, wen tell wen da king go by Elisha.
2Ki 7.18: jalike Elisha, da guy dat stay tight wit God, wen tell da king, “Dis same time tomorra, fourteen quart a barley goin cost
2Ki 8.3: Den she go by da king, fo beg him fo help her get back her house an land.
2Ki 8.4: Wen she go by da king, da king stay talk story wit Gehazi, da guy dat work fo
2Ki 8.4: Wen she go by da king, da king stay talk story wit Gehazi, da guy dat work fo Elisha, da
2Ki 8.4: Da king tell, “Tell me some mo bout all da good kine stuff dat
2Ki 8.5: Jus wen Gehazi stay tell da king bout how Elisha wen make da mahke boy come alive again,
2Ki 8.5: again, right den an dea da boy's mudda stay dea begging da king fo help her bout her house an land.
2Ki 8.5: Gehazi tell, “My boss da king, dis da wahine, an dass her boy, da one dat Elisha wen
2Ki 8.6: Da king aks da wahine bout um, an she tell him da story wat wen
2Ki 8.7: Anodda time, wen Elisha go Damascus, Ben-Hadad, da Aram king, stay sick.
2Ki 8.7: Somebody tell da king, “Elisha, da guy dat stay tight wit God, stay come all da
2Ki 8.8: Da king tell Hazael, “Take one present wit you, an go meet da guy
2Ki 8.9: Elisha an stand in front him, an tell, “Ben-Hadad, da Aram king, he tink bout you jalike you his fadda.”
2Ki 8.13: tell him, “Yahweh wen show me dat you goin come da Aram king.
2Ki 8.15: An da king mahke.”
2Ki 8.15: Az how Hazael come da nex king.
head: Jehoram, Da Judah King
2Ki 8.16: Wen Joram, Ahab's boy, stay king fo da Israel peopo five year nort side, an Jehoshafat was
2Ki 8.16: da Israel peopo five year nort side, an Jehoshafat was da king fo da Judah peopo sout side, den Jehoshafat's boy Jehoram
2Ki 8.16: peopo sout side, den Jehoshafat's boy Jehoram start fo be king fo da Judah peopo, wit his fadda.
2Ki 8.17: Jehoram was thirty-two year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem town eight year.
2Ki 8.17: was thirty-two year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem town eight year.
2Ki 8.19: But cuz Jehoram ancesta guy King David wen work fo Yahweh, Yahweh no like wipe out all da
2Ki 8.20: One time wen Jehoram stay king, da Edom peopo go make war an throw out da Judah
2Ki 8.20: govmen inside Edom, den take one a dea guys fo be da king.
2Ki 8.23: Get odda stuff wen happen wen Jehoram stay king too.
2Ki 8.24: An Ahaziah, Jehoram's boy, come king afta him.
head: Ahaziah, Da Judah King
2Ki 8.25: So, wen Joram, Ahab's boy, stay king fo da Israel peopo fo twelve year, Jehoram's boy Ahaziah
2Ki 8.25: da Israel peopo fo twelve year, Jehoram's boy Ahaziah come king fo da Judah peopo same time.
2Ki 8.26: Ahaziah was twenny-two year ol wen he come king.
2Ki 8.26: He stay da king Jerusalem side fo one year.
2Ki 8.26: His mudda was Ataliah, an her granfadda was Omri, one a da king guys fo Israel.
2Ki 8.27: bad kine stuff, da way Yahweh see um, jalike da Ahab ohana king guys wen do.
2Ki 8.28: town wit Joram, Ahab's boy, fo fight Hazael, da Aram king.
2Ki 8.29: So King Joram go back Jezreel town fo come good afta da Aram guys
2Ki 8.29: hurt him by Ramot town, wen he fight wit Hazael, da Aram king.
2Ki 8.29: Den Ahaziah, Jehoram's boy, da Judah king, go Jezreel side fo see Joram, Ahab's boy, cuz Joram stay
head: Jehu Come Da Israel King
2Ki 9.3: Tell um, ‘Dis wat Yahweh tell: I pick you awready fo come king fo da Israel peopo.
2Ki 9.6: God fo da Israel peopo, tell: ‘I stay pick you fo come da king ova da peopo dat get me, Yahweh, for dea God, dass da
2Ki 9.7: You goin wipe out da ohana dat come from yoa boss King Ahab.
2Ki 9.12: da Boss tell me: I stay pick you awready fo come da king fo da Israel peopo!
2Ki 9.13: Den dey blow da sheep horn trumpet an yell, “Jehu, da king!’-”
2Ki 9.14: (Dat time, King Joram an all da Israel guys stay fight so Hazael, da Aram
2Ki 9.14: Joram an all da Israel guys stay fight so Hazael, da Aram king, no take ova Ramot-Gilead town.
2Ki 9.15: But King Joram wen go back Jezreel town fo come good, afta da Aram
2Ki 9.16: Az da same time dat Ahaziah, da Judah king, wen go dea fo see Joram.”
2Ki 9.18: Da horse rida guy ride fo meet Jehu, an tell, “Dis wat da king tell, ‘You guys come fo fight us, o wat?
2Ki 9.19: So King Joram send anodda messenja guy on top one horse.”
2Ki 9.19: Wen he come by Jehu guys, he tell dem, “Dis wat da king tell, ‘You guys come fo fight us, o wat?”
2Ki 9.21: An wen stay ready, Joram, da Israel king, an Ahaziah, da Judah king, ride out, inside dea two war
2Ki 9.21: stay ready, Joram, da Israel king, an Ahaziah, da Judah king, ride out, inside dea two war wagon fo go fo meet Jehu.”
2Ki 9.27: Wen Ahaziah, da Judah king, see wat wen happen, he run away up da road to
2Ki 9.29: da year numba eleven wen Joram, Ahab's boy, stay da Israel king, dat Ahaziah wen come da Judah king.
2Ki 9.29: boy, stay da Israel king, dat Ahaziah wen come da Judah king.
2Ki 9.34: But bury her, cuz her fadda one king.
2Ki 10.1: King Ahab get seventy boys all live Samaria town.
2Ki 10.3: Den go make him come da king dat goin sit on top his fadda's throne.
2Ki 10.3: Afta dat, you gotta fight me fo keep yoa king line!
2Ki 10.5: We no goin make nobody king.
2Ki 10.8: come from da leada guys, he tell Jehu, “Dey wen bring da King Ahab boys heads.
2Ki 10.13: He meet some ohana guys from Ahaziah, da Judah king, dea.
2Ki 10.13: Ahaziah ohana, an we stay come down hea fo say ‘howzit’ to King Jehoram boys an Queen Jezebel boys.
2Ki 10.32: Hazael da Syria king army guys wen come make sneak attack all ova da Israel
2Ki 10.34: All da odda stuff dat Jehu wen do wen he stay king, an how strong he stay, stay inside da Record Book Fo Da
2Ki 10.35: An Jehoahaz, his boy, come da nex king.
2Ki 10.36: Da time Jehu stay king fo da Israel peopo was twenny-eight year inside Samaria
2Ki 11.1: her boy Ahaziah mahke, she start fo wipe out all da Judah king ohana.
2Ki 11.2: But Jehosheba, King Jehoram girl an Ahaziah sista, she go wea all Jehoram's
head: Jehoiada Guys Make Joash Da King
2Ki 11.4: army captain guys, an da guys from Caria side dat guard da king, an da army messenja runna guys, fo tell all dem fo come
2Ki 11.4: Den he show dem da king boy.
2Ki 11.7: all gotta take care guard da temple too, fo make shua da king no get hurt.
2Ki 11.8: Stay nea aroun da king.
2Ki 11.8: Stay nea aroun da king wea eva he go.
2Ki 11.10: give da army captain guys da spears an shields dat King David guys wen use befo time, dat stay inside da Temple Fo
2Ki 11.11: Dey all make line aroun da king, an all aroun da altar an da temple, from da south side to
2Ki 11.12: Jehoiada bring da king's boy outside in da yard, an put da king kine crown on top his head.
2Ki 11.12: Da peopo make him king.
2Ki 11.12: him, an da peopo all clap dea hands, an yell, “We like da king live long time!
2Ki 11.14: ova dea wea all da noise stay, an her jaw drop, cuz da king stay stand ova dea by da big pos, wea da king guys stand
2Ki 11.14: drop, cuz da king stay stand ova dea by da big pos, wea da king guys stand erytime.”
2Ki 11.14: fo da army an da guys dat blow da trumpets stay dea by da king side, an all da peopo inside da land stay happy an blowing
2Ki 11.17: da pries guy make strong kine promise to Yahweh, from da king an da peopo, dat dey goin come Yahweh peopo.”
2Ki 11.17: An he make da king make promise to da peopo, an da peopo make promise to da
2Ki 11.17: make promise to da peopo, an da peopo make promise to da king.
2Ki 11.19: army captain guys wit him, da guys from Caria dat guard da king, da messenja runna guys, an all da odda peopo inside da
2Ki 11.19: All dem bring da king down from da Temple Fo Yahweh, an go inside da palace by
2Ki 11.19: Den da king take his place on top da throne wea all da king guys sit.
2Ki 11.19: Den da king take his place on top da throne wea all da king guys sit.
2Ki 11.21: Joash stay seven year ol wen he come king.
2Ki 12.1: Wen Jehu stay Israel king seven year, den Joash come da Judah king.
2Ki 12.1: Jehu stay Israel king seven year, den Joash come da Judah king.
2Ki 12.1: Joash stay da king inside Jerusalem fo forty year.
2Ki 12.2: Joash wen do da right kine ting all da time he stay king, da way Yahweh see him do, jalike Jehoiada da pries guy
2Ki 12.6: But afta Joash stay king fo twenny-three year, still yet da pries guys neva fix da
2Ki 12.7: Az why King Joash tell Jehoiada da main pries an da odda pries guys fo
2Ki 12.10: Den, weneva dey see dat get plenny silva inside da box, da king secretary an da main pries guy come, count da money dat
2Ki 12.17: Bout da same time, Hazael da Aram king go up attack Gat an take ova da town.
2Ki 12.18: But Joash da king fo Judah take all da tings dat his ancesta guys
2Ki 12.18: Fo Yahweh an da palace, an he send um to Hazael da Aram king.
2Ki 12.19: All da odda stuff dat Joash wen do wen he stay king, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
2Ki 12.21: Amaziah, Joash boy, come da nex king.
head: Jehoahaz Da Israel King
2Ki 13.1: Da numba 23 year wen Joash, Ahaziah's boy, stay da Judah king, Jehoahaz, Jehu's boy, come da Israel king inside Samaria
2Ki 13.1: stay da Judah king, Jehoahaz, Jehu's boy, come da Israel king inside Samaria town.
2Ki 13.1: Jehoahaz stay king fo seventeen year.
2Ki 13.3: Fo long time he give Hazael, da Aram king, an his boy Ben-Hadad powa ova dem.
2Ki 13.4: wen lissen Jehoahaz, cuz he see how plenny presha da Aram king put on top da Israel peopo.
2Ki 13.7: Cuz da Aram king wen wipe out all da oddas, an make um jalike da dirt dat
2Ki 13.8: All da odda kine stuff dat Jehoahaz wen do wen he stay king, bout how strong him an wat he make, all dat stay inside
2Ki 13.9: Jehoash, his boy, come king afta him.
head: Jehoash Da Israel King
2Ki 13.10: Wen Joash stay da Judah king thirty-seven year, Jehoash, Jehoahaz boy, come da Israel
2Ki 13.10: thirty-seven year, Jehoash, Jehoahaz boy, come da Israel king inside Samaria town.
2Ki 13.10: He stay king fo sixteen year.
2Ki 13.12: dat Jehoash wen do, an his war agains Amaziah, da Judah king, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
2Ki 13.13: Jeroboam Numba Two come da nex king inside Samaria.
2Ki 13.14: Jehoash, da Israel king, go down see him, an cry ova him.
2Ki 13.16: Elisha tell da king, “Take da bow inside yoa hand.”
2Ki 13.16: Wen Jehoash do dis, Elisha put his hands on top da king hands.
2Ki 13.18: An da king take um.”
2Ki 13.18: Da king hit da groun three time, an den stop.
2Ki 13.19: Elisha, da guy dat stay tight wit God, come huhu wit da king, an tell, “How come you neva hit um five o six time, aah?”
2Ki 13.22: All da time Jehoahaz stay king, Hazael da Aram king put presha on top da Israel peopo.
2Ki 13.22: All da time Jehoahaz stay king, Hazael da Aram king put presha on top da Israel peopo.
2Ki 13.24: Was aroun dat time, Hazael da Aram king mahke, an his boy Ben-Hadad come da nex king.
2Ki 13.24: da Aram king mahke, an his boy Ben-Hadad come da nex king.
head: Amaziah, Da Judah King
2Ki 14.1: Wen Jehoash, Jehoahaz boy, stay Israel king fo two year, Amaziah, Joash boy, come da Judah king.
2Ki 14.1: Israel king fo two year, Amaziah, Joash boy, come da Judah king.
2Ki 14.2: Amaziah, he twenny-five year ol wen he come king.
2Ki 14.2: He stay king inside Jerusalem twenny-nine year.
2Ki 14.5: Afta Amaziah make shua nobody can take ova him fo be king, he kill da palace guys dat wen kill his fadda da king.
2Ki 14.5: be king, he kill da palace guys dat wen kill his fadda da king.
2Ki 14.8: Lata, Amaziah send messenja guys by da Israel king Jehoash, Jehoahaz boy an Jehu grankid.
2Ki 14.9: But Jehoash, da Israel king, tell da messenja guys fo go back tell dis story to
2Ki 14.9: guys fo go back tell dis story to Amaziah, da Judah king: “You, you jalike one small thorn bush on top da Lebanon
2Ki 14.11: So Jehoash, da Israel king, attack.”
2Ki 14.11: Him an Amaziah, da Judah king, meet each odda Bet Shemesh side inside Judah, an dea army
2Ki 14.13: Jehoash, da Israel king, catch Amaziah, da Judah king, Joash boy an Ahaziah's
2Ki 14.13: Jehoash, da Israel king, catch Amaziah, da Judah king, Joash boy an Ahaziah's grankid, Bet Shemesh side.
2Ki 14.15: awesome way he fight, an his war agains Amaziah da Judah king, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
2Ki 14.16: An his boy, dat dey call Jeroboam Numba Two, come king afta him.
2Ki 14.17: Da Judah king Amaziah, Joash boy, stay alive fifteen mo year afta
2Ki 14.21: Azariah, who was sixteen year ol, an dey make him da nex king afta him.
head: Jeroboam 2 Da Israel King
2Ki 14.23: Wen Amaziah, Joash boy, stay king inside Judah fo fifteen year, Jeroboam Numba Two, Jehoash
2Ki 14.23: year, Jeroboam Numba Two, Jehoash boy, come da Israel king inside Samaria town.
2Ki 14.23: An he stay king fo forty-one year.
2Ki 14.29: An Zekariah his boy come da nex king afta him.
head: Azariah (Uzziah) Da Judah King
2Ki 15.1: Wen Jeroboam Numba Two stay Israel king fo twenny-seven year, Amaziah's boy Azariah, (dat lata
2Ki 15.1: boy Azariah, (dat lata take da name Uzziah), come Judah king.
2Ki 15.2: He sixteen year ol wen he come king, an he stay da king inside Jerusalem fo fifty-two year.
2Ki 15.2: He sixteen year ol wen he come king, an he stay da king inside Jerusalem fo fifty-two year.
2Ki 15.5: Yahweh make King Uzziah get one kine sick all ova da skin dat odda guys can
2Ki 15.6: Had odda stuff happen wen Uzziah stay king.
2Ki 15.7: wen mahke, an dey bury him by his ancesta guys, inside King David's big town.
2Ki 15.7: An Jotam, his boy, come da nex king.
head: Zekariah Da Israel King
2Ki 15.8: Wen Azariah (dass Uzziah) stay Judah king fo thirty-eight year, Zekariah, Jeroboam Numba Two boy,
2Ki 15.8: year, Zekariah, Jeroboam Numba Two boy, come Israel king.
2Ki 15.8: He stay king fo six month inside Samaria town.
2Ki 15.10: So Shallum come da nex king afta Zekariah.
head: Shallum Da Israel King
2Ki 15.13: Shallum, Jabesh boy, come Israel king wen Uzziah was da Judah king fo thirty-nine year.
2Ki 15.13: Jabesh boy, come Israel king wen Uzziah was da Judah king fo thirty-nine year.
2Ki 15.13: An Shallum stay da Israel king inside Samaria town fo ony one month.
2Ki 15.14: An Menahem come nex king afta him.
2Ki 15.15: odda stuff dat Shallum wen do, an da plan he make fo kill King Zekariah, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings
head: Menahem Da Israel King
2Ki 15.17: Wen Azariah stay Judah king fo thirty-nine year, Menahem, Gadi's boy, come da Israel
2Ki 15.17: fo thirty-nine year, Menahem, Gadi's boy, come da Israel king.
2Ki 15.17: He stay Israel king inside Samaria town fo ten year.
2Ki 15.18: All da time he stay king, he no turn away from da bad kine stuff dat Jeroboam Numba
2Ki 15.19: Den Tiglat-Pileser, da Assyria king, go attack da peopo inside da Israel land, an Menahem wen
2Ki 15.19: Cuz a dat, Menahem come mo strong fo stay king.
2Ki 15.20: rich guy gotta pay 20 ounce silva fo give um to da Assyria king.
2Ki 15.20: So da Assyria king go back home, an no stay inside da land no moa.
2Ki 15.22: An Pekahiah his boy come da nex king.
head: Pekahiah Da Israel King
2Ki 15.23: Wen Azariah stay da Judah king fo fifty year, Pekahiah, Menahem boy, come da Israel king
2Ki 15.23: king fo fifty year, Pekahiah, Menahem boy, come da Israel king inside Samaria town, an he stay king fo two year.
2Ki 15.23: boy, come da Israel king inside Samaria town, an he stay king fo two year.
2Ki 15.25: Dass how Pekah kill Pekahiah, an come da nex king afta him.
head: Pekah Da Israel King
2Ki 15.27: Wen Azariah (dass Uzziah) stay Judah king fo fifty-two years, Pekah, Remaliah's boy, come da Israel
2Ki 15.27: fo fifty-two years, Pekah, Remaliah's boy, come da Israel king inside Samaria town.
2Ki 15.27: He stay king fo twenny year.
2Ki 15.29: Wen Pekah stay king Israel side, da Assyria king Tiglat-Pileser come back
2Ki 15.29: Wen Pekah stay king Israel side, da Assyria king Tiglat-Pileser come back attack again.
