Deu 3.8: Dat time, we take ova da land from da two Amor kings -- da land da east side da Jordan Riva from da Arnon
Deu 3.21: wit yoa own eyes wat you guys God Yahweh do to dose two kings.
Deu 4.47: Az was da two Amor kings fo da east side da Jordan Riva.
Deu 7.24: He goin let you guys take dea kings an wipe um out, so nobody in da world goin even rememba
Deu 31.4: goin make to dem guys jalike he wen do to Sihon an Og, da kings fo da Amor peopo.
1Ki 2.24: An I stay shua dat he wen make me one promise dat da Kings fo da Israel peopo goin come from my blood.
1Ki 2.33: an da peopo dat come from him, an his ohana, an fo da kings dat goin come from David, Yahweh goin make eryting come
1Ki 2.45: Fo shua, kings from David blood goin sit on top King David throne in
1Ki 4.21: Solomon was da King in charge a all da local kine kings from da Eufrates Riva to da Filisha land, an all da way to
1Ki 4.21: Da local kine kings bring rich kine gifs fo Solomon an dey work fo him all da
1Ki 4.24: Solomon get all dat, cuz he da King ova all da local kine kings dat live da wes side a da Eufrates Riva, all da way from
1Ki 4.34: All da odda kings dat wen hear how Solomon know wat fo do erytime, wen send
1Ki 5.12: Hiram an Solomon, dey no fight each odda, an da two kings make one deal fo help each odda.
1Ki 8.25: If dey do all dat, den no goin pau Da kings dat going come from yoa blood, Dat goin get da right fo
1Ki 9.5: I goin make you an da guys dat goin come from you, come da kings fo da Israel peopo foeva.
1Ki 9.5: promise to yoa fadda David: ‘You goin be da ancesta fo da kings fo Israel, foeva.
1Ki 10.15: All da kings from Arabia side, an all da govna guys in charge a
1Ki 10.23: king guys, an he know wat fo do mo betta den all da odda kings.
1Ki 14.8: David was da king, an da odda kings was goin come from his ohana.
1Ki 14.19: peopo, all dat stay write down inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
1Ki 14.29: da tings he wen do, stay write inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
1Ki 15.7: da tings he wen do, stay write inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.)
1Ki 15.23: towns he wen build, stay write inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
1Ki 15.31: All da tings he wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
1Ki 15.32: An all da time King Asa an King Ba`asha from Israel stay kings, dey stay make war wit each odda.
1Ki 16.5: all da powa he get, stay write inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
1Ki 16.14: da tings he wen do, stay write inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
1Ki 16.20: King Elah, all dat stay write inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
1Ki 16.27: an all da powa he get, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
1Ki 16.33: da God Fo Da Israel Peopo, come huhu, mo den all da odda kings fo da Israel peopo dat come befo him.
1Ki 20.31: Us guys hear, can trus da Israel kings fo do good kine stuff fo peopo.
1Ki 22.10: all da guys dat talk for dea gods stay in front da two kings, an tell wat dea gods say.
1Ki 22.39: aroun -- all dat stay write inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
1Ki 22.45: tings he wen do -- how him an his army guys fight da odda kings -- all dat stay write inside da Record Book Fo Da Kings Fo
1Ki 22.45: kings -- all dat stay write inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
2Ki 1.18: All dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
2Ki 3.10: Fo shua Yahweh tell us three kings come all da way ova hea, so dat da Moab king can catch us
2Ki 3.13: Cuz Yahweh was da one wen call us three kings togedda, an he da one goin let da Moab king catch us
2Ki 3.21: All da Moab peopo know da kings stay come fo fight dem.
2Ki 3.23: Fo shua, da kings army guys awready wen fight an wipe out each odda!
2Ki 7.6: Da Israel king wen pay da kings fo da Het peopo an da Egypt peopo fo come attack us guys!
2Ki 8.18: He make jalike da Israel kings make, jalike da Ahab ohana wen do.
2Ki 8.19: befo time, fo let guys dat come from David's blood be kings foeva, jalike dey one light fo show peopo da way fo go.
