Gen 14.18: come out talk wit him, Shaveh Valley, da place we call da King's Valley.
1Ki 1.19: He wen tell all da King's boys, an Abiatar da pries guy, an Joab da general fo da
1Ki 1.25: He wen tell all da King's boys, an General Joab dat stay in charge a da army, an
1Ki 14.27: He make da officer guys, da ones dat guard da door fo da king's palace, [put on / take care] da bronze shields.
1Ki 22.38: Da king's guys take da king's war wagon by one watta place Samaria
1Ki 22.38: Da king's guys take da king's war wagon by one watta place Samaria side, wea da wahines
1Ki 22.38: Da guys wash down da war wagon dea, an da dogs suck up da king's blood, jalike da message from Yahweh wen tell befo time.
2Ki 7.9: Mo betta we go right now, an tell da guys inside da king's palace wat we wen see.
2Ki 7.11: kine sick wen tell, an somebody tell da peopo inside da king's palace.
2Ki 8.15: take one thick cloth, put um inside da watta, an cova da king's face.”
2Ki 11.5: One team goin guard da king's palace.
2Ki 11.12: Jehoiada bring da king's boy outside in da yard, an put da king kine crown on top
2Ki 14.14: tings dat he find inside da Temple Fo Yahweh, an inside da king's palace he take all da gold an silva too.
2Ki 15.5: Jotam, da king's boy, stay take charge da palace, an was da leada fo da
2Ki 15.25: from Gilead wit him fo go inside da strong wall part a da king's palace inside Samaria town.
2Ki 16.15: an da wheat o barley sacrifice fo evening time, an da king's burn up kine sacrifice an wheat o barley sacrifice, an da
2Ki 18.15: inside da Temple Fo Yahweh, an inside da rooms inside da king's palace wea dey keep da expensive kine stuffs.”
2Ki 18.33: even one peopo, wea dea god get dea land outa da Assyria king's powa!
2Ki 25.4: one gate in da middo a da two small kine walls near da king's garden, den dey run away go inside da Jordan Riva valley.
2Ki 25.11: He da leada fo da king's bodyguard, an he make all dem prisonas an take um Babylon
2Ki 25.20: Nebuzaradan, da leada fo da king's bodyguard, make all dem go by da Babylon king Riblah side.
Ezr 6.4: Use da King's money fo pay fo eryting.
Neh 2.14: From dea, I pass by da Watta Gate to da King's Watta Place.
Neh 3.15: da Siloam Watta Place wea da watta tunnel come out, to da King's Park, an from dea to da stone steps dat go down from King
Est 2.3: looking young wahines an bring um inside da place wea da king's wifes stay, inside da strong walls Susa side.
Est 2.8: Da palace peopo take Esther to da King's palace an make Hegai stay in charge a her too.
Est 2.13: Dey can take wateva dey like from da wahine place to da king's palace.
Est 2.14: an in da morning come back to one diffren place wea da king's odda wifes stay.
Est 2.19: young girls again da nex time, Mordecai stay sitting by da king's gate.
Est 2.21: Wen Mordecai stay sitting by da king's gate, Bigtana and Teresh, two a da king's palace guys dat
Est 2.21: sitting by da king's gate, Bigtana and Teresh, two a da king's palace guys dat stay watch da gate, wen come huhu, an make
Est 3.2: All da king's leadas dat stay by da king's gate go down on dea knees in
Est 3.2: All da king's leadas dat stay by da king's gate go down on dea knees in front Haman, an show him
Est 3.3: Den da king's leadas by da king's gate aks Mordecai, “How come you no do
Est 3.3: Den da king's leadas by da king's gate aks Mordecai, “How come you no do wat da king tell
Est 3.9: An I goin give 375 ton silva to da guys dat take care da king's money, fo give to da ones dat kill da Jews.
Est 3.12: Den April 17, Haman call da king's secretaries.
Est 3.12: Dey write wat Haman like tell da king's govnas fo da states, da govnas fo all da districks dat get
Est 3.12: um fo write wat Haman say, den dey stamp ery paypa wit da king's own ring.
Est 3.13: dey give um to da messenja guys, an dey run um to all da king's districks.
Est 3.15: real quick, so dey go out right den an dea, an tell wat da king's rule say.
Est 4.2: But he ony stay by da king's gate, cuz dey no let nobody wit burmbag clotheses go
Est 4.6: wea he stay in da open place inside da town in front da king's gate, an aks him.
Est 4.7: money Haman promise fo pay da peopo dat take care da king's money, fo wipe out da Jewish peopo.