2Ki 15.30: attack Pekah an kill um, an den Hoshea come da nex Israel king.
2Ki 15.30: Dat happen wen Jotam, Uzziah's boy, stay da Judah king fo twenny year.
head: Jotam Da Judah King
2Ki 15.32: Befo, wen Pekah, Remaliah's boy, stay da king inside Israel fo two year, Jotam, Uzziah da Judah king
2Ki 15.32: da king inside Israel fo two year, Jotam, Uzziah da Judah king boy, come king.
2Ki 15.32: Israel fo two year, Jotam, Uzziah da Judah king boy, come king.
2Ki 15.33: Jotam was twenny-five year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem fo sixteen year.
2Ki 15.33: Jotam was twenny-five year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem fo sixteen year.
2Ki 15.37: (Dass da same time Yahweh start fo send Rezin, da Aram king, an Pekah, Remaliah's boy, fo attack Judah.
2Ki 15.38: An his boy Ahaz come da nex king afta him.)
head: Ahaz Da Judah King
2Ki 16.1: Wen Pekah, Remaliah's boy, stay Israel king fo seventeen year, Ahaz, Jotam's boy, come da Judah king.
2Ki 16.1: king fo seventeen year, Ahaz, Jotam's boy, come da Judah king.
2Ki 16.2: Ahaz was twenny year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem town fo sixteen year.
2Ki 16.2: Ahaz was twenny year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem town fo sixteen year.
2Ki 16.5: Den Rezin da Aram king an Pekah, Remaliah's boy, da Israel king, go up fo make
2Ki 16.5: Den Rezin da Aram king an Pekah, Remaliah's boy, da Israel king, go up fo make war.
2Ki 16.6: (Da same time, Rezin da Aram king throw out da Judah guys from Eilat town and take um back
2Ki 16.7: Den King Ahaz send messenja guys fo go by da Assyria king
2Ki 16.7: Den King Ahaz send messenja guys fo go by da Assyria king Tiglat-Pileser, fo tell, “You, jalike my boss an my fadda,
2Ki 16.7: Come help get me outa trouble from da Aram king an da Israel king, cuz dey stay ready fo attack me.)
2Ki 16.7: help get me outa trouble from da Aram king an da Israel king, cuz dey stay ready fo attack me.)
2Ki 16.8: King Ahaz take da silva an gold tings dat get inside da Temple
2Ki 16.8: Yahweh, an inside his palace too, an send um to da Assyria king so dey no attack him.
2Ki 16.9: Da Assyria king tell Ahaz, “Shua!”
2Ki 16.9: He kill King Rezin an make all da peopo move house Kir side cuz dey his
2Ki 16.10: Den King Ahaz go Damascus fo meet Tiglat-Pileser da Assyria king.
2Ki 16.10: King Ahaz go Damascus fo meet Tiglat-Pileser da Assyria king.
2Ki 16.11: He make um jalike eryting King Ahaz tell um from Damascus.
2Ki 16.11: He pau build um befo King Ahaz come back from ova dea.
2Ki 16.12: Wen da king come back from Damascus side, he see da altar, an go by
2Ki 16.15: Den King Ahaz tell Uriah da pries guy: “On top da big new altar,
2Ki 16.16: Uriah da pries do eryting jalike King Ahaz wen tell um fo do.
2Ki 16.17: King Ahaz take off da side panels an da watta tubs from da
2Ki 16.18: dey wen build inside da palace, an da outside door fo da king go inside da Temple Fo Yahweh, so he no lose face wit da
2Ki 16.18: da Temple Fo Yahweh, so he no lose face wit da Assyria king.
2Ki 16.20: An his boy Hezekiah come da nex king.
head: Hoshea, Da Las Israel King
2Ki 17.1: Wen Ahaz stay Judah king fo twelve year, Hoshea, Elah boy, come da Israel king
2Ki 17.1: king fo twelve year, Hoshea, Elah boy, come da Israel king inside Samaria town.
2Ki 17.1: He stay king fo nine year.
2Ki 17.3: Shalmaneser, da Assyria king, wen come wit his army guys fo attack Hoshea.
2Ki 17.3: So Hoshea, az one small kine king unda Shalmaneser, an ery year, Hoshea gotta pay
2Ki 17.4: But lata, da Assyria king find out dat Hoshea make plan wit some odda guys fo bulai
2Ki 17.4: he find out Hoshea wen send messenja guys fo make deal wit King So, Egypt side.
2Ki 17.4: Ery year befo dat, Hoshea wen pay da Assyria king.
2Ki 17.5: Den da Assyria king go attack da whole Israel land.
2Ki 17.6: Wen Hoshea stay king fo nine year, da Assyria king take ova Samaria town, an
2Ki 17.6: Wen Hoshea stay king fo nine year, da Assyria king take ova Samaria town, an make da Israel peopo go Assyria
2Ki 17.7: he da One wen bring dem outa Egypt befo time, so da Egypt king, da Pharaoh guy, no mo powa ova dem no moa.
2Ki 17.21: Befo time, da Israel peopo north side get dea king guys from da David ohana.
2Ki 17.21: So den dey make Jeroboam, Nebat boy, dea king.
2Ki 17.24: Da Assyria king wen bring in new peopo from Babylon, Kutah, Avva, Hamat,
2Ki 17.26: Den dey tell da Assyria king dis: “You know da peopos from all ova da place you wen
2Ki 17.27: Den da Assyria king tell um fo do dis: “Go get one a da pries guys dat you wen
2Ki 17.33: all dose peopo wen do inside dea own land, befo da Assyria king make um move house all ova da Israel country.
head: Hezekiah Da Judah King
2Ki 18.1: Wen Hoshea, Elah boy, stay Israel king fo three year, Hezekiah, Ahaz boy, come Judah king.
2Ki 18.1: Israel king fo three year, Hezekiah, Ahaz boy, come Judah king.
2Ki 18.2: He twenny-five year ol wen he come king, an he stay king Jerusalem side fo twenny-nine year.
2Ki 18.2: He twenny-five year ol wen he come king, an he stay king Jerusalem side fo twenny-nine year.
2Ki 18.7: Wen da Assyria king try fo take ova da country, Hezekiah no let um.
2Ki 18.7: He neva let da Assyria king be da boss ova him.
2Ki 18.9: Wen Hezekiah stay king four year, an Hoshea, Elah boy, stay da Israel king fo
2Ki 18.9: stay king four year, an Hoshea, Elah boy, stay da Israel king fo seven year, Shalmaneser, da Assyria king, bring his
2Ki 18.9: stay da Israel king fo seven year, Shalmaneser, da Assyria king, bring his army guys up fo attack Samaria town.
2Ki 18.10: Az was wen Hezekiah stay Judah king fo six year, an Hoshea stay Israel king fo nine year.
2Ki 18.10: stay Judah king fo six year, an Hoshea stay Israel king fo nine year.
2Ki 18.11: Da Assyria king wen take out da North Israel peopo an move um Assyria
head: King Sennakerib Come Afta Da Judah Peopo
2Ki 18.13: Wen Hezekiah stay king fo fourteen year, da Assyria king Sennakerib wen go attack
2Ki 18.13: Wen Hezekiah stay king fo fourteen year, da Assyria king Sennakerib wen go attack all da big towns wea da Judah
2Ki 18.14: So wen da Assyria king stay Lakish side, da Judah king Hezekiah send um dis
2Ki 18.14: So wen da Assyria king stay Lakish side, da Judah king Hezekiah send um dis letta: “Da time I wen go agains you,
2Ki 18.14: Den da Assyria king make da Judah king Hezekiah pay um mo den eleven ton
2Ki 18.14: Den da Assyria king make da Judah king Hezekiah pay um mo den eleven ton silva, an bout one ton
2Ki 18.16: Dat time, da Judah king Hezekiah wen pull off all da gold he wen use fo cova da
2Ki 18.16: doors inside da Temple Fo Yahweh, an give um to da Assyria king.
2Ki 18.17: Den da Assyria king send one a da main general guys, da govmen guy dat stay
2Ki 18.17: Dey go from Lakish an go by King Hezekiah inside Jerusalem.
2Ki 18.18: Da Assyria guys call fo King Hezekiah come ova by dem.
2Ki 18.21: You stay trus da Egypt king, but no can trus him.
2Ki 18.21: Az how plenny Pharaoh, da Egypt king, goin help all you guys dat trus him!
2Ki 18.23: Cuz if you can chance um, den my boss, da Assyria king, goin give you da 2,000 horse!
2Ki 18.28: mo big, an wit da Hebrew language yell: “Lissen wat da Big King, da King fo Assyria, tell!
2Ki 18.28: wit da Hebrew language yell: “Lissen wat da Big King, da King fo Assyria, tell!
2Ki 18.29: Dis wat oua king tell: No let Hezekiah bulai you guys.”
2Ki 18.30: Da Assyria king no goin take ova Jerusalem town!
2Ki 18.31: Cuz dis wat da Assyria king tell: Make good wit me, an come out by me.’
2Ki 18.36: Dey say notting to da Assyria guy, cuz King Hezekiah wen tell dem, “No talk to him.”
2Ki 19.1: Wen King Hezekiah hear dat, he broke his clotheses, put on burmbag
2Ki 19.4: His boss, da Assyria king, wen send him ova hea fo make fun a Da God Dat Stay Alive,
2Ki 19.5: Afta King Hezekiah guys come tell um dat, Isaiah tell um, “Dis wat
2Ki 19.6: cuz a wat you wen hear -- bout da guys from da Assyria king dat wen talk stink bout me.
2Ki 19.7: I goin mess wit da king head.
2Ki 19.8: govna guy from Assyria start fo go back by da Assyria king, he find out da king wen leave Lakish town awready, so he
2Ki 19.8: start fo go back by da Assyria king, he find out da king wen leave Lakish town awready, so he go meet da king wea
2Ki 19.8: da king wen leave Lakish town awready, so he go meet da king wea dea army stay fight agains Libnah town.
2Ki 19.9: Den, da Assyria king Sennakerib hear dat Tirhakah, da king from Sudan, stay
2Ki 19.9: Den, da Assyria king Sennakerib hear dat Tirhakah, da king from Sudan, stay bring his Egypt army guys fo fight da
2Ki 19.9: Sudan, stay bring his Egypt army guys fo fight da Assyria king.’-”
2Ki 19.10: He tell um: “Go tell Hezekiah, da Judah king, dis: ‘No let da god dat you trus bulai you.
2Ki 19.10: Cuz he goin tell you, “No way I goin let da Assyria king take ova Jerusalem!
2Ki 19.11: Fo shua you wen hear wat us Assyria king guys wen do to all da odda countries awready!
2Ki 19.13: Wea da king fo Hamat, aah?
2Ki 19.13: O da king fo Arpad, da king fo da big town a Sefarvaim, o Hena, o
2Ki 19.13: O da king fo Arpad, da king fo da big town a Sefarvaim, o Hena, o Ivvah?
2Ki 19.15: You da ony God ova all da king guys on top da earth.
2Ki 19.17: wen bus up all dose peopos an dea lands, dat da Assyria king talk bout!
2Ki 19.20: wat you tell me wen you pray, bout Sennakerib da Assyria king.
2Ki 19.21: Me, Yahweh, I get someting fo say agains him: ‘Eh, King Sennakerib!
2Ki 19.32: “Me, Yahweh, Az why I tell dis Bout da Assyria king: He no goin come inside dis big town.
2Ki 19.36: So Sennakerib, da Assyria king, broke camp, an go back Nineveh town, an stay ova dea.
2Ki 19.37: An Sennakerib odda boy Esarhaddon come da nex king.
2Ki 20.1: Dat time, King Hezekiah come sick an almos mahke.
2Ki 20.6: an da peopo inside dis big town outa da powa a da Assyria king.
2Ki 20.11: Dass was da stair King Ahaz wen build.”
2Ki 20.12: Dat time, Merodak-Beladan, Beladan's boy, da Babylon king, send Hezekiah one letta an one gif, cuz he hear dat
2Ki 20.14: Den Isaiah, da talka fo God, go by King Hezekiah an aks him, “Wat dose guys wen tell, an wea dey
2Ki 20.18: Dey goin come worka guys fo da Babylon king, inside his palace.
2Ki 20.21: Manasseh his boy come da nex king.
head: Manasseh Da Judah King
2Ki 21.1: Manasseh stay twelve year ol wen he come king.
2Ki 21.1: He stay king inside Jerusalem fifty-five year.
2Ki 21.3: dey pray to da wahine god Asherah, jalike Ahab da Israel king wen do.
2Ki 21.11: fo him an work fo him, fo tell dis: “Manasseh, da Judah king, wen do all dis pilau kine stuff.
2Ki 21.18: An his boy Amon come da nex king afta him.
head: Amon Da Judah King
2Ki 21.19: Amon stay twenny-two year ol wen he come Judah king, an fo two year, he stay king inside Jerusalem.
2Ki 21.19: year ol wen he come Judah king, an fo two year, he stay king inside Jerusalem.
2Ki 21.23: Da palace guys dat work fo King Amon wen make plan fo kill um.
2Ki 21.24: inside da land go kill erybody dat wen make plan fo kill King Amon.
2Ki 21.24: Dey make his boy Josiah da nex king.
2Ki 21.26: An his boy Josiah come da nex king afta him.
2Ki 22.1: Josiah was eight year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem fo thirty-one year.
2Ki 22.1: Josiah was eight year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem fo thirty-one year.
2Ki 22.3: Wen Josiah stay king fo eighteen year, he tell da secretary, Shafan, Azaliah
2Ki 22.9: Den Shafan go by da king, an tell him bout da work.”
2Ki 22.10: Den Shafan tell da king, “An one mo ting.
2Ki 22.10: An Shafan read um in front da king.
2Ki 22.11: Wen da king hear wat da Book Wit Da Rules tell, he broke his clotheses
2Ki 22.12: Den King Josiah tell Hilkiah da pries guy, Ahikam Shafan boy, Akor
2Ki 22.16: eryting happen dat stay tell inside da book dat da Judah king wen read.
2Ki 22.18: An tell dis odda ting too, to da Judah king, da one dat send you guys fo find out from me wass goin
2Ki 22.20: So dey go back, an tell da king wat Huldah, da wahine dat talk fo God, wen tell.
2Ki 23.1: Den King Josiah send peopo fo tell all da older leadas inside Judah
2Ki 23.3: Da king stand by da big bronze pos by da door fo da temple, an
2Ki 23.3: Az how da king make strong promise fo make happen, all da stuff dey wen
2Ki 23.4: King Josiah tell Hilkiah da main pries, da pries guys dat work
2Ki 23.9: places fo da idol kine gods on top da hills befo time, King Josiah no let dem make sacrifice on top da altar fo Yahweh
2Ki 23.11: Den Josiah burn da war wagons too, dat da king guys wen give befo time fo da sun god.
2Ki 23.12: wen put up on top da flat roof ova da upstairs room wea King Ahaz wen stay, an da altars dat King Manasseh wen build
2Ki 23.12: da upstairs room wea King Ahaz wen stay, an da altars dat King Manasseh wen build inside da two yards fo da Temple Fo
2Ki 23.13: An da king make um so nobody can use da sacrifice places on top da
2Ki 23.13: Solomon, da king fo da Israel peopo, wen build dose places fo Ashtoret, da
2Ki 23.15: Dass da sacrifice place dat King Jeroboam, Nebat boy, wen make ova dea.
2Ki 23.17: Den da king aks somebody, “Wass dat odda big grave stone I see ova
2Ki 23.18: Da king tell, “No touch his grave!
2Ki 23.21: Da king tell all da peopo wat dey gotta do: “Make da Passova
2Ki 23.23: Ony wen Josiah stay king ova Israel fo eighteen year, dey make da Passova fo Yahweh
2Ki 23.25: an all da kings dat come afta him, neva get even one nodda king jalike Josiah.
2Ki 23.25: Az cuz he turn away from wat da king guys befo him stay do, he come tight wit Yahweh wit all
2Ki 23.26: yet, Yahweh stay huhu wit da Judah peopo cuz a all dat King Manasseh wen do fo make Yahweh come huhu.
2Ki 23.29: One nodda ting happen wen Josiah stay da king.
2Ki 23.29: Pharoah Neko da Egypt king take his army guys by da Eufrates River fo help da Assyria
2Ki 23.29: take his army guys by da Eufrates River fo help da Assyria king.
2Ki 23.29: So King Josiah an his army guys go out fo fight him.
2Ki 23.30: an put oil on top his head fo show he goin come da nex king, afta his fadda.
head: Jehoahaz Da Judah King
2Ki 23.31: Jehoahaz was twenny-three year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem three month.
2Ki 23.31: was twenny-three year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem three month.
2Ki 23.33: Riblah town, inside da Hamat land, so he no can stay king inside Jerusalem no moa.
2Ki 23.34: pick anodda one a Josiah boys, Eliakim, fo come da nex king afta his fadda Josiah.
head: Jehoiakim da Judah King
2Ki 23.36: Jehoiakim was twenny-five year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem town fo eleven year.
2Ki 23.36: was twenny-five year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem town fo eleven year.
2Ki 24.1: Da time Jehoiakim stay king, Nebukadnezzar da Babylon king wen go attack da Judah
2Ki 24.1: Da time Jehoiakim stay king, Nebukadnezzar da Babylon king wen go attack da Judah land.
2Ki 24.3: Yahweh do dat cuz a all da bad kine stuff dat King Manasseh wen do befo time.
2Ki 24.6: Coniah, his boy, come da nex king.
2Ki 24.7: Da Egypt king no take his army outside his own land again, cuz da
2Ki 24.7: take his army outside his own land again, cuz da Babylon king wen take ova all da land from da stream dat make da Egypt
2Ki 24.7: Dass all da extra land da Egypt king wen take ova befo time.
head: Coniah, Da Judah King
2Ki 24.8: Coniah was eighteen year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem fo three month.
2Ki 24.8: Coniah was eighteen year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem fo three month.
2Ki 24.10: Dat time, da army officer guys fo Nebukadnezzar da Babylon king, come fo attack Jerusalem.
2Ki 24.12: Coniah da Judah king, his mudda, his officer guys, his ali`i guys, an all his
2Ki 24.12: guys go outside da town fo give up demself to da Babylon king.
2Ki 24.12: da numba eight year wen Nebukadnezzar stay da Babylon king.
2Ki 24.13: da rich kine stuff outa da Temple Fo Yahweh, an from da king palace.
2Ki 24.13: his guys broke up all da gold tings dat Solomon da Israel king wen make fo da Temple Fo Yahweh.
