Luk 12.55: An wen you feel da kona wind blowing, you say, ‘Goin come hot,’ an dass wat