Isa 9.18: All da kukus an da grass burn, An all da trees burn too, Wit plenny
Isa 10.17: dat fire goin burn up All da Assyria peopo, jalike dey kukus an weeds.
Isa 34.13: An dea towns wit strong walls goin get stickas an kukus all ova.
Mat 13.7: Odda seed, dey fall down inside da kine bushes wit kukus.
Mat 13.22: Da seed dat fall down inside da kine bushes wit kukus, dass jalike one guy dat hear wat God say, but bumbye he
Mat 13.22: da right tings, jalike one plant inside da kine bushes wit kukus dat no can give wheat.
Heb 6.8: But if dat groun grow ony da kine bushes wit kukus an junk stuff, dat land no good!