Gen 3.20: Dat sound kinda like “Life,” Hebrew language, an she da firs mudda fo all da peopo dat eva live.”
Gen 4.25: she give um da name Seth, dat sound kinda like “give,” dea language, cuz she tell, “God wen give me one mo boy, fo take da
Gen 5.2: dem, he give um da name “Adam,” dat mean, “Peopo,” dea language.
Gen 9.27: sound kinda like how dey say "give big place" Hebrew language.
Gen 10.5: Ery ohana get dea own land, an dea own language, an dea own family line.
Gen 10.20: peopos dat wen come from Ham - da diffren ohanas an language, ery kine peopo wit dea own land an dea own govmen.
Gen 10.31: All dose peopos wen come from Shem -- da diffren ohanas an language, ery kine peopo wit dea own land an dea own govmen.
Gen 11.1: Had one time, all da peopo inside da world talk da same language still yet.
head: Yahweh Mess Up Da Babylon Peopo Language
Gen 11.6: tinking lidis: “Dis peopo, dey all one, an dey all get one language.
Gen 11.7: I going down dea by dem an mess up dea language.
Gen 11.7: Den no goin get nobody dat undastan each odda language.
Gen 11.9: dat place Babylon, cuz was dea dat Yahweh wen mess up dea language.”
Gen 11.9: "Babylon" sound kinda like how dey say "mess up", Hebrew language.
Gen 16.12: (Da name Ishmael sound kinda like “God lissen,” Hebrew language.
Gen 16.14: mean “Da Puka Wea Da God Dass Alive Wen See Me,” Hebrew language.”
Gen 25.25: dey call him Esau, cuz sound kinda like “plenny hair,” dea language.”
Gen 25.26: get da name Jacob, cuz sound kinda like “grab heel,” dea language, an kinda like “take ova” too.
Gen 29.32: an da word Reuben sound kinda like “see one boy,” dea language.
Gen 29.33: um Simeon, cuz sound kinda like “somebody dat lissen,” dea language.
Gen 29.34: call dat one Levi, cuz sound kinda like “come tight,” dea language.
Gen 30.6: da bebe Dan, cuz sound kinda like “make um right,” dea language.
Gen 30.8: dat bebe Naftali, cuz sound kinda like “struggle,” dea language.
Gen 30.11: da boy Gad, cuz sound kinda like “good ting happen,” dea language.
Gen 30.13: boy Asher, cuz sound kinda like “feel good inside,” dea language.”
Gen 30.18: name Issachar, cuz sound kinda like “pay good kine,” dea language.
Gen 30.20: name Zebulon, cuz sound kinda like “plenny respeck,” dea language.
Gen 30.24: an da name “Joseph” sound kinda like “give some mo,” dea language.
Gen 31.47: dat mean, “Da Rock Pile Fo Rememba Wat Happen,” Aram language.
Gen 31.47: he give um da name Gal-ed, dat mean same ting, Hebrew language.
Gen 32.2: Mahanaim, cuz sound kinda like “Two Camping Place,” dea language.
Gen 32.28: (“Israel,” dat mean “make fight wit God,” dea language.
Gen 33.17: da place get da name Succot, dat mean "shade places," dea language.
Gen 33.20: dat mean "God, he da God fo Israel," dea language.)
Gen 35.7: El-Bethel, dat mean “Da God Dat Stay Bethel Side,” dea language.
Gen 35.8: Allon-Bakut, dat mean “Da Oak Tree Wea Peopo Cry,” dea language.
Gen 35.10: um da name Israel, dat mean jalike “Fight Wit God,” dea language.
Gen 35.15: Jacob give um da name Bethel, dat mean, “God's House,” dea language.
Gen 35.18: dat mean “Da Boy Dat Make Me Cry Jalike Funeral Time,” dea language.”
Gen 35.18: da name Benjamin, dat mean “Da Boy Dat Spesho Fo Me,” dea language.
Gen 38.29: Perez, cuz sound kinda like “push fo come outside,” dea language.
Gen 38.30: da name Zerah, cuz sound kinda like “strong color,” dea language.
Gen 41.45: dat mean, “God stay alive, an he tell stuff,” da Egypt language.
Gen 41.51: Manasseh, cuz dat sound like how fo say “foget” in Hebrew language.
Gen 41.52: cuz dat sound like how fo say “come plenny” in Hebrew language.
