Gen 36.5: wen born Reuel, an Oholibamah wen born Jeush, Jalam, an Korah.
Gen 36.14: Her boys, Jeush, Jalam, an Korah.
Gen 36.16: Same ting fo Korah an Gatam an Amalek.
Gen 36.18: From Esau wife Oholibamah, get Jeush an Jalam an Korah dat was da main guys fo dea ohanas.
Exo 6.21: Izhar boys, Korah, Nefeg, an Zikri.
Exo 6.24: Korah boys, Assir, Elkanah, an Abiasaf.
Exo 6.24: Da Korah ohanas come from dem.
Jud 1.11: Dey goin wipe out, jalike Korah, wen he wen go up agains Moses.