2Ki 24.16: Da Babylon king take all da seven tousan army guys too.
2Ki 24.17: Da Babylon king make Mattaniah, Coniah uncle, da nex king afta Coniah.
2Ki 24.17: Da Babylon king make Mattaniah, Coniah uncle, da nex king afta Coniah.
head: Zedekiah, Da Judah King
2Ki 24.18: Zedekiah was twenny-one year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem eleven year.
2Ki 24.18: was twenny-one year ol wen he come king, an he stay king inside Jerusalem eleven year.
2Ki 24.20: Den, Zedekiah make war agains da Babylon king.
2Ki 25.1: So den, da year numba nine wen Zedekiah stay king, January 15, Nebukadnezzar da Babylon king go fo attack
2Ki 25.1: Zedekiah stay king, January 15, Nebukadnezzar da Babylon king go fo attack Jerusalem, him an all his army guys.
2Ki 25.2: Dey stay all aroun Jerusalem till Zedekiah stay king fo eleven year.
2Ki 25.5: But da Babylon army go chase King Zedekiah.
2Ki 25.6: Da Babylon guys grab King Zedekiah.
2Ki 25.6: Dey take um up country Riblah side by da Babylon king.
2Ki 25.8: Wen Nebukadnezzar stay da Babylon king fo nineteen year, one Babylon guy name Nebuzaradan go
2Ki 25.8: He work fo da Babylon king, an he da main leada fo da king bodyguard guys.
2Ki 25.8: He work fo da Babylon king, an he da main leada fo da king bodyguard guys.
2Ki 25.9: He burn down da Temple Fo Yahweh, da king palace, all da houses inside Jerusalem, an ery importan
2Ki 25.10: da Babylon army guys wit Nebuzaradan, da main leada fo da king bodyguards, broke down da town wall all aroun Jerusalem.
2Ki 25.11: an all da army guys dat wen change fo go ova da Babylon king side.
2Ki 25.18: Da leada fo da king bodyguard, Nebuzaradan, take Seraiah da main pries guy,
2Ki 25.19: charge a da Judah army guys, an five a da guys dat tell da king wass good fo do, dat still yet stay inside Jerusalem.
2Ki 25.20: fo da king's bodyguard, make all dem go by da Babylon king Riblah side.
2Ki 25.21: Ova dea, Riblah town inside da Hamat land, da king guys kill all dem.
2Ki 25.22: But fo da odda peopo, da ones dat Nebukadnezzar da Babylon king wen leave inside da Judah land, da king pick Gedaliah,
2Ki 25.22: da Babylon king wen leave inside da Judah land, da king pick Gedaliah, Ahikam boy an Shafan grankid, fo stay in
2Ki 25.23: fo da Judah army an da odda army guys hear dat da Babylon king wen pick Gedaliah fo come govna, dey go by Gedaliah,
2Ki 25.24: Stay inside da land, an work fo da Babylon king, an eryting goin go good fo you guys.
2Ki 25.25: Netaniah boy an Elishama grankid, dat come from da Judah king ohana, come Mizpah town wit ten odda guys.
2Ki 25.27: Long time afta dat, wen Coniah da Judah king stay prisona Babylon side fo thirty-seven year,
2Ki 25.27: side fo thirty-seven year, Amel-Marduk come da Babylon king.
2Ki 25.29: He start fo wea king kine clotheses jalike befo time.
2Ki 25.29: An fo all da time he stay alive, he eat wit King Amel-Marduk wea he eat.
2Ki 25.30: Da king tell his palace guys fo give Coniah wateva he need fo eat,
Ezr 1.1: Long time afta dat, da firs year dat Cyrus come king fo da Persia peopo, he wen write one letta an send um to
Ezr 1.1: wen write one letta an send um to all da places wea he da king.
Ezr 1.2: Da letta say dis: “Dis King Cyrus, da king fo da Persia land.”
Ezr 1.2: Da letta say dis: “Dis King Cyrus, da king fo da Persia land.”
Ezr 1.2: live inside da sky, he wen tell me fo take ova all da odda king guys inside da world.
Ezr 1.7: Befo time, King Nebukadnezza wen steal all da kine tings dat cost plenny
Ezr 1.7: Den King Cyrus tell his guys fo go get all dat stuff back.
Ezr 1.8: Den King Cyrus tell Mitredat, da guy who take care da money fo da
Ezr 1.8: um to Sheshbazza (az Zerubbabel), one guy from da Judah king ohana, fo da peopo dat goin go back to da Judah land.
Ezr 1.9: Dis was all da tings dat King Cyrus wen give Sheshbazza fo go inside da Temple: 30 gold
Ezr 2.1: Befo time, King Nebukadnezza army guys wen take da Jewish peopo away fo go
Ezr 2.55: Babylon, dey come from da guys dat long time ago work fo King Solomon.
Ezr 2.58: da temple befo time, an from da guys dat wen work fo King Solomon long time ago.
Ezr 3.7: inside da Mediterranean Sea, all da way to Joppa town, cuz King Cyrus awready tell um dey can do dat.
Ezr 3.10: dey bang cymbals fo tell good tings bout Yahweh, jalike King David befo time wen say dey suppose to do.
Ezr 4.2: From da time King Esarhaddon bring us ova hea from Assyria side, us guys
Ezr 4.3: Cuz dass how King Cyrus Persia side wen tell us we gotta do.
Ezr 4.5: dey do all dis kine stuff, from da time Cyrus was da big king Persia side, till afta Darius Numba Two take ova.
Ezr 4.6: Anodda king name Xerxes wen come da big king Persia side.
Ezr 4.6: Anodda king name Xerxes wen come da big king Persia side.
Ezr 4.6: agains da Judah peopo write one nodda letta fo send to King Xerxes, fo poin finga da Judah an Jerusalem peopo.
Ezr 4.7: An lata, wen Artaxerxes come da big king fo da Persia land afta King Xerxes, da peopo dat stay
Ezr 4.7: wen Artaxerxes come da big king fo da Persia land afta King Xerxes, da peopo dat stay agains da Judah peopo do da same
Ezr 4.7: da peopo dea wen make um in da Persia language so da big king ova dea can read um.
Ezr 4.8: da secretary fo da court, Shimshai, wen write one letta fo King Artaxerxes, an tell him bout da tings dat stay happen
Ezr 4.9: da peopo dat live aroun Jerusalem send dea aloha to da king an all his friends -- from da main govmen guy Rehum an
Ezr 4.10: send aloha from all da odda peopo dat da big an importan king Ashurbanipal wen take outa dea land befo time, an make um
Ezr 4.11: Dis letta fo King Artaxerxes, from da peopo dat stay stick wit you, an dat
Ezr 4.12: Dey no like do wat da king tell um, cuz dey real bad peopo.
Ezr 4.13: Jewish peopo no goin pay you da tax money, no matta you da King.
Ezr 4.14: “Us guys like stick wit you, cuz you oua King.
Ezr 4.15: da diffren countries dat wen take um ova, an agains dea king guys.
Ezr 4.17: King Artaxerxes wen write dis letta back to dem: “Aloha.
Ezr 4.21: “So, tell da Jerusalem peopo dat me, da Big King, say dat dey gotta stop working.
Ezr 4.22: good us guys let um take ova an jam up eryting fo me, da King!
Ezr 4.23: Wen dat letta from King Artaxerxes come back to Rehum, Shimshai, an da odda guys,
Ezr 4.24: So notting happen ova dea from King Cyrus time, till da year numba two afta King Darius come
Ezr 4.24: ova dea from King Cyrus time, till da year numba two afta King Darius come da big king Persia side.
Ezr 4.24: time, till da year numba two afta King Darius come da big king Persia side.
Ezr 5.5: dey neva tell um yet, cuz firs, dey gotta make report fo King Darius Persia side, den, dey gotta wait fo da King write
Ezr 5.5: fo King Darius Persia side, den, dey gotta wait fo da King write dem back one letta.”
head: Govna Tatnai Write Letta To King Darius
Ezr 5.6: Dey send um to King Darius: “Dis letta fo King Darius.
Ezr 5.7: Dey send um to King Darius: “Dis letta fo King Darius.
Ezr 5.11: Long time ago, one big king fo da Israel peopo wen build um.
Ezr 5.12: So God wen let King Nebukadnezza from Babylon take ova dem.
Ezr 5.12: Dat king wen tell his guys fo bus up dis Temple an make da peopo
Ezr 5.13: “Da year King Cyrus come King fo Babylon, he make one govmen paypa dat
Ezr 5.13: “Da year King Cyrus come King fo Babylon, he make one govmen paypa dat tell, good fo
Ezr 5.14: Had plenny gold an silva tings dat King Nebukadnezza wen take outa da Temple Jerusalem side.
Ezr 5.14: King Cyrus wen take all dat stuff outa da temple Babylon side,
Ezr 5.15: King Cyrus wen tell Sheshbazza, “Go take all dis stuffs, an put
Ezr 5.17: “So den, King Darius, if you tink az good, tell yoa peopo fo look inside
Ezr 5.17: Tell um fo find out if az right, dat King Cyrus wen make one govmen paypa dat say can build da House
Ezr 5.17: So wateva good fo you, tell us guys, cuz you da King.
head: King Darius Numba Two Send Letta
Ezr 6.1: So King Darius tell his peopo fo go look inside da Babylon
Ezr 6.1: (Dis da odda King Darius granson.
Ezr 6.3: dis wat da paypa say: Govmen Paypa: Da firs year Cyrus was King, he make dis govmen paypa bout da House Fo God Jerusalem
Ezr 6.5: Befo time, King Nebukadnezza wen take dem outa da Temple dat wen stay
Ezr 6.5: Dass wat King Cyrus write befo time.
Ezr 6.6: King Darius Two send dis message: “Dis letta fo Govna Tatnai,
Ezr 6.10: God Dat Stay Inside Da Sky like, an dey goin pray fo me da King fo stay alive, an fo my boys.
Ezr 6.12: So den, if any king, o any peopo, change dis ting wat I say hea, o if dey bus
Ezr 6.12: Dis me, King Darius, dat stay tell you all dis.
Ezr 6.13: Den, cuz a wat King Darius wen tell dem, Govna Tatnai, Shetar-boznai, an dea
Ezr 6.13: Tatnai, Shetar-boznai, an dea helpa guys wen go do eryting King Darius tell um fo do, right den an dea.
Ezr 6.15: build da Temple March 12, da numba 6 year dat Darius was King.
Ezr 6.22: Yahweh make um feel good inside, cuz he wen make King Darius come nice an tink diffren bout da Israel peopo den
Ezr 6.22: Az why King Darius help um fo build da House Fo Da God Fo Da Israel
Ezr 7.5: Long time afta da Temple pau build, an Artaxerxes was da King Persia side, had one guy Ezra.
Ezr 7.6: Az why King Artaxerxes wen give Ezra eryting he aks the king fo give
Ezr 7.6: Az why King Artaxerxes wen give Ezra eryting he aks the king fo give him.
Ezr 7.7: Da numba seven year dat Artaxerxes stay King, some a da Israel peopo from Babylon wen go wit Ezra, an
head: Da Letta Dat King Artaxerxes Give Ezra
Ezr 7.11: Befo Ezra da pries leave Babylon, King Artaxerxes wen give one letta to him, cuz he da one wen
Ezr 7.12: Dis letta from me, King Artaxerxes, da king ova all da odda king guys.
Ezr 7.12: Dis letta from me, King Artaxerxes, da king ova all da odda king guys.
Ezr 7.12: letta from me, King Artaxerxes, da king ova all da odda king guys.
Ezr 7.13: Any Israel peopo dat live inside da places wea I stay da King, if any a dem like go back Jerusalem side wit you, no
Ezr 7.20: use some a da tax money dat da govmen guys take fo me, da King.
Ezr 7.21: take care da money fo me inside da Wes Eufrates Side, me, King Artaxerxes, tell you guys fo do: Give Ezra wateva he aks
Ezr 7.26: da Rules from yoa God tell, o da rules dat I make cuz I da King, go punish dem right den an dea -- kill um, o throw um
Ezr 7.27: He da one dat wen make King Artaxerxes help fix da Temple Fo Yahweh, Jerusalem side,
Ezr 7.28: Yahweh wen make me come tight wit da King, an da guys dat help him know wat fo do, an all da odda
Ezr 8.1: Dat time, Artaxerxes was da king.
Ezr 8.20: (Befo time, King David an his govmen guys wen set up da Temple worka guys
Ezr 8.22: I shame aks da King fo send army guys an horse rida guys fo go wit us and make
Ezr 8.22: Cuz us guys wen tell da King befo time, “Our God, he stay take care all da peopo dat
Ezr 8.25: Had plenny odda stuffs dat da king an his leada guys, an da Israel peopo dat was dea, wen
Ezr 8.36: Den dey take da lettas from da King dat tell da govmen guys wat dey gotta do.
Ezr 8.36: Dey give da lettas to da King helpa guys, an da territorial govna guys fo da Wes
Neh 1.1: Artaxerxes was king inside Persia.
Neh 1.1: Was Novemba, da numba 20 year dat he stay king.
Neh 1.1: One big town wit strong walls wea da king live.
Neh 1.3: Den dey tell me, “Da Babylon king wen take away oua peopo from dea land an bring um ova hea,
Neh 1.11: Cuz I goin aks da King fo do someting real good fo me, an I aksing you fo make
Neh 1.11: Dat time, I was da king guy, in charge a da wine da king goin drink.
Neh 1.11: Dat time, I was da king guy, in charge a da wine da king goin drink.
head: Da King Send Nehemiah Judah Side
Neh 2.1: April, da numba 20 year dat Artaxerxes stay king, I bring da wine fo da King.
Neh 2.1: 20 year dat Artaxerxes stay king, I bring da wine fo da King.
Neh 2.1: dat time, wen I bring da wine, I neva was sad in front da King.
Neh 2.2: So da King tell me, “Eh!
Neh 2.3: But I tell da King, “You da King, an I like you stay live foeva!”
Neh 2.3: But I tell da King, “You da King, an I like you stay live foeva!”
Neh 2.4: Da King aks me, “Wat you like me do?
Neh 2.5: Den I tell da King, “You da King, an you my boss.”
Neh 2.5: Den I tell da King, “You da King, an you my boss.”
Neh 2.6: Da King aks me (wit da Queen sitting nex to him too), “So.
Neh 2.7: Den I tell da King, “If you tink az good, tell yoa guys fo write lettas fo me
Neh 2.8: guy dat take care da park wit plenny trees ova dea fo da King, fo him give me da wood fo make da beams ova da gates fo
Neh 2.8: Da King give me wat I aks him fo, cuz God wen put his good hand on
Neh 2.9: side a da Eufrates Riva, an I give um da lettas from da King.”
Neh 2.9: Da King wen send officer guys from da army, and army guys wit
Neh 2.18: I tell um too, wat da King wen tell me.”
Neh 2.19: You guys stay go agains da King, o wat?
Neh 3.15: Park, an from dea to da stone steps dat go down from King David's Town.
Neh 3.16: He start from across King David's Ohana tombs, an go to da watta place dey wen dig
Neh 3.25: wall stick out an wea da towa stay on top da house wea da King wen live befo time, da mauka side house nea to da yard dat
Neh 5.4: from oua own peopo so we can pay da tax fo da Babylon King, an we lose eryting if we no can pay um back.
Neh 5.14: From da time dat King Artaxerxes make me govna fo da Judah land, in da numba 20
Neh 5.14: me govna fo da Judah land, in da numba 20 year dat he was King, till da numba 32 year, dass 12 year, me an my bruddas had
Neh 6.6: dat you an da Jewish peopo, you stay make plan fo fight da King.
Neh 6.6: An from da stuff dey tell, you da guy goin come dea King.
Neh 6.7: side, fo tell erybody dis bout you: ‘Now, get new king, Judah side!
Neh 6.7: An dass wat us guys goin tell King Artaxerxes.
Neh 7.6: dis districk dat come back from Babylon, da ones dat King Nebukadnezzar wen take away Babylon side befo time.
Neh 7.57: “Da guys dat come from da peopo dat wen work fo King Solomon befo time, dea ohanas come from Sotai, Soferet,
Neh 7.60: temple, an da ones dat come from da guys dat wen work fo King Solomon, total 392 guys.
Neh 9.22: “You give um land Dat had dea own king an peopo befo time.
Neh 9.22: You divide da land fo dem, So dey take ova da land from King Sihon, Heshbon side, An from King Og, Bashan side.
Neh 9.22: take ova da land from King Sihon, Heshbon side, An from King Og, Bashan side.
Neh 9.24: live dea befo time, You take away dea powa An give dea king guys an dea peopo to yoa ohana guys, Fo make da Israel
Neh 9.32: kine stuff we do, not small kine, But real serious fo oua king guys an ali`i guys, Oua pries guys an da talkas fo God,
Neh 9.32: tired cuz we suffa all dis, From da time wen da Assyria king guys come agains us till today.
Neh 9.34: But oua king guys, da odda ali`i guys, Da pries guys, an all oua
Neh 9.35: Dey even get dea own king fo dea land, An you do plenny good tings fo dem, An you
Neh 9.37: All da rich kine stuff dat come from dis land, Go to da king guys dat you put ova us guys, Cuz we wen do bad kine
Neh 11.3: an odda peopo dat come from da guys dat wen work fo King Solomon.”
Neh 11.23: Befo time, was da King dat tell da singa guys wat dey gotta do, an dass wat dey
Neh 11.24: Zerah an Judah fo his ancestas, he da one dat talk fo da King bout eryting da peopo need.
Neh 12.22: Da time da Persia guy Darius Numba Two was king, da peopo write down who was da leadas fo all da Levi
Neh 12.45: guys an da security guard guys, dey all do dea job jalike King David an his boy King Solomon wen tell um fo do befo time.
Neh 12.45: guys, dey all do dea job jalike King David an his boy King Solomon wen tell um fo do befo time.
Neh 12.46: Was jalike da time David was King an Asaf was one a da prieses.
Neh 13.6: I wen go back Babylon side by King Artaxerxes.
Neh 13.6: Was da year numba 32 dat he stay king.
Neh 13.6: Lata, I wen aks da King fo let me go back Jerusalem town.
Neh 13.7: Da king let me go Jerusalem side.
Neh 13.26: Even King Solomon wen do bad kine tings, cuz a da wahines from da
Neh 13.26: Him, he was mo awesome den all da odda king guys.