Gen 42.21: Da brudda guys talk to each odda wit dea own language.
Gen 42.23: Cuz Joseph, he ony use da Egypt kine language fo talk to dem, but get one interpreta guy dat use da
Gen 42.23: talk to dem, but get one interpreta guy dat use da Hebrew language fo tell da brudda guys wat Joseph say.”
Gen 45.1: So he yell in da Egypt language, “Erybody, get outa hea!
Gen 50.11: Abel-Mizraim, dat mean “Egypt Peopo Funeral Place,” dea language.
Exo 2.10: she tell, “I wen pull um outa da watta,” cuz in da Hebrew language, “Moses” sound kinda like “pull um out.
Exo 2.22: “Gershom” sound kinda like “guy from one nodda place,” dea language.
Exo 15.23: da place get da name “Marah,” cuz dat mean “bitta,” dea language, you know.
Exo 16.31: dea language.
Exo 18.3: “Gershom” sound kinda like “live wea no mo rights,” Hebrew language.
Exo 18.4: “Eliezer” sound jalike “My God, da helpa,” Hebrew language.
Deu 28.49: You no goin undastan dea language.
1Ki 7.21: give da name “He Make You Solid,” az “Yakin” in da Hebrew language, wen he put up da sout side pos.
1Ki 7.21: da name “Wit Him, You Strong,” az “Bo`az” in da Hebrew language.
2Ki 18.26: govna guy, “We know you da boss, but try talk yoa Aramaic language to us guys, cuz us guys undastand um.
2Ki 18.26: No talk oua Hebrew language to us Judea guys, wea da peopo on top da wall can hear
2Ki 18.28: govna guy stand up an make mo big, an wit da Hebrew language yell: “Lissen wat da Big King, da King fo Assyria, tell!
Ezr 4.7: Dey use da Aram language fo write da letta.
Ezr 4.7: letta get to Persia, da peopo dea wen make um in da Persia language so da big king ova dea can read um.
Ezr 4.18: me, peopo hea wen make um so dey can read um to me, my language.
Neh 13.24: donno how fo talk Judah kine, cuz dey use da odda peopos language.
Est 1.22: da main guys inside ery districk, fo ery peopo in dea own language an alphabets, telling dem dat ery man gotta be da main
Est 3.12: Dey make um fo ery peopo in dea own language.
Est 8.9: Fo da Jews dey use dea alphabets an dea language too.
Isa 19.22: goin get five towns Egypt side wea da peopo talk da Hebrew language.
Isa 28.11: fo talk to dem, Army guys from odda place Wit da kine language dey no undastan!’-”
Isa 36.11: tell da territorial govna guy, “Talk to us in Aramaic, yoa language, cuz we undastan um.
Isa 36.11: No talk in Hebrew, our language, cuz bumbye all dose peopo dat stay sitting ova dea on top
Isa 36.13: govna guy stand up an yell real loud wit da Hebrew language, to da peopo on top da wall, “Lissen up, wat da big king
Dan 1.4: Ashpenaz gotta teach dem da Babylon language, an all da books dat guys wen write Babylon side.
Dan 3.4: all you diffren peopos gotta do, from ery country, an ery language.
Dan 3.7: time come, all da diffren peopos from ery country an ery language hear all da kine music.
Dan 3.29: peopo o wat country somebody come from, an no matta wat language dey talk, if dey talk an no show respeck fo da God dat
Dan 4.1: letta to all you diffren peopos from ery country an ery language, dat stay live all ova da world.
Dan 5.19: mo importan, all da diffren peopos from ery country an ery language come real scared a him.
Dan 6.25: write fo all da diffren peopos from ery country, an ery language, dat live all ova his land.
Dan 7.14: All da diffren peopos From ery country an ery language Goin show dat guy love an respeck.
Mat 27.46: Aramaic language, dat mean, “My God, my God, how come you go way an leave
Jhn 1.41: dat mean ‘da Christ Guy, da Spesho Guy God Wen Send,’ dea language.
Jhn 1.42: (Dat mean ‘Peter,’ o ‘Da Rock,’ in dea language.
Jhn 5.2: Da peopo call um ‘Betzata’ in da local language.
Jhn 7.35: Greek towns far away, fo teach da peopo dat talk da Greek language, o wat?”
