Deu 2.8: We turn from da Arabah road dat come up da Arabah Valley from Elat an Ezion
Deu 2.8: We turn from da Arabah road dat come up da Arabah Valley from Elat an Ezion Geber, an go by da Moab road
Deu 3.17: On da west side get da Jordan Riva inside da Arabah Valley, from da Kinneret Lake to da big lake inside da
Deu 3.17: Valley, from da Kinneret Lake to da big lake inside da Arabah Valley (az da Big Salt Lake), unda Mount Pisgah, da eas
Deu 4.49: Dey take ova all da land inside da Arabah Valley too, on da east side da Jordan Riva, to da Big Salt
2Ki 14.25: da Israel land all da way from Lebo-Hamat nort side to da Arabah Lake dat dey call da Big Salt Lake, sout side, jalike was
Isa 33.9: Sharon side, no mo rain, Stay jalike da dry Arabah valley.
Isa 40.3: Strait thru da Arabah Valley, Make one big road fo our God!”
Isa 41.19: Inside da Arabah Valley I goin put Tall pine tree, an short pine tree, An
Amo 6.14: an chase you all da way From Hamat Pass, north side, To da Arabah Valley, south side!