Neh 13.26: choke plenny love an aloha fo Solomon, an God make him da king ova all da Israel peopo.
head: King Xerxes Make Party
Est 1.1: Dis wat wen happen wen Xerxes was king fo da 127 districks dat get dea own local govmen, from
Est 1.2: Dat time, King Xerxes stay sit on top his throne inside Susa town, wea
Est 1.3: In da numba three year wen he stay king, he make one big party fo all da ali`i an his govmen guys.
Est 1.4: he show um all da big awesome rich stuff he own cuz he da king fo all dat.
Est 1.7: Had plenny wine, cuz da king get plenny fo give dem.
Est 1.8: Da king tell da guys dat stay in charge da wine, fo give erybody
Est 1.9: make one big party, fo all da wahines dat stay inside King Xerxes palace too.
head: Da King Throw Out Queen Vashti
Est 1.10: On da numba seven day, King Xerxes stay tipsy from da wine.
Est 1.12: But wen da helpa guys go tell her wat da king say, she no like go.
Est 1.12: Den da king come huhu an real mad agains her.
Est 1.13: Da king go talk to da guys dat undastan eryting bout wass
Est 1.14: guys from Persia an Media dat stay good friends wit da king: Carshena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena, an
Est 1.14: Dey da ony ones can go talk to da king weneva dey like, an dey stay da main leadas fo da country.
Est 1.15: King Xerxes aks dem, “Wat da rules say I gotta do bout Queen
Est 1.15: I da king, an my palace guys wen tell her wat I say awready, but she
Est 1.16: Den Memucan stand in front da king an da ali`i.
Est 1.16: He tell, “No was jus agains you, da king, dat Queen Vashti wen go do dis kine ting.”
Est 1.16: too, an agains da peopo inside all da districks wea you, King Xerxes, stay da king.
Est 1.16: inside all da districks wea you, King Xerxes, stay da king.
Est 1.17: Dey goin tell, ‘King Xerxes wen tell his guys fo bring Queen Vashti in front
Est 1.19: can change da rule: Vashti no goin eva come again wea King Xerxes stay.
Est 1.20: all ova dis big wide land hear dis importan rule da king tell, all da wahines goin show respeck fo dea husbands,
Est 1.21: Da king an his ali`i guys wen like wat Memucan tell, so da king do
Est 1.21: Da king an his ali`i guys wen like wat Memucan tell, so da king do wat Memucan say.
Est 2.1: Lata, afta King Xerxes no stay huhu no moa, he rememba Vashti an wat she
Est 2.2: Den da guys dat work fo da king fo take care him, dey tell him, “Az good if some guys go
Est 2.2: guys go look fo some young an good looking wahines fo da king, dat no sleep wit one guy still yet.
Est 2.3: Hegai, da guy dat no can get kids an da king stay put him fo take care da odda wahines, he can take
Est 2.4: Den da one dat da king like da mostes can come queen, cuz Vashti not da queen no
Est 2.4: Da king like wat his guys tell him, so he do dat.
Est 2.6: Befo time, Nebukadnezzar, da king fo Babylon, wen take Kish prisona from Jerusalem, wit King
Est 2.6: king fo Babylon, wen take Kish prisona from Jerusalem, wit King Coniah da king fo Judah, an odda peopo.
Est 2.6: wen take Kish prisona from Jerusalem, wit King Coniah da king fo Judah, an odda peopo.
Est 2.8: Afta erybody hear wat da king tell, an da rule he wen make bout Vashti, plenny young
Est 2.9: He pick seven young wahines from King Xerxes palace fo take care her.
Est 2.12: Befo one wahine's turn come fo go inside sleep wit King Xerxes, dey gotta pau twelve month wit da palace wahines
Est 2.13: Dis az how dey go inside by da king.
Est 2.14: Shaashagaz, one nodda guy dat take care da wahines fo da king, stay in charge a da ones ova dea.
Est 2.14: Dey no go back fo sleep wit da king, ony if he like her, an call her back by her name.
Est 2.16: Was January, da numba seven year wen Xerxes stay king.
Est 2.16: Az wen dey take Esther to King Xerxes palace.
Est 2.17: Da king wen like Esther mo den all da odda wahines.
Est 2.18: Den da king make one big party fo Esther, an tell all da ali`i an da
head: Mordecai Find Out Two Guys Like Kill Da King
Est 2.21: stay watch da gate, wen come huhu, an make plan fo kill King Xerxes.
Est 2.22: Den Esther tell da king bout um, an dat Mordecai da guy wen find um out.
Est 2.23: An dey write all dat inside da record book fo da king.
Est 3.1: Afta all dese tings wen happen, King Xerxes wen give plenny powa to Haman, Hammedata's boy.
Est 3.1: King Xerxes make him mo importan den all da odda ali`i.
Est 3.2: on dea knees in front Haman, an show him respeck, cuz da king tell dem fo do dat.
Est 3.3: by da king's gate aks Mordecai, “How come you no do wat da king tell erybody fo do?
Est 3.6: Jews, Mordecai's peopo, all ova da land wea Xerxes stay da king.
Est 3.7: In April, da numba twelve year wen Xerxes stay king, dey pull straw in front Haman fo pick da month an da day
Est 3.8: Den Haman tell King Xerxes, “Get some diffren kine peopo dat live all ova da
Est 3.8: wit da odda peopos inside all da districks wea you stay king.
Est 3.10: So da king take off his ring dat he use fo stamp papers, an give um
Est 3.11: Da king tell Haman, “No worry bout da money, an make how you like
Est 3.12: Den, fo show dat King Xerxes da one wen tell um fo write wat Haman say, den dey
Est 3.15: Da king tell da messenja guys fo go real quick, so dey go out
Est 3.15: Den da king an Haman sit down fo drink wine.
Est 4.3: Inside ery districk wea da Jewish peopo hear wat da king tell da odda peopos fo do, da Jews ack jalike somebody wen
Est 4.5: He one a da guys dat no can get kids an da king stay put fo work fo her.
Est 4.8: Mordecai give Hatak one copy wea dey write down wat King Xerxes inside Susa town tell bout da Persia peopo goin
Est 4.8: Tell her she gotta go by da king fo her peopo, fo beg him fo give um chance!
Est 4.11: his districks know, dat any guy o wahine dat go near da king inside da palace yard, an he neva call dem, da king get
Est 4.11: da king inside da palace yard, an he neva call dem, da king get ony one rule: dat dey gotta mahke.”
Est 4.11: But now get thirty days awready an da king no call me fo go by him yet.
Est 4.16: Afta we do dat, I goin go in front da king, no matta I stay broke da rules.
head: Esther Aks Da King Fo Do Someting
Est 5.1: da yard in da palace, right in front da place wea da king stay work.
Est 5.1: Da king stay sitting on top his throne inside da palace, wea he
Est 5.3: Den da king aks her, “Wat you like, Queen Esther?
Est 5.5: Da king tell his guys, “Bring Haman now, so we can do wat Esther
Est 5.5: So da king an Haman wen eat da dinna Esther wen make.”
Est 5.6: Wen dey stay drinking da wine, da king aks Esther one mo time, “Now wat you like?”
Est 5.8: Esther tell him, “Dis da ting I aksing you fo do: If da king like me, an he like do wat I aks, den I like you da king
Est 5.8: king like me, an he like do wat I aks, den I like you da king -- an Haman too -- come again tomorrow fo anodda dinna I
Est 5.11: dem bout all his rich stuffs, bout all his boys, an how da king show him plenny respeck, an make him mo importan den all
Est 5.11: den all da odda ali`i an palace guys dat stay work fo da king.
Est 5.12: I da ony one Queen Esther wen aks fo come wit da king fo eat one dinna she wen make.
Est 5.14: 75 feet high, fo hang Mordecai, an in da morning, aks da king fo tell his guys hang Mordecai on um.
Est 5.14: Den go wit da king to da dinna, an you can feel good inside.”
head: Da King Show Respeck Fo Mordecai
Est 6.1: Dat nite da king no can sleep, so he aks his guys fo bring da record book,
Est 6.1: write down eryting dat happen from da time he wen come one king.
Est 6.2: dea, dey read, dat befo time, Mordecai find out dat two a King Xerxes guys dat guard da doors, Bigtana an Teresh, make
Est 6.2: guard da doors, Bigtana an Teresh, make plan fo kill da king, an Mordecai tell da king's helpa guys, an dey write um
Est 6.3: Afta da king hear dis, he aks, “How we wen show respeck to Mordecai fo
Est 6.4: Da king tell, “Who stay outside, inside da palace yard right now?”
Est 6.4: Now Haman jus wen come inside da palace yard fo go aks da king fo tell his guys fo hang Mordecai on top da pos Haman wen
Est 6.5: Da king tell dem, “Bring him inside.
Est 6.6: Wen Haman come inside, da king aks him, “Wat I goin do fo one guy, wen I really like show
Est 6.6: “Fo shua, az me he talking bout, cuz no mo nobody da king get mo respeck fo den me!”
Est 6.7: So he tell da king, “Da guy da king really like show respect fo, tell yoa
Est 6.7: So he tell da king, “Da guy da king really like show respect fo, tell yoa guys fo bring one
Est 6.8: really like show respect fo, tell yoa guys fo bring one king kine robe fo him, an one horse da king wen awready ride,
Est 6.8: guys fo bring one king kine robe fo him, an one horse da king wen awready ride, dat get one king's mark on top da horse
Est 6.9: town, an call out in front him, “Dis da kine ting dat da king like do fo da guy he really like show respeck fo!”
Est 6.10: Den da king tell Haman, “Go right now.
Est 6.11: da horse, an call out in front him, “Dis da kine ting da king like do fo da guy he really like show respeck fo!”
Est 6.14: An wen dey still yet talk wit him, da guys dat work fo da king, da kine no can make kids, dey come fo take Haman away
Est 7.1: So da king an Haman wen go eat wit Queen Esther.
Est 7.2: Wen dey stay drinking da wine on da numba two day, da king aks one mo time, “Queen Esther, wat you like?
Est 7.3: Den Queen Esther tell, “O King, if you really like me, an you tink az good, please let me
Est 7.5: King Xerxes aks Queen Esther, “Who da guy wen do dis?
Est 7.6: Den Haman come real scared in front da king an queen.”
Est 7.7: Da king stand up.”
Est 7.7: But Haman know awready, da king make up his mind wat he goin do.
Est 7.8: Den da king come back from da palace garden to da place wea Esther
Est 7.8: Da king say, “Dis guy Haman, he even like fool aroun wit da queen
Est 7.8: Wen da king say dat, da king's helpa guys put one cloth on top Haman's
Est 7.9: da guy dat wen tell bout da two guys dat wen like kill da king.
Est 7.9: Da king say, “Hang Haman on top um!
Est 7.10: Den da king no stay huhu no moa.”
head: Wat Da King Do Fo Help Da Jews
Est 8.1: Cuz Haman hate da Jews, dat same day King Xerxes wen give Queen Esther Haman's house an land.
Est 8.1: Same time, Esther tell da king dat Mordecai her ohana, so Mordecai come in front da king.
Est 8.1: king dat Mordecai her ohana, so Mordecai come in front da king.
Est 8.2: Da king take off da ring he use fo stamp his papers, dat he wen
Est 8.3: One mo time Esther talk to da king.
Est 8.3: She go down by da king's feet an cry, an beg da king fo stop da real bad plan dat Haman da Agag guy stay make
Est 8.4: Den da king put out his hand wit da gold rod to Esther, an den she
Est 8.5: She tell, “If da king say az good, an he like me, an tink az right an good fo do
Est 8.5: he like me, an tink az right an good fo do um, I like da king write one nodda rule fo wipe out da odda rule dat Haman,
Est 8.7: King Xerxes tell Queen Esther an Mordecai da Jew, “Cuz Haman
Est 8.8: stamp um wit my ring, cuz no mo nobody can change wat I da king write an stamp wit my ring.”
Est 8.9: Right den an dea, June 25, da king call his secretaries fo come.
Est 8.10: Mordecai wen write um jus like King Xerxes wen write um himself, an stamp um wit da king's
Est 8.12: da Jews can do dis inside all da districks wea Xerxes stay king, was goin be March 7, da nex year.
Est 8.14: messenja guys on top da king's horses go real fas, cuz da king tell um fo go fas.
Est 8.15: Mordecai wen go out from wea da king stay.
Est 8.15: He wear king kine blue an white clotheses, one big gold crown, an one
Est 8.17: Inside ery districk an big town, wea eva da rule dat da king tell wen come, all da Jews stay real good inside.
Est 9.2: dea big towns inside all da districks wea Xerxes stay king, fo go agains da guys dat like do bad tings to dem.
Est 9.3: da governas, an da guys dat take care da work fo da king, dey wen help da Jews, cuz dey scared a Mordecai.
Est 9.11: Dey tell da king da same day, how plenny guys da Jews wen kill inside da
Est 9.12: Da king tell Queen Esther, “Da Jews wen kill 500 guys awready
Est 9.14: So da king make one mo rule fo inside Susa town, fo hang Haman's ten
Est 9.20: lettas to da Jews inside all da districks wea Xerxes stay king, near an far, fo make shua erybody know az good fo dem
Est 9.25: But wen da king find out wat Haman was goin do to da Jews, da king write
Est 9.25: wen da king find out wat Haman was goin do to da Jews, da king write down fo his guys dat wat Haman wen plan, goin come
Est 9.30: to all da Jews inside da 127 districks wea Xerxes stay king, giving dem aloha an telling dem dey can trus wat da queen
Est 10.1: King Xerxes stay make all da peopos all ova da land work fo him
Est 10.2: All da stuff da king do dat show his power, an erything bout da stuff dat
Est 10.2: power, an erything bout da stuff dat Mordecai do, an how King Xerxes wen make Mordecai come real importan, da palace
Est 10.3: Mordecai da Jew stay da numba two guy to King Xerxes.
Isa 1.1: Dat time, da king fo da Judah peopo was Uzziah, den Jotham, den Ahaz, an den
head: Yahweh Goin Come King
Isa 2.10: shaking From all da stuff Yahweh goin do Cuz he da awesome King!
Isa 2.19: He stay awesome cuz he da king, An he goin start fo shake up erybody inside da world.
Isa 2.21: He stay awesome cuz he da king, An he goin start fo shake up erybody inside da world.
Isa 4.2: goin get one guy, Yahweh goin give him da right fo be king, Cuz he jalike one shoot Dat Yahweh make come up from da
Isa 4.2: Cuz he jalike one shoot Dat Yahweh make come up from da king ohana.
Isa 6.1: Da same year King Uzziah wen mahke, I see my Boss Yahweh sitting on top one
Isa 6.5: But still yet, I wen see Yahweh da King, Da God Ova All Da Armies.
Isa 7.1: King Ahaz was Jotham's boy, an Jotham was Uzziah's boy.
Isa 7.1: King Pekah fo da Israel peopo was Remaliah's boy.
Isa 7.1: One time, King Rezin fo da Aram peopo, wit King Pekah fo help him, wen go
Isa 7.1: One time, King Rezin fo da Aram peopo, wit King Pekah fo help him, wen go fight agains da Jerusalem town
Isa 7.1: agains da Jerusalem town peopo Judah side, wea Ahaz was da king.
Isa 7.5: da Aram peopo stay make plan wit da Israel peopo an dea king, Remaliah's boy, fo do bad tings to you.
Isa 7.6: Den we goin make Tabeel's boy da king inside Judah.
Isa 7.8: Da main guy inside Damascus, dass King Rezin.
Isa 7.17: He goin bring da king from Assyria fo make you suffa!
Isa 7.20: Dat time, you guys goin pay da king fo Assyria, fo his army come from da odda side da Eufrates
Isa 8.4: Dey goin bring um to da king fo Assyria.
Isa 8.6: good cuz dey wen hear Bout wat goin happen To Rezin da king fo Aram, An to Remaliah's boy da king fo Israel.
Isa 8.6: happen To Rezin da king fo Aram, An to Remaliah's boy da king fo Israel.
Isa 8.7: I Yahweh, goin bring da king fo Assyria ova hea, Wit all his awesome armies, Fo go
Isa 8.21: Dey goin look up an swear at dea king an dea God.
Isa 9.7: He goin be da king on top da throne Jalike King David, his ancesta guy.”
Isa 9.7: He goin be da king on top da throne Jalike King David, his ancesta guy.”
Isa 9.7: From da time he come da king, He goin make shua he stay king foeva.
Isa 9.7: From da time he come da king, He goin make shua he stay king foeva.
Isa 9.11: So Yahweh stay make da peopo dat stay agains King Rezin from Aram Come plenny strong, so den da Israel peopo
Isa 10.8: Da Assyria king tell: ‘Eh, oua army general guys, All a dem, dey king guys
Isa 10.8: king tell: ‘Eh, oua army general guys, All a dem, dey king guys too!
Isa 10.12: da Temple stay, den God goin tell, “Now I goin punish da king fo Assyria, cuz he get big head an high nose.
Isa 10.13: Cuz da Assyria king tink, ‘I can do all dis cuz I strong, An I know wat fo do
Isa 10.16: fire Dat goin burn up all da awesome stuff Dat da Assyria king wen get.
Isa 10.18: Da Assyria king get any kine awesome forest An plenny place fo grow fruit
Isa 10.19: Ony litto bit trees goin stay Inside da Assyria king forest.
Isa 10.20: da Jacob ohana dat get away, Dey no goin trus da Assyria king no moa, Da one dat wen wack um.
Isa 11.10: Dat time, dis wat goin happen: Goin get one new king coming.
Isa 11.10: He goin get King David blood, jalike David fadda ohana da root fo him, an
Isa 11.10: Dat king, goin be dea jalike one flag, so all da diffren peopos
Isa 13.4: Da king guys an dea nations, Dey coming togedda fo fight Babylon!
Isa 14.4: you guys goin sing one song fo draw picha bout da Babylon king guys, cuz you guys win awready: Look da ones wen give us
Isa 14.5: Da Babylon king guys dat do real bad kine stuff Wen bus up us guys wit dea
Isa 14.6: Da Babylon king guys wen bus up All kine diffren peopos, Cuz dey real
Isa 14.8: on top da Lebanon mountain, Dey feel good inside cuz you king guys no mo power.
Isa 14.18: In all da countries, weneva one king mahke, Da peopo erytime let da body stay inside da palace
Isa 14.20: Dey no goin bury you guys, Jalike dey bury all da odda king guys, Cuz you wen mess up yoa own land, An kill yoa own
Isa 14.20: nobody goin talk bout yoa ohana line, Cuz all you Babylon king guys Stay do ony wass bad!
Isa 14.21: Make ready one place fo kill Erybody dat come from dose king guys, Cuz dea ancesta guys, dey do plenny bad tings.
