Mat 7.8: All da guys dat stay knocking on top da door, God goin open da door fo dem.
Act 12.16: But Peter still stay knocking on da gate, an wen dey wen open da gate an see um, dea
Rev 3.20: I stay ova hea, standing outside da door an knocking.