2Ki 8.23: All da tings he wen do, stay inside da Records Fo Da Judah Kings.
2Ki 10.4: Dey tell, “If two kings no can fight agains dis Jehu guy, how us can fight um?”
head: Da Israel An Judah Kings
2Ki 10.34: an how strong he stay, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
2Ki 12.18: his ancesta guys Jehoshafat, Jehoram, an Ahaziah, da Judah kings, wen make spesho fo Yahweh, an da gifs Joash wen make
2Ki 12.19: wen he stay king, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
2Ki 13.8: an wat he make, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
2Ki 13.12: da Judah king, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
2Ki 13.13: ancesta guys, inside Samaria town wit all da odda Israel kings.
2Ki 14.15: da Judah king, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
2Ki 14.16: bury him by his ancesta guys inside Samaria, wit da Israel kings.
2Ki 14.18: Amaziah wen do, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
2Ki 14.28: land befo time, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
2Ki 14.29: Two mahke, an dey bury him wit his ancesta guys, da Israel kings.
2Ki 15.6: All da tings he wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
2Ki 15.11: dat Zekariah wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
2Ki 15.15: King Zekariah, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
2Ki 15.21: stuff dat Menahem wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
2Ki 15.26: dat Pekahiah wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
2Ki 15.31: stuff dat Pekah wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
2Ki 15.36: stuff dat Jotam wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
2Ki 16.3: He make jalike da Israel kings.
2Ki 16.5: But da two kings no can make da Ahaz guys come outside an fight dem.
2Ki 16.19: stuff dat Ahaz wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
2Ki 17.2: bad kine stuff, but not real bad kine stuff like da Israel kings dat stay befo him.
2Ki 17.8: Dey even do da kine tings dat da Israel kings do too.
2Ki 18.5: From all da odda Judah kings, befo him o afta him, no mo nobody jalike him.)
2Ki 19.17: “Fo shua az true, Yahweh, dat da Assyria kings wen bus up all dose peopos an dea lands, dat da Assyria
2Ki 19.19: Den all da kings on top da earth goin know fo shua dat you Yahweh, az da
2Ki 20.20: da big town, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.”
2Ki 21.17: da real bad ting he do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
2Ki 21.25: stuff dat Amon wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
2Ki 23.5: pries guys dat work fo da odda gods, da ones dat da Judah kings wen give da job fo burn incense on top da sacrifice places
2Ki 23.11: da Temple Fo Yahweh, da horse kine statues dat da Judah kings wen give fo da sun god.
2Ki 23.12: He broke down da sacrifice altars dat da Judah kings wen put up on top da flat roof ova da upstairs room wea
2Ki 23.19: fo da sacrifice places on top da hills, dat da Israel kings wen build inside da towns aroun Samaria, an dey know
2Ki 23.22: lead da Israel peopo, an from da time da Israel an Judah kings stay, neva get Passova religious time like da one dey make
2Ki 23.25: From all da kings dat come befo Josiah, an all da kings dat come afta him,
2Ki 23.25: From all da kings dat come befo Josiah, an all da kings dat come afta him, neva get even one nodda king jalike
2Ki 23.28: All dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.”
2Ki 24.5: Jehoiakim wen do, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
2Ki 25.28: sit down, fo show Coniah get mo plenny respeck den da odda kings dat stay wit Coniah cuz dey prisonas too, inside Babylon.
Ezr 4.15: Az why da Babylon kings wen send dea army guys fo wipe out da town.
Ezr 4.19: town was one place dat from long time make war wit plenny kings.
Ezr 4.19: Dey go agains da kings an talk stink bout da govmen an dey do dat all da time!
Ezr 4.20: Da kings from dat side dat wen live inside Jerusalem an da whole
Ezr 5.17: az good, tell yoa peopo fo look inside da records fo da kings ova dea Babylon side.