Isa 14.21: No way, one a dem can stand up fo come king An take ova da world one mo time, An fill up da world wit
Isa 14.22: dis: “Az me, dat goin stand up an fight Agains da Babylon king guys.
Isa 14.27: give me, Isaiah, dis heavy ting fo tell, da same year dat King Ahaz wen mahke: Eh!
Isa 14.29: You betta not stay good inside cuz you tinking lidis, “Da king fo da Assyria peopo dat wen bus us guys up, He mahke, an
Isa 14.29: But da king guys dat goin come Afta da Assyria king mahke Goin be mo
Isa 14.29: But da king guys dat goin come Afta da Assyria king mahke Goin be mo worsa den him!
Isa 16.5: Dat time, goin get one new king Dat goin stay tight wit his peopo.
Isa 16.5: Dat king, goin come from King David's ohana, An da peopo goin trus
Isa 16.5: Dat king, goin come from King David's ohana, An da peopo goin trus him.
Isa 19.2: One king guys goin fight anodda king guys.
Isa 19.2: One king guys goin fight anodda king guys.
Isa 19.4: One strong king goin take charge a dem.
Isa 19.11: da mos smart guys, Dey suppose to tell da Pharaoh guy, dea king, Wat fo do, But dey ony tell um stupid kine stuff fo do.
Isa 20.1: Was da year King Sargon from Assyria wen send one a da main general guys
Isa 20.4: So da king fo Assyria goin take da prisonas from Egypt an Sudan go
Isa 20.6: an go by dem, fo help us fo get outa da trouble da Assyria king like bring us.
Isa 22.9: place Wea da wall stay bus up awready All aroun Jerusalem, King David's big town.
Isa 22.22: I goin give Eliakim da right Fo run da govmen fo da king, Jalike him da one carry da key fo King David palace An
Isa 22.22: da govmen fo da king, Jalike him da one carry da key fo King David palace An work fo da King David ohana.
Isa 22.22: him da one carry da key fo King David palace An work fo da King David ohana.
Isa 22.23: ohana, Cuz Eliakim goin be jalike da throne dat hold da king.
Isa 23.8: Befo time, was dea king Dat give plenny odda kings dea crown!
Isa 23.15: Dass jalike da time wen one king stay alive.
Isa 24.23: cuz dat time, Yahweh Da God Ova All Da Armies goin be da king On top Zion hill wea da Temple stay Inside Jerusalem town.
Isa 29.1: Da town wea King David an his army guys Wen make camp befo he take ova da
Isa 29.3: Jalike King David time, I goin make army guys come make camp An go
Isa 30.33: time, jalike dat place stay ready Fo burn up da Assyria king.
head: Da King Do Da Right Kine Stuff
Isa 32.1: Fo make shua eryting stay right, Goin get da king stay in charge.
Isa 32.2: Da king, goin be da kine guy Dat goin be jalike one place Fo da
Isa 33.7: Da guys dat da king send Fo make da fight pau, Dey cry plenny too.
head: Da Land Wea Da Big King Live
Isa 33.17: Bumbye, yoa eye goin see da king, An he beautiful!
Isa 33.18: Wea da guy Dat count how much us gotta pay da Assyria king?
Isa 33.22: Yahweh, da king fo us guys.
Isa 34.12: ali`i guys, Dey goin call dea land “Da Place Wea No Mo King Cuz No Mo Notting,” Cuz all da ali`i guys, gone awready.
Isa 35.2: see dat Yahweh stay real awesome Dey goin see dat he da king.
Isa 36.1: King Hezekiah stay king fo fourteen years, an den Sennakerib,
Isa 36.1: King Hezekiah stay king fo fourteen years, an den Sennakerib, da Assyria king, an
Isa 36.1: stay king fo fourteen years, an den Sennakerib, da Assyria king, an his army guys go attack all da big towns inside Judah
Isa 36.2: Den da Assyria king Sennakerib send da territorial govna guy fo dat side, an
Isa 36.2: govna guy fo dat side, an plenny army guys, from Lakish by King Hezekiah inside Jerusalem.
Isa 36.4: tell dem fo go tell Hezekiah, “Dis, wat da strong Assyria king like know: Who you stay trus, aah?
Isa 36.6: But Pharaoh, dea king, he no goin help you.
Isa 36.8: So now, make one bet wit my boss, da Assyria king.
Isa 36.13: to da peopo on top da wall, “Lissen up, wat da big king fo Assyria tell!
Isa 36.14: No let King Hezekiah bulai you guys!
Isa 36.15: He no goin let da Assyria king take ova dis town.
Isa 36.16: Dis wat da Assyria king tell: ‘Make deal wit me fo no fight!’
Isa 36.18: countries wen get dea peopo outa trouble wen da Assyria king wen take ova dem?’
Isa 36.21: But da three guys stay no tell da Assyria guy notting, cuz King Hezekiah wen tell dem befo time, “Ony lissen an no talk
Isa 37.1: Wen King Hezekiah hear wat da Assyria guy tell dem, he come real
Isa 37.3: Dey tell Isaiah, “Dis wat King Hezekiah tell: ‘Dis one day all us feel all bum out.
Isa 37.4: Cuz da govna guy boss, da Assyria king, wen send da govna ova hea fo talk stink bout Yahweh, da
Isa 37.5: Afta King Hezekiah helpa guys come by Isaiah, Isaiah tell dem, “Go
Isa 37.6: wen hear, all dat stink stuff da slave guys fo da Assyria king stay tell.
Isa 37.7: Dis wat I goin do: I goin put one spirit inside da Assyria king fo make um tink how I like.’-”
Isa 37.8: Den da Assyria territorial govna guy hear dat da Assyria king an his army wen leave Lakish town.
Isa 37.8: So da govna guy go back an find da king fighting agains Libnah town.’-”
Isa 37.9: Lata, Sennakerib, da Assyria king, hear someting bout Tirhakah, da king from Sudan.
Isa 37.9: da Assyria king, hear someting bout Tirhakah, da king from Sudan.
Isa 37.10: He tell dem fo tell Hezekiah da Judah king dis: “I know you stay trus yoa god, so you tink, ‘My God
Isa 37.10: trus yoa god, so you tink, ‘My God no goin let da Assyria king take ova Jerusalem town.”
Isa 37.11: Tink bout dis: You awready wen hear wat us king guys Assyria side an oua army guys wen do to all da odda
head: King Hezekiah Pray
Isa 37.18: “Az true, Yahweh, dat da Assyria king guys wen go wase all da diffren countries an dea land, an
Isa 37.20: oua God Yahweh, get us outa trouble an no let da Assyria king hurt us.
Isa 37.21: me: “Cuz you wen pray to me bout Sennakerib, da Assyria king, Dis wat I tell agains Sennakerib: ‘My peopo inside
Isa 37.33: Az why dis wat Yahweh tell bout da Assyria king: “No way he goin come inside Jerusalem town.
Isa 37.35: I goin do all dat fo me An fo da promise I wen make to King David, my worka guy.
Isa 37.37: Az why Sennakerib, da Assyria king, get outa dea quick an go way.
Isa 37.38: Esarhaddon, Sennakerib's odda boy, come da nex king fo da Assyria peopo.
Isa 38.6: I no goin let da Assyria king do notting bad to you o da peopo inside Jerusalem town.
Isa 38.8: sun go down ten step awready, on top da palace stair dat King Ahaz wen build.”
Isa 38.9: Afta Hezekiah, da Judah king, come good afta he sick, he write dis: Me, dis wat I was
head: Da Babylon King Send Messenja Guys By Hezekiah
Isa 39.1: Dat time, Merodak-Baladan, Baladan boy, come da Babylon king.
Isa 39.1: He send guys by King Hezekiah wit lettas an one presen, cuz he hear dat
Isa 39.3: Den Isaiah, da guy dat talk fo God, go by King Hezekiah an aks him, “Wat dose guys say?
Isa 39.7: Da Babylon guys goin make yoa boys work fo da Babylon king inside his palace.
Isa 41.21: Yahweh, da king fo da peopo dat come from Jacob, he tell, “You peopo dat
Isa 43.15: I yoa King!
Isa 44.6: He da King fo da Israel peopo!
Isa 44.28: “I da One [stay] tell dis bout King Cyrus: ‘He jalike da guy take care my sheeps.
Isa 45.1: message from Yahweh Fo one guy he pick awready: “Dis fo King Cyrus!
Isa 45.4: So King Cyrus, az why I give you one big name Cuz erybody goin
Isa 47.1: sit down on top da groun, Cuz now you no mo throne, no mo king.
Isa 49.7: Dis wat Yahweh tell dat Guy Dat Work Fo Him: “Wen da king guys see you, Dey goin stand up fo show you respeck!)
Isa 49.23: You Jerusalem guys, You goin get king guys fo take care yoa kids An be jalike dea hanai faddas,
Isa 52.7: He tell God's peopo, Jerusalem town, “Yoa God, he da king now!
Isa 52.15: Cuz a dat, even da king guys No can say notting.
Isa 53.2: He not good looking, An he no look like one king.
Isa 55.3: deal wit you guys Dat goin stay foeva: Wat I wen promise King David dat I goin do, Dat I goin stay tight wit him foeva,
Isa 60.3: King guys goin come fo see da light too, Cuz stay bright,
Isa 60.11: Wen dea king guys come by yoa town, You guys goin make parade fo bring
Isa 60.12: Cuz da king o country dat no help you guys, Da peopo goin mahke An da
Isa 60.16: Da peopo from odda countries an dea king guys Goin make you guys come strong, Jalike one mudda
Isa 62.3: Jalike da kine head cloth da king guys wear Dat God hold in his hand.
Isa 63.19: But da ones dat stay agains us, You neva was da king fo dem.
Dan 1.1: Da year numba three wen Jehoiakim stay da king fo Judah, da Babylon king Nebukadnezzar come Jerusalem.
Dan 1.1: three wen Jehoiakim stay da king fo Judah, da Babylon king Nebukadnezzar come Jerusalem.
Dan 1.2: Boss Yahweh let da Babylon guys catch Jehoiakim, da Judah king.
Dan 1.3: Den da king tell Ashpenaz, da main guy dat stay in charge a all his
Dan 1.4: undastan stuff firs time, an smart fo work fo da Babylon king inside his palace.
Dan 1.5: Da king give Ashpenaz da kuleana fo make shua da guys he teaching
Dan 1.5: get food ery day from da king's food, da same kine food da king eat an da same kine wine he drink.
Dan 1.5: dem fo three years, an afta dat, dey get job working fo da king.
Dan 1.8: up his mind dat he no goin eat da kine food an wine da king like him eat, cuz dass da kine stuff Yahweh make kapu.
Dan 1.10: But da guy tell Daniel, “I scared a my boss da king, cuz he wen tell me wat kine food you guys gotta eat, an
Dan 1.10: Den da king goin chop off my head cuz a dat.
Dan 1.13: an how da odda young guys look, da guys dat stay eat da king kine food.
Dan 1.15: mo betta an mo strong, den da odda young guys dat eat da king kine food.”
Dan 1.18: Da three year pau, dat King Nebukadnezzar wen give um.
Dan 1.18: charge a da palace peopo bring da young guys in front da king.
Dan 1.19: Da king talk wit all da young guys dat study togedda.
Dan 1.19: So da four guys wen start work fo da king.
Dan 1.20: Wateva da king aks da young Israel guys, fo find out if dey know wat fo
Dan 1.21: palace, all da way till da year numba one wen Cyrus come king fo Babylon.
Dan 2.1: Da year numba two wen Nebukadnezzar stay king Babylon side, he dream someting, but he no can rememba wat
Dan 2.2: So da king tell his helpa guys fo call da kahuna guys dat know how fo
Dan 2.3: Da king tell dem, “I wen dream someting.
Dan 2.4: Da kahuna guys tell da king in Aramaic, “You da King, an we like you live foeva!
Dan 2.4: Da kahuna guys tell da king in Aramaic, “You da King, an we like you live foeva!
Dan 2.5: Da king tell da kahuna guys, “I tell you guys dis fo shua.
Dan 2.7: Da kahuna guys tell one mo time, “You da king!
Dan 2.8: But da king tell um, “Fo shua, I know dat you guys trying fo make slow
Dan 2.10: guys dat know how fo learn stuff from da stars tell da king, “No mo nobody all ova da world dat can tell you wat you
Dan 2.10: No mo no king, no matta dey big o so strong, eva wen make his guys tell
Dan 2.11: Wat you, oua King, stay aks us fo do, too hard!
Dan 2.12: Dat wen make da king come real huhu, wat da smart guys tell him.
Dan 2.13: So da King tell his guys wat fo do.
Dan 2.14: da king's bodyguards, da ones dat kill da prisonas dat da king like kill.
Dan 2.15: He tell Aryok, “Sir, you da one work fo da King.
Dan 2.15: dis bad ting you goin do to da smart guys, come from da King?
Dan 2.16: Wen Daniel hear dis, he go inside wea da king stay.”
Dan 2.16: Daniel tell da king fo wait, so dat he can tell da king wat da dream mean.
Dan 2.16: Daniel tell da king fo wait, so dat he can tell da king wat da dream mean.
Dan 2.16: An da king say okay.
Dan 2.23: Wen we aks you fo tell us wat da king wen dream, You tell us guys bout wat he wen dream.
Dan 2.24: He da guy da king wen give da job fo kill all da smart guys inside Babylon.
Dan 2.24: Take me by da king, an I goin tell him wat his dream mean.
Dan 2.25: Right den an dea Aryok take Daniel by da king an tell, “King, I find one guy from da peopo you wen bring
Dan 2.25: Right den an dea Aryok take Daniel by da king an tell, “King, I find one guy from da peopo you wen bring hea from
Dan 2.26: Da king aks Daniel, dat get da Babylon name Belteshazzar, “You
Dan 2.28: He wen let you know awready, King Nebukadnezzar, an wat goin happen bumbye.
Dan 2.29: “You, my King, wen you stay lay dea, you start fo tink bout wat goin
Dan 2.30: He do dis so you, da king, know wat da dream mean.
Dan 2.31: “You, my King, wen see someting inside yoa dream.
Dan 2.36: Daniel tell da king: “Dass wat you wen dream.
Dan 2.37: King Nebukadnezzar, you da king ova all da odda kings.
Dan 2.37: King Nebukadnezzar, you da king ova all da odda kings.
Dan 2.37: God Inside Da Sky, he da One wen make you king, an give you da powa, an make you strong, an make erybody
Dan 2.45: “Da mos importan God wen let you, da king, know wat goin happen bumbye.
Dan 2.46: Den King Nebukadnezzar go down wit his face on top da groun in
Dan 2.47: Da king tell Daniel, “Fo shua yoa God stay da God ova all da odda
Dan 2.47: God stay da God ova all da odda gods, an da Boss ova us king guys.
Dan 2.48: Den da king wen make Daniel one real importan guy, an give him plenny
Dan 2.49: Daniel aks da king fo make Shadrak, Meshak, an Abednego, come wit him, fo
Dan 2.49: An Daniel stay nea da king.
Dan 3.1: King Nebukadnezzar wen tell his guys fo make one gold kine
Dan 3.2: Den King Nebukadnezzar send messenjas fo call all da guys dat run
Dan 3.2: fo him do, an da guys dat take care da rich kine stuffs da king get, da judge guys, an da sheriffs.
Dan 3.2: Da king make all da govmen guys betta come togedda fo one ceremony
Dan 3.3: So dey all stay come fo da spesho ceremony fo da statue King Nebukadnezzar wen put up, an dey stand in front da statue.
Dan 3.4: Den one guy dat talk fo da king, talk wit one loud voice: “Dis wat all you diffren peopos
Dan 3.5: go down on da groun fo show respeck fo da gold statue dat King Nebukadnezzar wen put up.
Dan 3.7: go down on da groun an show respeck fo da gold statue dat King Nebukadnezzar wen put up.”
Dan 3.9: Dey tell da king, “King Nebukadnezzar, we like you live foeva!
Dan 3.9: Dey tell da king, “King Nebukadnezzar, we like you live foeva!
Dan 3.10: King, you da one dat make da rule, dat wen erybody dat hear da
Dan 3.12: -- Shadrak, Meshak, an Abednego, dat no lissen you, King Nebukadnezzar.
Dan 3.13: Wen King Nebukadnezzar hear dat, he come real huhu, an tell his
Dan 3.13: So his guys bring da three a dem in front da king.”
Dan 3.14: King Nebukadnezzar tell dem, “Shadrak, Meshak, an Abednego!
Dan 3.16: Den Shadrak, Meshak, an Abednego tell da king, “King Nebukadnezzar, us guys no need tell you notting fo
Dan 3.16: Den Shadrak, Meshak, an Abednego tell da king, “King Nebukadnezzar, us guys no need tell you notting fo get
Dan 3.17: can get us outa dea, an he goin get us guys outa yoa powa, King Nebukadnezzar.”
Dan 3.19: Den King Nebukadnezzar come even mo huhu wit Shadrak, Meshak, an
Dan 3.20: Da king tell some a da mos strong army guys fo tie up Shadrak,
Dan 3.22: Da king wen stay real huhu wen he tell his guys fo make da oven
Dan 3.24: Den, King Nebukadnezzar jaw drop!
Dan 3.24: Dey tell, “King Nebukadnezzar, az right!
Dan 3.26: Den King Nebukadnezzar go by da door wea dey clean out da real hot
Dan 3.27: An da guys dat run da odda countries afta da king take um ova, dea helpa guys, da territorial govna guys, an
Dan 3.27: govna guys, an da odda govmen guys dat work fo da king, dey all push each odda fo go look da three Jewish guys.”
Dan 3.28: Den King Nebukadnezzar tell, “Erybody gotta tell good tings bout da
Dan 3.30: Den da king wen make Shadrak, Meshak, an Abednego come even mo
head: King Nebukadnezzar Dream Bout One Tree
Dan 4.1: “Dis me, Nebukadnezzar da King.
Dan 4.3: He stay da king foeva!
Dan 4.17: He make whoeva he like Come da king fo dem.
Dan 4.18: “Dis da dream dat me, Nebukadnezzar da King, wen dream.
Dan 4.22: Dat tree, az jalike one picha a you, King Nebukadnezzar!
Dan 4.22: You get da right fo be da king fo da whole world!
Dan 4.23: “‘King Nebukadnezzar, you wen see one angel watcha guy dat stay
Dan 4.24: “An den Daniel tell me, ‘King Nebukadnezzar, dass wat da dream mean.
Dan 4.24: tell gotta happen, an he talking bout you, my boss da king.’
