Ezr 2.5: From da Arah ohana, 775.
Neh 6.18: cuz he wen marry Shekaniah girl, an Shekaniah fadda was Arah.