Jhn 19.17: call “Da Skull Place,” an da Jews call um “Golgota,” dea language.
Jhn 19.20: Da army guys wen write da sign in three language: Hebrew, Greek, an Latin.”
Act 6.1: trus Jesus wen squawk agains da peopo dat talk da local language, cuz every day da local peopo neva help da widows dat talk
Act 6.1: Dey ony help da widows dat talk da local language.
Act 22.2: Wen dey hear dat he wen talk da local language to dem, den dey wen pau yell, an wen lissen.
1Co 12.30: He make everybody so dey can tell wat da diffren kine language mean?
1Co 13.1: If I wen talk all da diffren kine languages, da peopo kine language an even da angel kine languages, but I no mo love an
1Co 14.2: Cuz you know, wen one guy talk diffren kine language, God's Spirit giving him da power fo tell stuff dat still
1Co 14.4: Da guy dat talking diffren kine language, he ony making himself mo strong inside.
1Co 14.5: I wen like all you guys talk diffren kine language, you know.
1Co 14.5: fo God, he mo importan den da guy dat talk diffren kine language.
1Co 14.5: But dass okay fo talk diffren kine language, if you get somebody fo tell wat da guy mean wen he
1Co 14.6: If I come by you guys, an I stay talking diffren kine language, how dat goin help you guys, aah?
1Co 14.9: Fo you guys, same ting wen you stay talking diffren kine language -- if you no say stuff dass easy fo peopo fo undastan, you
1Co 14.10: diffren kine languages hea inside da world, an every language let da peopo tell an undastan wat dey mean.
1Co 14.11: But if I donno wat dea language mean, da peopo dat stay talking lidat, I goin know dat dey
1Co 14.13: So den, da guy dat stay talking diffren kine language, he suppose to aks God fo da power fo tell wat he mean wen
1Co 14.13: da power fo tell wat he mean wen he stay talking da odda language.
1Co 14.14: Me, if I stay talking diffren kine language wen I pray, I stay praying inside my heart, but I not
1Co 14.16: yoa heart how good God stay an you using diffren kine language, an get one guy inside da meeting dat no undastan wat you
1Co 14.16: wit da odda language?”
1Co 14.17: wit diffren kine language.
1Co 14.18: You know, I talk diffren kine language mo plenny den all you guys, an I tank God fo dat.
1Co 14.19: betta den if I say uku paila words, talking diffren kine language dat dey no can undastan, yeah?
1Co 14.22: An dat mean, wen peopo talk diffren kine language, dass jalike one sign fo da peopo dat no trus God, so dey
1Co 14.23: come togedda fo church, an you all talking diffren kine language, an get some peopo dat come inside dea dat no mo da power
1Co 14.24: o one guy dat no mo da power fo undastan da diffren kine language, dat guy goin lissen to da tings everybody telling.
1Co 14.26: secret befo time, o someting fo say talking diffren kine language, o dey can tell wat da odda peopo wen mean wen dey wen
1Co 14.26: wat da odda peopo wen mean wen dey wen talk diffren kine language.
1Co 14.27: If somebody like talk diffren kine language, dass all right, but ony two o three lidat an no moa.
1Co 14.27: somebody fo tell wat dey mean wen dey talk diffren kine language lidat.
1Co 14.28: wat dey mean, den dey not suppose to talk diffren kine language in front da church peopo.
1Co 14.28: Dey ony suppose to talk diffren kine language inside dea own heart, an dey can talk to God lidat too.
Col 3.11: da odda guy no mo da cut skin mark, if one guy donno our language, o stay real wild jalike one Sytia guy, if one guy one
Rev 5.9: da price fo bring peopo back to God, From every ohana, an language, an peopo, an country.
Rev 7.9: countries, all da ohanas, all da diffren peopos, an all da language all ova da world.
Rev 9.11: Da messenja get da name ‘Abaddon’ in da local language, an ‘Apollyon’ in da Greek language.
Rev 9.11: ‘Abaddon’ in da local language, an ‘Apollyon’ in da Greek language.
Rev 10.11: tell wat God wen say again bout plenny countries, peopos, language, an kings.
Rev 11.9: a half days goin get peopo from all da countries, ohanas, language, an diffren kine peopos from all ova da world ova dea.
Rev 16.16: togedda inside one place da Jews call “Armageddon,” dea language.