2Ki 14.19: Amaziah run away Lakish town, cuz some guys make plan fo kill um inside Jerusalem
2Ki 14.19: But dey send guys afta him Lakish side, an kill um ova dea.
2Ki 18.14: So wen da Assyria king stay Lakish side, da Judah king Hezekiah send um dis letta: “Da time I
2Ki 18.17: Dey go from Lakish an go by King Hezekiah inside Jerusalem.
2Ki 19.8: go back by da Assyria king, he find out da king wen leave Lakish town awready, so he go meet da king wea dea army stay
Neh 11.30: Zorah, Jarmut, Zanoah, Adullam, da small towns dea, Lakish an da fields aroun da town, Azekah an da small towns dea.
Isa 36.2: govna guy fo dat side, an plenny army guys, from Lakish by King Hezekiah inside Jerusalem.
Isa 37.8: govna guy hear dat da Assyria king an his army wen leave Lakish town.