Exo 25.34: Da main piece in da middo a da lamp stan, dat one get four small cup on top, jalike da almond
Exo 25.35: Da three place wea da two side branch come outa da lamp stan, put one almond flowa bud part in da middo a da two
Exo 25.37: Den make seven olive oil lamp fo go on top da lamp stan.
Exo 25.37: Den make seven olive oil lamp fo go on top da lamp stan.
Exo 25.39: Fo make da lamp stan an all da odda tings, use 75 pound pure gold.
Exo 26.35: Spesho Breads nex to da north side wall a da Tent, an da Lamp Stan nex to da south side wall.
Exo 27.20: Dat oil goin be fo da lamps dat stay on top da lamp stand inside my place, fo make light ery day an ery nite.
Exo 30.27: Da Deal, da table an all da tings you use wit um, da lamp stand an all da tings dat go wit um, da small altar fo da
Exo 31.8: fo inside da Tent: da Table an da tings you use fo um, da Lamp Stan made outa pure gold an da tings you use fo da lamps,
Exo 35.14: fo da breads dat dey put in front Yahweh, an da breads, da lamp stand fo da light, da tings dey use fo da lamps dey put on
Exo 37.23: Bezalel dem make da seven olive oil lamp fo go on top da lamp stand, an da pans fo carry da fire an
Exo 37.23: Bezalel dem make da seven olive oil lamp fo go on top da lamp stand, an da pans fo carry da fire an da tings fo pio da
Exo 37.24: Fo make da lamp stand an all da tools, dey use 75 pound pure gold.
Lev 8.11: stuffs dey use fo make sacrifice, da big watta tub, an da lamp stand, fo make um spesho fo God.
Lev 24.4: Da lamps on top da pure gold lamp stand in front me, Yahweh, da pries guys gotta make shua
1Ki 11.36: Jerusalem side, fo show my peopo wea fo go, jalike one oil lamp dat goin burn in front me foeva.
1Ki 15.4: ohana somebody fo lead da Jerusalem peopo, jalike one oil lamp dat stay burn long time.
2Ki 4.10: da flat roof, an put one bed, one table, one chair, an one lamp inside da room fo him.
2Ki 25.14: An dey take away da pots, da shovels, da knifes fo cut da lamp wicks, da dishes, an all da tings made outa bronze metal
Dan 5.5: da king's palace, wea get plenny light from da stand fo da lamp.
Mat 5.15: Same ting, you no light one lamp an den cover um up.
Mat 6.22: “You know, eh, da eye jalike one lamp fo inside da body.
head: Da Lamp On Top Da Shelf
Mrk 4.21: You bring da lamp fo put um unda one bowl?
head: Da Lamp Unda Da Bucket
Luk 8.16: “You no light one lamp an cover um wit one bucket, o put um unda da bed.
Luk 11.34: Da eye jalike one lamp fo inside yoa body.
Luk 15.8: She goin open one lamp, den she sweep da whole house, an look real good till she
Jhn 5.35: Wat John wen say wen stay jalike one lamp dat stay shiny bright.
2Pe 1.19: Cuz da stuff dey tell, jalike one small lamp dat shine inside one real dark place.
Rev 2.5: Dass jalike I goin come an take away yoa lamp an da stand from da place wea dey stay.
Rev 11.4: Dese two guys, dey da two olive trees an da two stands fo lamp dat Zekariah wen tell bout inside da Bible.
Rev 18.23: No mo light from da lamp goin shine inside yoa town again.
Rev 21.23: light shine on top um, an God's Baby Sheep Guy jalike da lamp.
Rev 22.5: Dey no goin need da light from da lamp o da light from da sun, cuz God, da Boss, he goin give dem