Est 4.11: Den Esther tell Hatak fo tell Mordecai, “All da king's leadas an palace peopo an all da peopo inside his
Est 4.13: Hatak fo tell her, “No tink dat jus cuz you stay inside da king's palace, you da ony Jew dat no goin mahke.”
Est 4.14: know dis fo shua, but maybe az why you wen come inside da king's ohana, jus fo dis one ting.
Est 5.9: But wen he see Mordecai by da king's gate, an see dat Mordecai neva stand up fo him, an show he
Est 5.13: Cuz I see Mordecai da Jew erytime sitting ova dea by da king's gate, an he no stand up wen I come!
Est 6.2: an Teresh, make plan fo kill da king, an Mordecai tell da king's helpa guys, an dey write um inside da book.
Est 6.3: Da king's helpa guys tell him, “We neva do notting fo him.
Est 6.5: Da king's helpa guys tell him, “Haman stay standing outside dea.”
Est 6.8: fo him, an one horse da king wen awready ride, dat get one king's mark on top da horse head.”
Est 6.9: Den give da robe an da horse to one a da king's bestes ali`i fo put da robe on top da guy you really like
Est 6.10: jalike you wen say fo Mordecai da Jew, dat stay sit by da king's gate.”
Est 6.12: Afta dat Mordecai go back by da king's gate.
Est 7.8: Wen da king say dat, da king's helpa guys put one cloth on top Haman's face fo show he
Est 7.9: Den Harbona, one a da king's guys dat no can make kids, tell, “Eh, you know, get one
Est 8.3: She go down by da king's feet an cry, an beg da king fo stop da real bad plan dat
Est 8.5: He wen write da rule fo wipe out all da Jews inside all da king's districks.
Est 8.10: like King Xerxes wen write um himself, an stamp um wit da king's ring, an send da tings dey write by messenja guys on top
Est 8.10: go fas (cuz dey wen raise da horses spesho kine jus fo da king's work).
Est 8.11: Da king's new rule now tell, dat da Jews inside ery big town get da
Est 8.14: Da messenja guys on top da king's horses go real fas, cuz da king tell um fo go fas.
Est 9.1: On March 7, da day da guys dat hate da Jews wen do wat da king's firs rule say.
Est 9.16: Da same time, da odda Jews inside da king's districks wen come togedda fo take care demself, fo no let
Est 9.25: dat wat Haman wen plan, goin come back to him, an fo da king's guys hang Haman an his boys.
Dan 1.3: some a da Israel guys dat stay Babylon side from da Israel king's ohana, an from da ali`i guys.
Dan 1.5: fo make shua da guys he teaching get food ery day from da king's food, da same kine food da king eat an da same kine wine
Dan 1.16: Cuz a dat, da luna guy take away da king's kine food an wine from da Israel guys, an give um whole
Dan 2.14: He da main leada fo da king's bodyguards, da ones dat kill da prisonas dat da king like
Dan 3.6: go down on da groun an show respeck, right den an dea da king's guys goin throw dem inside one real hot place jalike one
Dan 3.21: So da king's guys tie up da three Jewish guys wit all dea clotheses,
Dan 3.22: Az how come da fire even kill da king's guys, afta dey wen throw da Jewish guys inside um.
Dan 3.23: Da three guys, stay all tie up tight wen da king's guys drop um down inside da real hot oven fire place.
Dan 5.5: Da hand write on top da plaster part a da wall inside da king's palace, wea get plenny light from da stand fo da lamp.
Dan 5.8: Den all da king's smart guys come inside look, but dey no can read da
Dan 7.26: Dey goin take away dat king's powa, an wipe out his powa foeva.
Mat 11.8: Da guys dat wear fancy kine clotheses stay inside da king's palace.
Mat 11.12: time John Da Baptiza Guy wen start fo teach till now, da King's ohana stay coming mo an mo strong.
Mat 11.13: down God's Rules inside da Bible, dey all wen talk bout da King's ohana.
Luk 7.25: clotheses an get all kine rich stuffs, dey stay inside da king's palace.
Act 12.21: Da day wen come, an Herod wen wear his fancy king's clotheses.
Rom 5.17: An he goin make us come alive fo real kine, an be da King's helpas.
Rom 14.17: God stay King, but you no stay da King's guy jus cuz you like eat o drink wateva you like.
Rom 14.17: If you stay da King's guy, you do da right tings, an yoa heart stay rest inside,
2Th 1.5: Cuz you da King's guys, az why."