Ezr 6.14: da God fo da Israel peopo wen tell um fo do, an jalike da Kings fo da Persia peopo, Cyrus, Darius, an Artaxerxes wen tell
Ezr 9.7: An cuz a da bad kine stuff us guys stay do, you wen let da kings from odda lands take ova us guys -- oua kings an prieses
Ezr 9.7: wen let da kings from odda lands take ova us guys -- oua kings an prieses an erybody.
Ezr 9.9: You even make da kings Persia side do good tings fo us.
Est 10.2: da palace guys write all dat inside da Record Book Fo Da Kings Fo Media An Persia.
Isa 7.4: Fo shua, dose two kings, Rezin fo da Aram peopo, an Remaliah's boy, dey stay all
Isa 7.16: But befo he come dat big, da land dat you hate wea da two kings stay, goin come all bus up, an no mo notting goin stay
Isa 10.10: We wen take ova diffren lands dat get dea own kings befo time, An da idol kine gods for dose lands, was moa
Isa 10.13: An take down dea kings, Cuz I one real strong guy.
Isa 11.12: He goin bring togedda all da peopo Dat da odda kings wen throw outa da Israel land, An da Judah guys from far
Isa 14.9: Da spirits a da mahke leada guys from da whole world Da kings fo all da countries, Dey stand up from dea thrones fo meet
Isa 14.12: You Babylon kings, ery one a you, You guys wen shine jalike da morning star,
Isa 17.3: Inside da Damascus land, No goin get kings no moa.
Isa 17.3: Da Aram kings from Damascus, An da Israel kings from Efraim, Dey was
Isa 17.3: Da Aram kings from Damascus, An da Israel kings from Efraim, Dey was awesome befo time.
Isa 19.11: Dey was smart guys dat know wat fo do erytime, An dey was kings from befo time”?
Isa 23.8: Befo time, was dea king Dat give plenny odda kings dea crown!
Isa 23.11: put up his hand fo use his powa ova da sea, He make da kings an dea peopos come scared an shaking.
Isa 23.16: Dey goin buy an sell stuff again wit all da kings all ova da world an dea peopos, jalike da wahine dat take
Isa 24.21: An da kings on top da earth dat get powa dea.
Isa 37.13: Now, wea da kings fo Hamath, Arpad, Sefarvaim town, Hena, Iva?
Isa 37.16: ony One dass God fo real kine, cuz you da God ova all da kings an dea peopos all ova da world.
Isa 37.20: Den, all da kings an dea peopos all ova da world, dey goin know dat you
Isa 41.2: I let him take ova da kings ova dea.
Isa 45.1: I goin take away da sword an sword belt From da odda kings, so dey no can fight,.
Isa 47.5: goin tell you guys Dat yoa town jalike da queen Ova all da kings an da peopos no moa.
Isa 52.2: Sit down jalike kings on top yoa thrones.
Isa 60.10: Dea kings goin help you guys too.
Isa 62.2: All da kings goin see Dat you guys stay awesome.
Dan 2.21: He make some kings come solid, An throw out some odda kings.
Dan 2.21: He make some kings come solid, An throw out some odda kings.
Dan 2.37: King Nebukadnezzar, you da king ova all da odda kings.
Dan 7.24: Da ten horn, dat mean, Goin get ten kings goin come from dat country, Dat get powa.
Dan 7.24: Afta dat, one nodda king goin come, Diffren from da odda kings befo him.
Dan 7.24: He goin take ova three a da kings land.
Dan 7.27: An da God Dass Mo Importan Den All Da Odda Gods give his kings powa ova da odda kings all ova da world.
Dan 7.27: Den All Da Odda Gods give his kings powa ova da odda kings all ova da world.
head: Da Kings From Da South An Da North
Dan 11.2: “Wat I goin tell you now, stay true too: Goin get three mo kings come king inside Persia.
Dan 11.2: kine stuffs he get, he goin use um fo get mo powa den da kings befo him, an wen he like make war agains da Greek country,
Dan 11.4: Da ones dat come kings for dose countries, no goin be from his blood, an da
Mat 10.18: Dey goin drag you guys in front governas an kings cuz you my guys.
