2Ki 17.24: Da Assyria king wen bring in new peopo from Babylon, Kutah, Avva, Hamat, an Sefarvaim.
2Ki 17.30: Babylon side make Succot-Benot kine idol, da guys from Kutah make Nergal kine idol, an da guys from Hamat make Ashima