Dan 4.25: God can give whoeva he like come da king fo dem.
Dan 4.26: Dat mean fo shua, da Mos Importan God goin let you come da king one mo time, afta you come shua dat da God In Da Sky stay
Dan 4.27: King Nebukadnezzar, az why I like you lissen an do wat I tell
Dan 4.27: Den maybe you can stay king long time.
Dan 4.28: All dis kine stuff wen happen to King Nebukadnezzar.
Dan 4.29: Twelve month afta dat, da king stay walking aroun on top da flat roof on top his palace,
Dan 4.30: Az cuz I wen build um lidat, fo come my house, da king!
Dan 4.31: Da voice tell, “Dis message fo you, King Nebukadnezzar!”
Dan 4.31: I take away da powa fo you be king.
Dan 4.32: He can make whoeva he like come king fo dem.
Dan 4.33: Right den an dea wat Daniel wen tell bout King Nebukadnezzar wen happen!
Dan 4.34: “Afta da seven year, me, Nebukadnezzar da King, wen look up to da One inside da sky.
Dan 4.34: Live Foeva, An I tell dat he stay awesome, An he goin stay king foeva!
Dan 4.36: tink good again, da peopo show me plenny respeck cuz I da king.
Dan 4.36: An I wen come king again.
Dan 4.37: Now me, Nebukadnezzar da King, I talk good bout da King Inside Da Sky, an tell dat he
Dan 4.37: Now me, Nebukadnezzar da King, I talk good bout da King Inside Da Sky, an tell dat he awesome.
Dan 5.1: Long time afta, Belshazzar come king.
Dan 5.3: Da king, da ali`i guys, his wifes, an his odda wifes drink from
Dan 5.5: Da king watch da hand write on da wall.
Dan 5.7: Da king yell real loud fo his guys bring da kahuna guys dat know
Dan 5.7: writing an tell me wat dis mean, I goin put purple kine king kine clotheses dat cost plenny on top him, an one gold
Dan 5.8: come inside look, but dey no can read da writing o tell da king wat stay mean.
Dan 5.9: So King Belshazzar come even mo scared, an his eyes come mo big.”
Dan 5.10: Da king mudda hear da noise from da king an da ali`i guys.
Dan 5.10: Da king mudda hear da noise from da king an da ali`i guys.
Dan 5.10: She tell, “King Belshazzar, I like you stay alive foeva!
Dan 5.11: Wen yoa fadda stay king, peopo find out dat dis guy can see stuff real clear, an
Dan 5.11: King Nebukadnezzar, yoa fadda, make dat guy da main leada fo da
Dan 5.13: So dey bring Daniel in front da king.
Dan 5.13: An da king aks him, “You da guy Daniel, one a da guys my fadda da
Dan 5.13: aks him, “You da guy Daniel, one a da guys my fadda da king wen bring from Judah?”
Dan 5.16: Wen you do dat, I goin put purple king kine clotheses dat cost plenny on top you, an put one gold
Dan 5.17: Daniel tell da king, “You keep dis stuff fo yoaself an give wateva you like
Dan 5.18: King Belshazzar, lissen!
Dan 5.18: All Da Odda Gods, he wen make yoa fadda Nebukadnezzar come king.
Dan 5.19: Wen da king like somebody fo die, he kill um.
Dan 5.20: “But den, King Nebukadnezzar start fo get big head, an inside, he come
Dan 5.20: Az why God throw him out fo be da king, an da peopo no show respeck fo him no moa.
Dan 5.21: Gods get da powa fo stay in charge a all da peopo dat come king inside da world, an he make whoeva he like come king.
Dan 5.21: come king inside da world, an he make whoeva he like come king.
Dan 5.22: King Belshazzar, you come from Nebukadnezzar, so I know you
Dan 5.23: You go ack jalike you mo importan den da God dat stay king inside da sky.
Dan 5.26: mean: ‘Mene,’ mean dat God count how much time you stay da king, an he tell, you pau awready.
Dan 5.28: “An ‘Parsin,’ mean dat God half half da land wea you stay king, an give um to da Mede peopo an da Persia peopo.
Dan 5.29: Den King Belshazzar tell his guys fo put da purple king kine
Dan 5.29: Den King Belshazzar tell his guys fo put da purple king kine clotheses dat cost plenny on top Daniel, an fo put
Dan 5.29: da numba three main guy ova da land wea Belshazzar stay king.”
Dan 5.30: dat same nite, da Mede army guys wen kill Belshazzar, da king fo da Babylon peopo.
Dan 5.31: Darius da Mede guy wen take ova Babylon an come king.
Dan 6.1: King Darius tink az good fo make hundred twenty guys governas
Dan 6.1: guys governas fo da districks all ova da land wea he stay king.
Dan 6.2: gotta tell da supavisa guys eryting dey doing, so dat da king no need worry notting.
Dan 6.3: An because inside him, he stay real good, da king make plan fo put Daniel in charge a da whole land wea he
Dan 6.3: plan fo put Daniel in charge a da whole land wea he stay king.
Dan 6.6: odda supavisa guys an all da govnas go togedda in front da king.
Dan 6.6: Dey tell, “King Darius, we like fo you live foeva!”
Dan 6.7: We tink az good fo you, da king, fo make one rule, an make shua nobody broke um.
Dan 6.7: Dis da rule: dat da peopo gotta pray to you, da king.
Dan 6.8: We like fo you, King Darius, fo tell da peopo dat, an write down da rule, so no
Dan 6.9: Cuz a wat dey tell him, King Darius sign da paypa dat say ony can pray to da king.
Dan 6.9: him, King Darius sign da paypa dat say ony can pray to da king.
Dan 6.10: Wen Daniel find out dat da king sign da paypa fo da rule, he go home inside his house.
Dan 6.12: So dey go by da king, an tell him bout da rule he wen write.
Dan 6.12: dat fo thirty days, whoeva no pray ony to you da King, but pray to anodda god o anodda guy, yoa guys goin throw
Dan 6.12: Da king tell, “Dass da rule!
Dan 6.13: Den dey tell da king, “King Darius, dis guy Daniel, one a da guys da Babylon
Dan 6.13: Den dey tell da king, “King Darius, dis guy Daniel, one a da guys da Babylon peopo wen
Dan 6.13: he no lissen to you, o da rule you wen write, an you da King!
Dan 6.14: Wen da king hear dat, he no can tink good.
Dan 6.15: Da guys dat stay agains Daniel go togedda in front da king one mo time, an tell um, “King Darius, rememba dat da
Dan 6.15: go togedda in front da king one mo time, an tell um, “King Darius, rememba dat da rules fo da Mede an Persia peopo
Dan 6.15: peopo tell dat no mo nobody can change da rules dat da king make.
Dan 6.16: So da king tell his guys fo bring Daniel.
Dan 6.16: Da king tell Daniel, “Yoa God, da One you show respeck fo real
Dan 6.17: Da king guys bring one big stone an put um on top da puka fo go
Dan 6.17: Den dey put clay aroun da stone so no can open, an da king put his mark on top da clay wit his own spesho ring fo
Dan 6.18: Den da king go back inside his palace.
Dan 6.19: Morning time wen get litto bit light, da king get up an he go by da big hole wea dey put da lions quick.
Dan 6.21: Den Daniel tell da king, “King Darius, I like you live foeva!
Dan 6.21: Den Daniel tell da king, “King Darius, I like you live foeva!
Dan 6.22: An I neva do notting wrong to you too, King Darius.
Dan 6.23: Den da king come real, real good inside.
Dan 6.24: Den da king tell his guys fo go get da guys dat wen bulai an poin
Dan 6.25: Lata, King Darius write fo all da diffren peopos from ery country, an
Dan 6.26: “Dis da rule: All ova da land wea I stay king, erybody gotta come scared an shaking in front Daniel's
Dan 6.26: No mo nobody can wipe out Da peopo wea he stay da king.
Dan 6.28: fo Daniel, all da time Darius an Cyrus from Persia stay king.
Dan 7.1: Da year numba one wen Belshazzar stay king inside Babylon, Daniel get one dream.
Dan 7.14: He make people get respeck fo him An let him be dea king.
Dan 7.17: He tell: ‘Dey da four big wild animal, dey da four king kine powas an dea peopos from dis world dat goin take ova.
Dan 7.18: Den All Da Odda Gods, dey goin get da right fo be da king guys, an dey goin keep um foeva an eva.
Dan 7.24: Afta dat, one nodda king goin come, Diffren from da odda kings befo him.
Dan 7.27: da peopo dat stay spesho fo him, da powa fo come da nex king, an da power fo stay in charge a da peopo.
Dan 8.1: Da year numba three wen Belshazzar stay king fo Babylon, God let me see someting jalike one dream, afta
Dan 8.20: kine sheep wit da two horn dat you wen see, dass jalike da king guys fo da Mede an Persia guys.
Dan 8.21: Da hairy goat, dass da king guy fo Greece.
Dan 8.21: Da big horn in da middle a his two eyes, dass dea firs king.
Dan 8.22: horns dat come up wen da firs horn broke off, dass da four king kine lines dat goin take ova afta da firs one, but dey no
Dan 8.23: “Wen dose king lines almos pau, an da peopo dat go agains God do all da
Dan 8.23: dat go agains God do all da bad kine tings dey can do, one king wit one scary kine face, dat know how fo plan fo trick
Dan 8.25: An he even goin go agains da King ova all da king guys.
Dan 8.25: An he even goin go agains da King ova all da king guys.
Dan 8.27: Den I get up an do my job fo da king.”
Dan 9.1: Darius, Xerxes boy from da Mede peopo, come da king fo da Babylon land.
Dan 9.2: Da firs year he stay king, me, Daniel, I stay study my books bout God dat year.
Dan 9.6: Dey wen talk to oua king guys, oua leada guys, an oua ancesta guys, an all da odda
Dan 9.8: Yahweh, us an oua king guys, oua leada guys, an oua ancesta guys get plenny
Dan 10.1: Da year numba three wen Cyrus stay da king fo Persia, God give one message dat was secret befo time,
Dan 10.1: message dat was secret befo time, to Daniel (da guy anodda king wen call Belteshazzar).
Dan 10.13: come fo help me, cuz I stay stuck ova dea, by da Persia king guys.
Dan 11.2: tell you now, stay true too: Goin get three mo kings come king inside Persia.
Dan 11.2: Den king numba four goin come.
Dan 11.2: He goin come mo plenny rich kine stuff den da odda three king guys.
Dan 11.3: Lata, one king goin come dat know how fo fight fo real kine.
Dan 11.4: peopo goin broke up in four part, an da land wea he was king goin come four countries.
Dan 11.4: an da countries no goin be da same jalike wen he was king.
Dan 11.4: But odda guys goin grab da land wea he was da king, an take ova da new countries.
Dan 11.5: “Da king fo da south part, dass Egypt, goin come strong.
Dan 11.5: An he goin take ova Syria side an come king too.
Dan 11.6: Bumbye, da Egypt king an da Syria king goin make deal fo help each odda.
Dan 11.6: Bumbye, da Egypt king an da Syria king goin make deal fo help each odda.
Dan 11.6: One princess from da south goin marry da king fo da north, fo make good da deal.
Dan 11.6: An da king fo da Syria land nort side no goin be strong too.
Dan 11.7: He goin attack da Syria king army north side, an go inside his strong walls.
Dan 11.8: Afta dat, he no goin bodda da king fo da north side litto bit.
Dan 11.9: Den anodda Syria king north side an his army goin attack da Egypt king land,
Dan 11.9: Syria king north side an his army goin attack da Egypt king land, south side.
Dan 11.10: Da Syria king boys goin make ready fo make war, an put togedda one big
Dan 11.10: Dey goin attack da king fo da south, jalike one big flood dat nobody can stop.
Dan 11.10: all da way to da main place wit strong walls, wea da Egypt king stay.
Dan 11.11: “Den da Egypt king, south side, goin get real huhu.
Dan 11.11: He goin go out an make war agains da Syria king, north side.
Dan 11.11: Da Syria king goin put togedda one big army too, but da Egypt guy goin
Dan 11.12: Da Egypt king make da Syria army guys come his prisonas.
Dan 11.12: Den, da Egypt king goin get big head, an goin kill plenny tousand Syria guys.
Dan 11.13: Az cuz da Syria king, north side, goin put togedda anodda army, mo big den da
Dan 11.14: “Dat time, plenny guys goin fight da Egypt king, south side.
Dan 11.14: Jewish guys dat like fight erytime, goin fight da Egypt king cuz yoa guys get one dream fo make dea own govmen.
Dan 11.15: Den da Syria king, north side, goin come pile up dirt fo go ova da wall fo
Dan 11.15: Da army fo da Egypt king, south side, no goin get nuff powa fo fight da Syria king.
Dan 11.15: king, south side, no goin get nuff powa fo fight da Syria king.
Dan 11.16: Da Syria king dat fight dem goin do wateva he like do.
Dan 11.16: Da Syria king goin take ova da Israel land, dat mo nice looking land.
Dan 11.17: Da Syria king goin make up his mind fo go south side wit all da powa he
Dan 11.17: his mind fo go south side wit all da powa he get cuz he da king.
Dan 11.17: He goin make one deal fo no fight da Egypt king.
Dan 11.17: He goin give one Syria wahine fo da Egypt king marry.
Dan 11.17: But da deal da Syria king stay make no goin work, an da plan no goin help him.
Dan 11.18: Lata, da Syria king goin start fo attack da peopos dat live by da ocean an on
Dan 11.18: army leada guy from one odda place dat goin make da Syria king change his plan, no matta he no mo respeck fo nobody.
Dan 11.18: Cuz a dat, da Syria king goin come da guy dat nobody get respeck fo!
Dan 11.19: So afta dis, da Syria king goin back to da strong walls inside his own land.
Dan 11.20: “Da king guy dat goin take ova afta him goin send one guy all ova
Dan 11.20: Cuz a dat, nobody goin get respeck fo da king, an afta two-three year, he goin lose powa.
Dan 11.21: mo nobody give him respeck, jalike he get da right fo be king fo real kine.
Dan 11.21: But still yet, he goin take ova an come king.
Dan 11.25: “Wit one big army, dis Syria king nort side goin make his army strong an ready fo fight.
Dan 11.25: Den he goin fight da Egypt king sout side.
Dan 11.25: So da Egypt king goin make war wit his big strong army.
Dan 11.25: But cuz da Syria king make sneaky plan agains da sout side, da Egypt king no
Dan 11.25: Syria king make sneaky plan agains da sout side, da Egypt king no goin win.
Dan 11.26: Da palace guys dat eat da fancy kine food da Egypt king give um, dey goin try fo wipe out da Egypt king.
Dan 11.26: da Egypt king give um, dey goin try fo wipe out da Egypt king.
Dan 11.27: Den da two king guys goin sit down by da same table an eat togedda.
Dan 11.28: Wen da Syria king start fo go back his own land, nort side, he goin bring
Dan 11.29: “Da time come wen God say, da Syria king goin go agains da sout again, but dis time, goin come out
Dan 11.30: An cuz a dat, da Syria king no goin like fight no moa, an go back home.
Dan 11.31: “Army guys from da Syria king goin go inside da strong walls aroun da Temple Fo Yahweh.
Dan 11.32: Da Syria king goin make nice to da peopo dat awready wen go agains God's
head: Da King Dat Like Make Himself Come Big
Dan 11.36: “Da Syria king goin do anyting he like.
Dan 11.37: Da king no goin show respeck fo da gods his ancesta guys wen pray
Dan 11.40: “Wen da time pau, da Egypt king sout side goin try fo push back da Syria king nort side.
Dan 11.40: da Egypt king sout side goin try fo push back da Syria king nort side.
Dan 11.40: But da Syria king guys goin hit da Egypt king guys jalike one big hurricane,
Dan 11.40: But da Syria king guys goin hit da Egypt king guys jalike one big hurricane, wit war wagons, an horse
Dan 11.45: He goin put up his king kine tents wit da Mediterranean Sea makai side, an da nice
Amo 1.1: Dat time, Uzziah was king Judah side.
Amo 1.1: Same time, Joash boy Jeroboam was king Israel side.
Amo 1.4: Dass why I goin send army guys fo burn da palace Dat dea King Haza`el wen build.
Amo 1.15: Da king fo da Ammon peopo, an his officer guys, I goin take um all
Amo 2.1: Dey wen make stink to da king fo da Edom peopo, Cuz dey wen dig up his body an burn his
Amo 4.13: He stay da king fo da mos high places inside da world!
Amo 5.26: you guys neva carry aroun da idol kine god you call yoa ‘King’, Da one dey call Sikut -- but dass wat you doing now!
Amo 6.5: -- An you tinking, ‘I can make da music Same same, jalike King David!
Amo 7.1: Was da time afta da peopo cut da grass fo da king horses, an stay plant new grass.
Amo 7.9: Da peopo from da King Jeroboam ohana, I goin send army guys fo go afta dem wit
Amo 7.10: He wen send somebody by Jeroboam, da king fo da Israel peopo, fo tell um dis: “Amos, he live right
Amo 7.11: Dis Amos guy, dis wat he stay tell peopo: ‘King Jeroboam, somebody goin kill him wit sword, an fo shua,
Amo 7.13: fo God ova hea, Bethel side, cuz dis da spesho place wea King Jeroboam come fo pray, an get our National Temple ova hea.
Amo 9.11: Peopo Come New Plus, Yahweh say dis: “Dis peopo dat had King David fo dea king befo time, Now dey all mess up, jalike
Amo 9.11: Plus, Yahweh say dis: “Dis peopo dat had King David fo dea king befo time, Now dey all mess up, jalike one shack ready fo
Amo 9.11: But goin come da time, I goin fix up dea land jalike King David time was.’
Jon 3.6: Den da king fo Nineveh, he wen hear bout wat Jonah stay tell too.”
Jon 3.6: He stand up from his throne, take off his fancy king kine robe, an put on burm bag kine clotheses an go sit
Jon 3.7: Da king wen send guys all ova Nineveh town fo tell da peopo fo
Jon 3.7: Den he tell everybody: “Da king an da ali`i guys, we all say dis: Nobody eat notting now
Mal 1.14: Cuz Yahweh, Da God Ova All Da Armies, tell: “I da big king.
Mat 1.1: He from King David ohana, an David, he from Abraham ohana.
Mat 1.6: Jesse, he King David fadda.
Mat 1.17: So, all da faddas from Abraham till King David, dey fourteen faddas, one afta da odda, an from King
Mat 1.17: King David, dey fourteen faddas, one afta da odda, an from King David till da captcha wen dey take um away Babylon side,
Mat 1.20: You from King David ohana.
