1Ki 6.6: Da secon floor rooms, 9 feet from da lanai to da wall, an da top rooms, 10 feet 6 inch from da lanai
1Ki 6.6: lanai to da wall, an da top rooms, 10 feet 6 inch from da lanai to da wall.
1Ki 7.6: In front da hall, get lanai wit big poses in front.
1Ki 7.6: Da roof fo da lanai stick out in front da poses.
1Ki 7.12: dey wen make da yard aroun da Temple Fo Yahweh, an da lanai in front da Temple.
1Ki 7.19: Da top six feet a da top pieces a da poses fo da lanai, ova da chains an da pomegram, he make um look like watta
1Ki 7.21: Huram wen put up da two poses on top da lanai wea da pries guys go inside da Temple.
Jhn 5.2: Get five lanai dea.
Jhn 5.3: Inside da lanai plenny sick peopo was lying down: blind peopo, peopo dat
Jhn 10.23: inside da temple yard wea da place dey call "Solomon's Lanai" stay.
Act 3.11: run togedda by Peter guys inside da place name ‘Solomon's Lanai.
Act 5.12: da peopo dat trus God wen come togedda inside Solomon's Lanai.