Mat 17.25: Try tell me wat you tink bout dis: All da kings inside da world, from wea dey take da tax from?”
Mrk 13.9: You guys goin stand in front da governas an kings, cuz you my guys.
Luk 1.52: He stay pull down plenny big kings from dea thrones, An he stay make da peopo dat no mo
Luk 10.24: I telling you, Plenny kings an plenny guys dat wen talk fo God wen like see an hear da
Luk 21.10: Kings goin fight each odda.”
Luk 21.12: Dey goin take you guys in front kings an governas.
Luk 22.25: Jesus say, “Da kings fo da diffren peopos, dey boss aroun dea peopo.
Luk 22.25: Dey da guys dat run da peopo, an everybody say da kings good guys cuz dey stay helping dea peopo.”
Luk 22.29: I goin make you guys come kings jalike my Fadda wen make me one king.
Act 4.26: Da kings from all ova da earth stand up, An dea leadas come togedda
Act 9.15: dis guy fo tell who me to da peopos dat not Jews an dea kings an to da Israel peopo too.”
1Co 4.8: You guys ack big, jalike kings, an us guys not!
1Co 4.8: Fo shua, I like you guys come kings fo real kine, so us guys can come kings wit you guys too!
1Co 4.8: like you guys come kings fo real kine, so us guys can come kings wit you guys too!
Eph 2.6: wen give us our own place, an he goin make us guys come kings bumbye wit Jesus up dea inside da sky, cuz we stay tight
Col 1.16: da world, Da tings we can see an da tings we no can, Da kings, da bosses, Da leadas, da peopo wit power.
1Ti 2.2: Pray lidat fo da kings an all da odda leada guys, so we can stay good everytime,
1Ti 6.15: He da King ova all da odda kings, An da Good Boss ova all da odda bosses.
2Ti 2.12: An if us guys hang in dea, We goin come kings wit Christ da King.
Heb 7.3: One time, had some kings an dea army guys dat wen go rip off plenny stuff from da
Heb 7.3: Abraham dem wen go fight an win ova dose kings an dea army guys.
Heb 7.4: from all da stuffs he wen take back wen he wen fight da kings.
Heb 11.33: Dass how dey wen fight an win agains da odda kings an dea countries.
Heb 12.28: So den, God goin give us guys da right fo come jalike kings wit him.
Rev 1.5: He da main leada ova all da kings inside da world.
Rev 10.11: wen say again bout plenny countries, peopos, language, an kings.
Rev 16.12: all da water wen come dry up, fo make ready da way fo da kings from da east fo come.
Rev 16.14: Dey go out an get all da kings in da whole world fo bring dem togedda fo fight on da Big
Rev 16.16: Den da bad kine spirits bring da kings togedda inside one place da Jews call “Armageddon,” dea
Rev 17.2: Da kings all ova da world wen fool aroun wit her.
Rev 17.9: da seven hill wea da wahine get her throne, an dey seven kings too.
Rev 17.10: Five kings wen fall down awready, one king stay now, an one king neva
Rev 17.11: He come from da seven kings, an he goin be wipe out.
Rev 17.12: “Da ten horn you wen see, dey ten kings dat no mo power fo be king still yet.
Rev 17.14: cuz he da Boss ova all da bosses an da King ova all da kings!
Rev 17.18: town wea da big king stay dat get power ova all da odda kings inside da world.
Rev 18.3: Da kings inside da world wen fool aroun wit her too.
Rev 18.9: Az why da kings from all ova da world dat wen fool aroun wit da Babylon
Rev 19.16: his robe an on top his leg, dat say, “Da King Ova All Da Kings, an Da Boss Ova All Da Bosses.
Rev 19.18: da kings, da army bosses, da strong guys, horses, an da guys dat
Rev 19.19: Den I wen spock da Wild Animal, an da kings from all ova da world, an dea army guys.
Rev 20.6: Dey goin be jalike pries guys, an dey goin be kings an queens wit him one tousand years.
Rev 21.24: Da kings from all ova da world goin bring all dea awesome stuff