Mat 2.1: Herod, he da king dat time.
Mat 2.2: Dey saying, “Wea da boy dat born, da King fo da Jews?
Mat 2.3: King Herod hear dat, an he all shook up an scared.
Mat 2.9: Afta dey hear wat da king say, dey go.
Mat 2.12: He tell um, “You guys betta not go back by King Herod.
Mat 2.13: King Herod, he goin look fo da boy fo kill him, dass why.
Mat 2.16: King Herod, he wen find out eh, dat da guys dat know plenny
Mat 2.19: Lata, King Herod wen mahke.
Mat 2.22: But he hear dat Arkelaus wen come king Judea side afta his fadda Herod wen mahke.
Mat 3.2: Cuz God in da sky stay King hea now.
Mat 4.17: you doing, an no do um no moa, cuz God in da sky stay King hea now.”
Mat 4.23: all da Good Kine Stuff bout how dey can get God fo dea King, an he making all da sick peopo come good from all kine
Mat 5.3: heart, Dey can stay good inside Cuz God in da sky, he dea King.
Mat 5.10: fo dat, Dey can stay good inside Cuz God in da sky, he dea King.
Mat 5.19: an he teach da odda guys fo say dat Rule notting too, da King from da sky goin make dat guy jalike he notting.
Mat 5.19: God's Rules say, an teach da odda guys fo do um too, da King from da sky goin make him importan.
Mat 5.20: Rules an da Pharisee guys, God in da sky no goin come yoa King.
Mat 5.35: an say ‘by Jerusalem,’ cuz dass da spesho town fo da big King.
Mat 6.10: We like you come King fo everybody now.
Mat 6.13: [Cuz you our King, You get da real power, An you stay awesome foeva.
Mat 6.29: But I telling you, even King Solomon, wit all his awesome stuffs, neva get awesome
Mat 6.33: Main ting, make God yoa Boss, cuz he da King.
Mat 7.21: But not all a dem goin get God in da sky fo dea King.
Mat 7.21: do wat my Fadda in da sky like, dey going get him fo dea King.’
Mat 8.11: I like tell you guys one mo ting: wen God in da sky stay King, goin get plenny guys dat goin come from far away an all
Mat 8.12: But goin get odda guys, God suppose to be dea King, but dey no like um.
Mat 9.27: Jesus yelling, “Eh, you, dey call you Da Guy dat from King David ohana!
Mat 9.35: teach da Good Kine Stuff bout how dey can get God fo dea King, an he make all da sick guys an da guys dat not strong
Mat 10.7: An wen you guys go, teach lidis, ‘God, da King from da sky, he stay King hea now.
Mat 10.7: guys go, teach lidis, ‘God, da King from da sky, he stay King hea now.
Mat 11.11: den now, even da mostes small kine guy dat get God fo his King, he mo importan den John.
Mat 12.3: You guys neva read inside da Bible wat King David wen do, da time wen him an his guys was hungry?”
Mat 12.23: Da peopo, blow dea minds, an dey say, “Eh, dis da guy from King David ohana dat da Bible wen talk bout befo time, o wat?
Mat 12.26: How he goin stay one strong king?
Mat 12.28: cuz I get power from God's Spirit, dat show dat God stay King, an he taking ova, ova hea now.
Mat 12.42: Cuz she wen come from far away fo lissen King Solomon an all da smart stuff he wen say.
Mat 13.11: say, “God let you guys know all da stuff bout how he stay King in da sky.
Mat 13.19: Any guy hear da stuff bout da King in da sky, an no undastan, da Bad Guy come an take away da
Mat 13.24: He say, “Wen God in da sky stay King, dass jalike wen one farma plant good seed inside his
Mat 13.31: He say, “Wen God in da sky stay King, dass jalike one mustard seed.
Mat 13.33: He say, “Wen God in da sky stay King, dass jalike wen one wahine take yeast an mix um wit
Mat 13.38: Da good seed, dass da peopo who get God fo dea King.
Mat 13.41: an I goin send my angel guys all ova da place wea I stay King, fo pull out all da guys dat broke God's Rules an dat wen
Mat 13.43: guys dat doing da right tings goin stay wit dea Fadda da King, an be awesome an shine jalike da sun.
Mat 13.44: “Wen God in da sky stay King, dass jalike had rich kine stuff dat one guy wen bury
Mat 13.45: “Wen God in da sky stay King, dass jalike one trader guy dat looking fo good kine
Mat 13.47: “Wen God in da sky stay King, dass jalike wen dey throw one net inside da ocean, an get
Mat 13.52: an den go learn how dey can get God inside da sky fo dea King, dey jalike one rich guy dat bring out from his place new
Mat 14.1: Dat time, King Herod hear bout all da stuff Jesus stay doing.
Mat 14.9: Da ting she wen aks fo wen bodda King Herod.”
Mat 15.22: dea from da Canaan peopo who come an yell, “Boss, you from King David ohana.
Mat 16.19: let you take charge da peopo dat get God in da sky fo dea King.
Mat 16.28: ova hea, dat no goin mahke till dey see me come fo be King.
Mat 18.1: an aks him, “From all da guys dat get God in da sky fo dea King, who da numba one guy?
Mat 18.3: jalike one litto kid, no way God in da sky goin be yoa King.”
Mat 18.4: come numba one, from dose dat get God in da sky fo dea King.
Mat 18.23: Cuz everytime wen God in da sky stay King, dass jalike get one king dat check out wat money his
Mat 18.23: everytime wen God in da sky stay King, dass jalike get one king dat check out wat money his worka guys owe him.”
Mat 18.25: But da worka guy no mo money fo pay him, so da king tell da odda worka guys, ‘Kay den.
Mat 18.27: Da king get pity fo him, so he let um go, an tell him, ‘No need
Mat 18.31: Dey go tell da king everyting dat wen happen.
Mat 18.32: Den da king tell da first worka guy fo come, an say, ‘You so unreal!
Mat 18.34: Da king stay real huhu.
Mat 19.12: mo odda guys dat no marry cuz dey like ony work fo God, da King inside da sky.
Mat 19.14: Cuz da peopo who get God in da sky fo dea King, inside demself dey jus like dese kids.
Mat 19.23: az why hard fo one rich guy fo get God in da sky fo his King.
Mat 19.24: needle, den fo one rich guy fo get God in da sky fo his King.
Mat 20.1: you guys one story bout how stay wen God in da sky stay King.
Mat 20.21: She tell him, “Bumbye wen you come King, try let my two boys sit by you, one by yoa right side, an
Mat 20.23: sit by my right side an by my left side bumbye wen I come King, dass not mines fo say.”
Mat 20.30: You da guy dat suppose to show up from King David ohana!
Mat 20.31: But dey wen yell even mo loud, “Eh, Boss, you da guy from King David ohana!”
head: Jesus Go Inside Jerusalem Jalike One King
Mat 21.5: Yoa King stay coming by you, He gentle, He stay riding on top one
Mat 21.8: peopo put dea coats down on top da road too, jalike fo one king.
Mat 21.9: Dis guy from King David ohana, God goin do plenny good kine stuff fo him.
Mat 21.15: Garans da guy from King David ohana!
Mat 21.31: wahines who fool aroun fo money, dey goin get God fo dea King, befo you guys.”
Mat 21.43: “I tell you guys, God goin be King fo odda peopos who do good kine stuff jalike he do, but he
Mat 21.43: who do good kine stuff jalike he do, but he no goin be king fo yoa peopo no moa.
Mat 22.2: He tell um lidis: “Wen God in da sky stay King, dass jalike one king who make one lu`au cuz his boy goin
Mat 22.2: um lidis: “Wen God in da sky stay King, dass jalike one king who make one lu`au cuz his boy goin get married.
Mat 22.7: “An den da king wen come so wild wit dem, he wen send his army guys, fo
Mat 22.8: Den da king tell his odda worka guys, ‘You know, da lu`au fo my boy
Mat 22.11: “Da king wen go inside fo look da peopo dat wen come ova dea, an he
Mat 22.13: So da king tell his worka guys, ‘Eh, tie up dis guy's hands an feet,
Mat 22.14: I tell you, God da King tell plenny guys fo come, but ony goin get litto bit guys
head: Da Tax Money Fo King Cesar
Mat 22.16: dey wen send da guys dey teaching fo go by him, an some King Herod guys too.
Mat 22.17: God's Rules say, az right fo pay King Cesar da tax money, o wat?
Mat 22.21: Dey say, “Dass King Cesar.
Mat 22.42: Dey say, “He from King David's ohana.
Mat 22.43: Jesus say, “Den how come God's Spirit wen tell King David fo call God's Spesho Guy ‘Boss’?”
Mat 23.13: shut da door so da peopo no can get God in da sky fo dea King.
Mat 23.13: But you guys no like get him fo yoa King too.
Mat 23.13: An you guys no let da peopo who like get God fo dea King, get um.
Mat 24.7: One king goin fight one nodda king.
Mat 24.7: One king goin fight one nodda king.
Mat 24.14: all da Good Kine Stuff bout how peopo can get God fo dea King.
Mat 25.1: “Dat time, wen God in da sky stay King, goin be jalike dis: Had one wedding.
Mat 25.14: Jesus tell um, “Dat time wen God stay King, goin be jalike dis: Had one guy, he was going on one trip
Mat 25.34: “I da King, you know.
Mat 25.34: make all dis stuff ready fo you guys, cuz I goin be yoa King.
Mat 25.40: “Me, da King, I goin say, ‘Dass it!
Mat 26.29: da time come wen we all stay togedda wea my Fadda stay King.
Mat 27.11: Pilate aks him, “Eh, you da King fo da Jews, o wat?
Mat 27.28: Dey take off Jesus clotheses an put one long red king kine robe on top him.
Mat 27.29: Da King fo da Jews!
Mat 27.37: Da sign say, “Dis Jesus, Da King Fo Da Jews.
Mat 27.42: If he da King fo da Israel peopo, kay den, let him come down from da
Mrk 1.14: Latas, King Herod wen throw John Da Baptiza Guy inside da prison.
Mrk 1.15: God stay King hea now.
Mrk 2.25: You guys neva read inside da Bible wat King David wen do wen him an his guys was hungry?”
Mrk 3.6: Dey wen go outside, an right den an dea dey go talk to King Herod guys, how dey goin kill Jesus.
Mrk 4.11: say, “God let you guys know all da stuff bout how he stay King.
Mrk 4.26: He say: “Wen God stay King, dass jalike one farma dat throw da seed all ova da groun.
Mrk 4.30: “God, he stay King.
Mrk 4.31: Wen God stay King, dass jalike one mustard seed.
Mrk 6.29: Dat time, King Herod, he wen steal his brudda Philip's wife Herodias, an
Mrk 6.29: So King Herod tell da girl, “Eh, wateva you like, I swear to God I
Mrk 6.29: I even give you half a everyting I get cuz I da king!
Mrk 6.29: So da girl wen go inside real fast by da king an tell him, “I like you give me John Da Baptiza Guy's
Mrk 6.29: Da king wen come real sorry.”
Mrk 6.29: Latas King Herod hear bout all da stuff Jesus stay doing, cuz
Mrk 6.29: But wen King Herod hear dat, he say, “Eh, I wen tell my guys fo go chop
Mrk 8.15: tell um, “Watch out fo da yeast from da Pharisee guys an King Herod.
Mrk 8.27: Jesus dem go da small towns Cesarea side, da place King Philip wen build.
Mrk 9.1: Some peopo standing hea no goin mahke befo dey see God da King come wit power.
Mrk 9.48: Mo betta you get God fo yoa King, no matta no mo eye, den you get two eyes an go Hell, wea
Mrk 10.14: Cuz da peopo who make God dea King, inside demself dey jalike dese kids.
Mrk 10.15: who not jalike one small kid inside, God no goin be his King.
Mrk 10.23: an say, “Az why hard fo one rich guy fo get God fo his King!”
Mrk 10.24: Stay hard, you know, fo get God fo yoa King.
Mrk 10.25: puka in one needle, den fo one rich guy fo get God fo his King.
Mrk 10.37: Dey say, “Wen you come King, goin be awesome, yeah?”
Mrk 10.40: sit by my right side an by my left side bumbye wen I come King, dass not mines fo say.”
Mrk 10.47: You da guy dat suppose to show up from King David's ohana!
Mrk 10.48: But he wen yell even mo loud, “Eh Boss, you da guy from King David's ohana!”
head: Jesus Go Inside Jerusalem Jalike One King
Mrk 11.8: peopo put dea coats down on top da road too, jalike fo one king.
Mrk 11.10: He goin give us one King jalike King David, Our ancesta guy!
Mrk 11.10: He goin give us one King jalike King David, Our ancesta guy!
head: Da Tax Money Fo King Cesar
Mrk 12.13: Lata dey send some Pharisee guys an some King Herod guys fo try trick Jesus in wat he say.
Mrk 12.14: Dass right fo pay King Cesar da tax money, o wat?
Mrk 12.16: Dey say, “Dass King Cesar.
Mrk 12.34: He tell him, “You stay near God, fo get him fo yoa King.”
Mrk 12.35: Rules say, ‘Da Spesho Guy God Goin Send, he goin come from King David's ohana’?
Mrk 13.8: One king goin fight one nodda king.
Mrk 13.8: One king goin fight one nodda king.
Mrk 14.25: till da time come wen we all stay togedda wea God stay King.
Mrk 15.2: Pilate aks Jesus, “Eh, you da King fo da Jews, o wat?
Mrk 15.9: Pilate aks um, “You guys like fo me let go da King fo da Jews?
Mrk 15.12: “Den wat I goin do wit Jesus, da guy you guys call da King fo da Jews?
Mrk 15.17: Dey put one long red king kine robe on top him.
Mrk 15.18: Da King fo da Jews!
Mrk 15.26: Da sign say, “Da King Fo Da Jews.
Mrk 15.32: If he da Christ, da Spesho Guy God Wen Send, da King fo us Israel peopo, kay den, he can come down from da
Mrk 15.43: He stay waiting fo God come da King on top da earth too.
Luk 1.5: Wen Herod stay king fo Judea, had one pries guy name Zekariah.
Luk 1.27: He from King David's ohana.
Luk 1.32: God da Boss goin make him one king Jalike King David, his ancesta guy.’
Luk 1.32: God da Boss goin make him one king Jalike King David, his ancesta guy.’
Luk 1.33: He goin stay King fo Jacob's ohana, da Israel peopo, foeva.’
Luk 1.69: Dat Guy come from King David's ohana, Da king dat wen work fo God.
Luk 1.69: Dat Guy come from King David's ohana, Da king dat wen work fo God.
Luk 2.1: Dat time, da king fo da Rome peopo, Cesar Augustus, wen make all da peopo
Luk 2.4: go from Nazaret town Galilee side, to Betlehem Judea side, King David's town, cuz he come from King David's ohana.
Luk 2.4: Betlehem Judea side, King David's town, cuz he come from King David's ohana.
Luk 2.11: Dis day inside King David's town, one boy wen born dat goin take you guys outa
Luk 3.1: Afta da Big King Tiberius was king fo Rome fifteen years, Pontius Pilate da
Luk 3.1: Afta da Big King Tiberius was king fo Rome fifteen years, Pontius Pilate da territorial
Luk 3.1: governa from Rome fo Judea, Herod da small kine king inside Galilee, Herod's brudda Philip da small kine king
Luk 3.1: king inside Galilee, Herod's brudda Philip da small kine king inside Iturea an Trakonitis, Lysanias da small kine king
Luk 3.1: king inside Iturea an Trakonitis, Lysanias da small kine king inside Abilene, an Annas an Kaiafas da main pries guys fo
Luk 3.19: But John wen scold Herod da small kine king ova dea, cuz Herod wen steal his own brudda's wife
Luk 4.43: da peopo da Good Stuff bout how dey can get God fo dea King, cuz dass why he wen send me.
Luk 6.3: You guys neva read inside da Bible wat King David wen do, dat time him an his guys was hungry?”
Luk 6.20: mo notting now, You can stay good inside Cuz God, he yoa King!
Luk 7.28: Even da mostes small kine guy dat get God fo his King, he mo importan den John.’
Luk 8.1: he teach da Good Stuff bout how peopo can get God fo dea King.
Luk 8.3: (Chuza, he da guy dat stay in charge, King Herod's house.
Luk 8.10: tell, “God let you guys know all da stuff bout how he stay King.
Luk 9.2: all ova fo tell everybody bout how dey can get God fo dea King, an fo make da sick peopo come good.
head: King Herod Come All Mix Up
Luk 9.7: Dat time King Herod wen hear bout all dat wen happen.
Luk 9.11: He tell um bout how dey can get God fo dea King, an he make da sick peopo come good.
Luk 9.27: now, dey no goin mahke befo dey see how stay wen God da King.
Luk 9.60: But you, go tell da peopo how dey can get God fo dea King.”
Luk 9.62: Dat kine guy no good fo work fo God da King.”
Luk 10.9: sick peopo dat stay dea come good, an tell um, ‘God stay King hea wit you guys now.
Luk 10.11: But you betta know dis fo shua: God stay King hea now.’
Luk 11.2: We like you come King fo everybody now.”
Luk 11.18: How he goin stay one strong king?
Luk 11.20: da peopo, cuz I get power from God, dat show dat God stay King, an he stay hea now by you guys, an you guys neva know.
Luk 11.31: time she wen come from far away fo hear wat da akamai guy, King Solomon, wen say.
Luk 12.27: But I telling you, even King Solomon, wit all his awesome stuffs, neva get da kine
Luk 12.31: Make God da Boss fo yoa life, cuz he da King, an he goin give you guys all dat kine stuff too.
Luk 12.32: No scared, cuz yoa Fadda da King like give you everyting he get.
Luk 13.18: Jesus wen tell, “Wat you tink stay like, wen God stay King?
Luk 13.20: An Jesus tell, “Wat you tink stay like, wen God stay King?
Luk 13.24: Jesus tell him, “Make shua you try hard fo get God fo yoa King!
Luk 13.28: guys dat wen talk fo God, an dey goin stay dea wit God da King, but he goin throw you guys outside.
Luk 13.29: makai side an all ova an dey goin sit an party wit God da King.
Luk 13.30: now, an dey goin be da mos importan guys wen God stay King.
Luk 13.30: dey importan now, but dey no goin be importan wen God stay King.
Luk 13.31: “You betta get outa hea, an go anodda place, cuz King Herod like kill you, you know.
Luk 14.15: shua, da guys dat goin sit down at God's table wen he come King, dey can stay good inside!
