Deu 3.17: side get da Jordan Riva inside da Arabah Valley, from da Kinneret Lake to da big lake inside da Arabah Valley (az da Big
1Ki 15.20: take ova Ijon, Dan, Abel Bet Maacah, an da land aroun Lake Kinneret all da way to da Naftali land.