Luk 14.31: “If one king going out wit ten tousand army guys fo fight anodda king,
Luk 14.31: king going out wit ten tousand army guys fo fight anodda king, an da odda king come agains um wit twenty tousand army
Luk 14.31: wit ten tousand army guys fo fight anodda king, an da odda king come agains um wit twenty tousand army guys, da guy wit
Luk 14.31: an figga if him an his guys strong nuff fo fight da odda king an his guys, yeah?
Luk 14.32: not strong nuff, he goin send talka guys fo meet da odda king wen he still stay far away, an dey goin talk so dey no
Luk 16.16: guys tell da Good Stuff bout how peopo can get God fo dea King, an everybody stay jamming, cuz dey like get God fo dea
Luk 16.16: an everybody stay jamming, cuz dey like get God fo dea King.
Luk 16.19: Everytime he live jalike one king.
head: God Da King Goin Come
Luk 17.20: One time, da Pharisee guys wen aks Jesus wen God da King goin come an take ova.
Luk 17.20: Jesus tell, “Wen God da King take ova, no goin get sign notting fo tell peopo wass goin
Luk 17.21: Cuz God awready stay King inside da peopo.
Luk 18.16: by me, an no stop dem, cuz da peopo dat get God fo dea King, inside demself dey jalike dese kids.
Luk 18.17: I like tell you guys dis too: Whoeva no take God fo be his King jalike one small kid, he no can get God fo his King.
Luk 18.17: be his King jalike one small kid, he no can get God fo his King.
Luk 18.24: him an say, “Az why hard fo one rich guy fo get God fo his King!”
Luk 18.25: puka in one needle, den fo one rich guy fo get God fo his King.
Luk 18.29: home o wife o bruddas o fadda an mudda o kids fo God da King, he goin get plenny mo now in dis time, an bumbye he goin
Luk 18.38: You King David's boy!”
Luk 19.11: he stay near Jerusalem, an da peopo tink dat God goin come King right away ova dea.
Luk 19.12: tell, “Had one ali`i dat wen go one far place fo come king an den come back.
Luk 19.14: to da odda place fo say, ‘We no like dis guy fo be our king.
Luk 19.15: But da ali`i wen come king.’
Luk 19.17: Da king tell him, ‘You wen do good.
Luk 19.19: Da king tell him, ‘You goin take charge a five towns.’
Luk 19.26: Da king say, ‘I telling you, whoeva get stuff, dey goin get mo
Luk 19.27: Da guys dat stay agains me an no like me fo be dea king -- bring um ova hea, an kill um in front me.’
head: Jesus Go Inside Jerusalem Jalike One King
Luk 19.36: Da peopo put down dea coats on top da road jalike fo one king.
Luk 19.38: He da King dat come fo da Boss Up Dea!
Luk 20.22: We still gotta pay tax to Cesar, da king fo da Rome peopo, o wat?
Luk 20.25: Dey say, “Dass King Cesar.
Luk 21.31: see all dis stuff happen, den you goin know dat God stay King hea now.
Luk 22.16: Fo shua, afta dat, I no goin eat um again till God da King come an take ova.
Luk 22.18: drink notting from da grape plant again till da day God da King come an take ova.”
Luk 22.29: make you guys come kings jalike my Fadda wen make me one king.
Luk 22.30: You guys goin eat an drink by my table wen I come King, an you guys goin sit down on top thrones, an come judges
Luk 23.2: He say dey no need pay King Cesar his tax.
Luk 23.2: da Christ guy, da Spesho Guy God Wen Send, an dat he one king.
Luk 23.3: Pilate aks Jesus, “Eh, you da king fo da Jews, o wat?
head: Jesus In Front King Herod
Luk 23.37: Dey say, “Eh, if you da king fo da Jews, get yoaself outa dis, den!
Luk 23.38: Den dey write, “Dis da King Fo Da Jews,” an put um on top da cross.
Luk 23.42: An he tell Jesus, “Jesus, rememba me wen you come King!
Luk 23.51: He trus God, an stay waiting fo him fo come King.
Jhn 1.49: You da King fo da Israel peopo!”
Jhn 3.3: not born again God's new way, dey no goin get God fo dea King.”
Jhn 3.5: from water an from God's Spirit, dey no can get God fo dea King.”
Jhn 4.46: Now, had one leada guy Capernaum town dat work fo da King.
Jhn 6.15: know dat da peopo goin come fo grab him fo make him come king.
Jhn 7.42: Da Bible say dat da Christ guy goin come from King David ancesta guys, an goin come from Betlehem, wea King
Jhn 7.42: King David ancesta guys, an goin come from Betlehem, wea King David wen live, yeah?
Jhn 11.48: dis kine stuff, everybody goin go trus him jalike he dea king!
head: Jesus Go Inside Jerusalem Jalike One King
Jhn 12.13: Dis da King fo da Israel peopo.
Jhn 12.15: Yoa King stay coming!
Jhn 18.33: You da king fo da Jews, o wat?
Jhn 18.36: Jesus tell, “I not da kine king from dis world.
Jhn 18.36: If I was dat kine king, den my guys goin fight so da Jews no can take me.”
Jhn 18.36: I one king, but no mo nobody hea inside dis world wen make me one
Jhn 18.36: but no mo nobody hea inside dis world wen make me one king.
Jhn 18.37: Pilate aks him, “So, you one king den?
Jhn 18.37: Jesus tell him, “You wen say I one king.”
Jhn 18.39: So, you guys like me let go da King fo da Jews, o wat?
Jhn 19.3: King fo da Jews!
Jhn 19.12: make big noise an yell, “If you let dis guy go, you not King Cesar's friend.”
Jhn 19.12: If anybody make himself one king, he agains King Cesar.
Jhn 19.12: If anybody make himself one king, he agains King Cesar.
Jhn 19.14: Bout noon time, Pilate tell da Jews, “Look now, yoa king!
Jhn 19.15: You mean, yoa king, I gotta kill um?”
Jhn 19.15: Da main pries guys tell, “Us guys, we no mo no odda king, ony King Cesar!
Jhn 19.15: main pries guys tell, “Us guys, we no mo no odda king, ony King Cesar!
Jhn 19.19: Da sign say, “Jesus from Nazaret, da King fo da Jews.
Jhn 19.21: Da Jewish main pries guys tell Pilate, “Eh, no write, ‘Da King fo da Jews’!
Jhn 19.21: Mo betta write, ‘Dis guy wen say, I da king fo da Jews’.
Act 1.3: days, an wen tell dem how everyting stay wen God stay King.
Act 1.6: come togedda wit him, an dey aks him, “Boss, you goin come King now fo da Israel peopo, jalike had king befo time?
Act 1.6: you goin come King now fo da Israel peopo, jalike had king befo time?
Act 1.16: King David wen tell long time ago bout da guy Judas, cuz God's
Act 2.30: wen promise dis: ‘Bumbye I goin make one from yoa ohana king jalike you.’
Act 4.24: wen hear dat, dey wen pray togedda lidis: “Boss, you da King.
Act 4.27: Had King Herod an da governa Pontius Pilate, an da peopo dat not
Act 7.10: Da king fo Egypt, da one name Pharaoh, he wen tink Joseph one good
Act 7.18: Den one odda king wen come Pharaoh in Egypt dat neva know who Joseph.
Act 7.45: Dat tent wen stay hea long time till King David wen come.
Act 8.12: peopo dea da Good Stuff bout how peopo can get God fo dea King, an dat Jesus, he da Spesho Guy God Wen Send.’-”
Act 11.28: (An dat wen happen wen Claudius wen stay da big king.
Act 12.1: Az was bout dis time dat King Herod wen bus some a da church peopo fo make um suffa.
Act 12.11: Da Boss Up Dea wen send his angel guy fo take me away from King Herod's power, an from all da stuff da Jewish peopo wen
Act 12.19: Dey go tell King Herod, an he wen tell um fo look all ova fo him.
Act 12.19: Latas King Herod wen go from Judea to Cesarea, an wen stay ova dea
head: King Herod Mahke
Act 12.20: King Herod wen stay huhu wit da peopo Tyre side an Sidon side.
Act 12.20: Dey wen like make friends wit King Herod, cuz dea food stay come from him.
Act 12.23: But King Herod neva say notting.
Act 13.1: Lucius from Cyrene, Manaen (da guy dat wen grow up wit King Herod), an Saul.
Act 13.21: Den da peopo wen like get one king, an God wen give um Saul, Kish's boy, from Benjamin ohana.
Act 13.21: An Saul wen stay king fo forty years.
Act 13.22: Den God wen take Saul away, an make David dea king.
Act 14.22: Dey say, “We gotta suffa plenny befo we see God come our King.
Act 17.7: An dey all stay broke King Cesar's rules, cuz dey say get one nodda King, one guy
Act 17.7: stay broke King Cesar's rules, cuz dey say get one nodda King, one guy name Jesus.
Act 18.2: Claudius da Big King wen tell all da Jewish peopo fo get outa Rome, az why.
Act 19.8: He teach um real good bout how dey can get God fo dea King, so dey can trus him.
Act 20.25: tell you guys bout how bout how peopo can get God fo dea King.
head: Paul Like Talk To Cesar, Da Big King
Act 25.8: wrong agains da Jewish Rules o da temple o Cesar, da Big King.
Act 25.10: Paul say, “I goin stand in front King Cesar.”
Act 25.11: I going in front King Cesar!
head: Paul In Front King Agrippa An Queen Bernice
Act 25.13: Bumbye King Agrippa an Queen Bernice wen come to Cesarea fo give dea
Act 25.14: Cuz dey goin stay ova dea long time, Festus wen tell King Agrippa bout Paul.
Act 25.21: But Paul say he like go in front King Cesar.
Act 25.22: King Agrippa wen tell Festus, “I like lissen to dis guy.
Act 25.23: Da nex day King Agrippa an Queen Bernice wen come all dress up an make big
Act 25.24: Festus say, “King Agrippa, an all you guys dat stay hea wit us, hea da guy!
Act 25.25: But he wen aks fo go in front King Cesar, so I say he can go ova dea Rome side.
Act 25.26: bring him in front all you guys, an even mo in front you, King Agrippa, so you can check him out, an den I can write down
head: Paul Talk Fo Himself In Front King Agrippa
Act 26.1: King Agrippa tell Paul, “You can talk fo yoaself.
Act 26.2: An Paul wen wave his hand an say, “Yoa Honor King Agrippa, I tink dass good fo me fo stand in front you
Act 26.19: So den, King Agrippa, I wen do wat God wen show me.
Act 26.26: I know dat you, da king, know bout dis stuff, an I can talk strait to you.
Act 26.27: King Agrippa, you trus wat da guys wen write down dat wen talk
Act 26.30: Da king wen stand up, an da governa, an Queen Bernice, an da oddas
Act 26.32: tell Festus, “If dis guy neva aks fo stand in front da Big King Cesar, we wen let him go.
Act 27.24: You gotta stand in front da Big King Cesar.
Act 28.19: let me go, so den, I wen say I gotta come in front da Big King Cesar.
Act 28.23: wen tell um all da stuff bout how dey can get God fo dea King.
Act 28.31: He wen teach um how dey can get God fo dea King an all bout da Boss Jesus, da Spesho Guy God Wen Send.
Rom 1.3: His Boy's blood come from King David.
Rom 9.17: Da Bible tell wat God wen say to da King Pharaoh inside Egypt.”
Rom 9.17: He say, “I wen make you King, cuz I wen like use you fo show how strong I stay, an fo
Rom 14.17: God stay King, but you no stay da King's guy jus cuz you like eat o
Rom 15.12: place inside da Bible Isaiah wen write, “From Jesse's boy King David, Goin get one nodda Guy dass goin come bumbye.”
1Co 4.20: Cuz God stay King, an he not ony mout.
1Co 6.9: no like do da right ting, no way dey goin get God fo dea King.
1Co 6.10: -- fo all dese kine peopo, no way dey goin get God fo dea King!
1Co 15.24: Dat time, Christ da King goin wipe out all da spirits dat say, “Me, I da leada!
1Co 15.24: Same time, Christ da King goin turn ova everyting to God his fadda.
1Co 15.25: Christ gotta stay da King, you know, till God bus up all da peopo dat go agains
1Co 15.50: inside, not nuff fo come God's kids an get him fo dea King!
2Co 11.32: You know, wen I wen stay inside Damascus, da governa unda King Aretas, he wen put police guys all ova da place fo bus me.
Gal 5.21: da peopo dat make lidat, dey no goin get God fo be dea King.
Eph 4.10: He wen go mo high den da sky, fo show he da King fo everyting.
Eph 5.5: demself, no way dey get da right fo Christ an God come dea king.
Php 4.22: Da Christian guys from King Cesar's palace, dey tell me, “You make shua you tell da
Col 1.13: take us wea Jesus stay inside da light, an make him our King.
Col 4.11: dat work wit me ova hea fo help da peopo get God fo dea King.
1Th 2.12: God, he da King, an he awesome, an he tell you guys fo come be his peopo.
2Th 1.5: kine peopo, so he no shame fo say, "You my guys, an I yoa King.
1Ti 1.17: God, he da King foeva.
1Ti 6.15: He da King ova all da odda kings, An da Good Boss ova all da odda
2Ti 2.8: He da One dat wen come from King David ohana.
2Ti 2.12: if us guys hang in dea, We goin come kings wit Christ da King.
2Ti 4.1: dat Christ goin come back an take ova everyting, cuz he da King.
2Ti 4.18: goin take me outa all dat, an take me to da sky, wea he da King.
Heb 1.3: ova dea in da sky, On da right side nex to God Da Awesome King.
Heb 1.8: Da spesho stick you hold in yoa hand fo show dat you da King, Dat mean you da King dat everytime do da right ting.
Heb 1.8: hold in yoa hand fo show dat you da King, Dat mean you da King dat everytime do da right ting.
Heb 1.9: why I wen put olive oil on top yoa head fo show dat you da King, An you feel good inside.
Heb 7.3: Was dat time, dis Melkizedek guy was king fo Salem town, an he was pries fo da Mos Importan God.
Heb 7.3: Now, “Melkizedek,” dat mean, “Da King Who Everytime Do da Right Ting,” an he da King fo Salem,
Heb 7.3: mean, “Da King Who Everytime Do da Right Ting,” an he da King fo Salem, dat mean, “Da King Who Help da Peopo Stay Good
Heb 7.3: Do da Right Ting,” an he da King fo Salem, dat mean, “Da King Who Help da Peopo Stay Good Wit Each Odda.
Heb 8.1: place, by da right side a da throne wea God Da Awesome King stay up dea inside da sky.
Heb 11.23: Dey no scared da king, no matta he wen tell, “Gotta kill all da Hebrew boys!
Heb 11.24: why, wen he come big, he no let nobody make to him like he King Pharaoh's daughta's hanai boy no matta dass true.
Heb 11.27: An wen he go, he no scared da king, no matta da king plenny huhu wit him.
Heb 11.27: An wen he go, he no scared da king, no matta da king plenny huhu wit him.
Jas 2.5: Cuz God da King, an dey jalike his kids.
Jas 2.8: You know you stay doing da right ting if you do wat God da King say you gotta do.
1Pe 2.9: You da pries guys fo da King.
1Pe 2.13: Lissen to da king, cuz he da main leada.
1Pe 2.14: Lissen to da governa guys, cuz dey da one da king wen send fo punish da guys dat do da bad kine stuff, an fo
1Pe 2.17: An get plenny respeck fo da king.
2Pe 1.11: He goin give you guys da right fo get Jesus Christ fo yoa King, foeva an eva.
2Pe 1.16: Az why we know how awesome Jesus stay, cuz he da King.
Jud 1.25: He da Big King, An he get all kine power fo do anyting.
Rev 1.6: Christ wen come King fo us guys, an make us all come prieses fo work fo God,
Rev 1.9: An I get Jesus fo King jalike you guys.
Rev 2.13: know da place wea you guys live, cuz jalike da Devil stay king ova dea.
Rev 2.14: Dat guy wen teach King Balak how fo make da Israel peopo do bad kine stuff.
Rev 3.7: He da One dat get da right fo be da King jalike King David.
Rev 3.7: He da One dat get da right fo be da King jalike King David.
Rev 3.7: Dass jalike he get King David's key.
Rev 5.5: He da King dat come from Judah ohana!
Rev 5.5: He da Main One dat come from King David.
Rev 5.10: own peopo, Fo come prieses an work fo our God, cuz he dea King, An fo come king an queen guys wit God, An dey goin lead
Rev 5.10: prieses an work fo our God, cuz he dea King, An fo come king an queen guys wit God, An dey goin lead all da peopo
Rev 6.15: Den everybody all ova da world, da king guys, da odda leadas, da army bosses, da rich peopo, da
Rev 9.11: Dey get one king fo lead dem.
Rev 11.15: an his Spesho Guy Christ get da power Fo take ova an be King ova all da peopos inside da world.
Rev 12.5: He goin be da King fo lead all da diffren peopos on top da earth.
Rev 12.5: He goin carry one king kine stick dat get iron on top fo show he in charge.
Rev 12.10: An show us dat he da King, An he get all da power!
Rev 15.3: You da King fo all da diffren peopos foeva an eva!
Rev 16.10: An every place da Wild Animal stay king, wen come real dark.
Rev 17.10: Five kings wen fall down awready, one king stay now, an one king neva come still yet.
Rev 17.10: kings wen fall down awready, one king stay now, an one king neva come still yet.
Rev 17.11: dat wen stay befo, an no stay now, dass da numba eight king.
Rev 17.12: ten horn you wen see, dey ten kings dat no mo power fo be king still yet.
Rev 17.12: But dey goin get power fo come king fo one hour togedda wit da Wild Animal.
Rev 17.13: dey like do: dey goin give dea power an dea right fo come king to da Wild Animal.
Rev 17.14: win agains dem, cuz he da Boss ova all da bosses an da King ova all da kings!
Rev 17.17: Az why dem guys goin give da Wild Animal dea power fo come king.
Rev 17.18: Da wahine you wen see, dass da big town wea da big king stay dat get power ova all da odda kings inside da world.
Rev 19.6: Cuz he da Boss dat stay in charge, An he da King ova all!
Rev 19.15: He goin be King ova dem, an lead dem wit one iron club.
Rev 19.16: one sign on top his robe an on top his leg, dat say, “Da King Ova All Da Kings, an Da Boss Ova All Da Bosses.
Rev 20.4: again, an dey stay in charge wit God's Spesho Guy, da King, fo da tousand years.
Rev 22.5: An dey goin be in charge a da world wit God da King foeva.