Gen 2.21: Den da God Yahweh make da guy lay down an go pass out sleep.
Gen 18.4: litto bit watta fo wash you guys feets, an you guys can lay down an rest litto bit unda da tree.
Gen 19.33: Cuz da fadda drunk, he neva know notting, wen she lay down wit him an wen she get up.
Gen 19.35: wit him, an cuz he drunk, he neva know notting wen she lay down wit him an wen she get up.”
Gen 28.11: take one big rock from ova dea fo put unda his head, an he lay down sleep.
Gen 49.9: Jalike da lion, he lay on top da groun, Ready fo jump an kill all da animals.
Gen 49.14: He jalike one donkey dat get strong bones Dat like lay down in between da two bag he suppose to carry.
Exo 26.9: Da extra cloth from da numba six piece, fold um double fo lay ova da front a da tent.
Lev 15.4: “Goin make any bed da guy lay down on top um, o anyting da guy sit down on top um, no
Lev 15.4: So dat whoeva lay down o sit down on top um no can come in front me.
Lev 15.20: “Wateva she lay down on top wen she stay sick lidat, dat make da peopo so
Lev 15.24: he no can come in front me fo seven days, an wateva bed he lay down on top, dat goin make peopo so dey no can come in
Lev 15.26: Wateva bed she lay down on top wen da blood stay come out, an wateva she sit
Lev 26.6: Wen you guys lay down, you no need stay scared a nobody.
Deu 6.7: inside yoa house, wen you walk on top da road, wen you lay down, an wen you get up.
Deu 11.19: inside yoa house, wen you walk on top da road, wen you lay down, an wen you get up.
Deu 25.2: beat da guy dat get da blame, den da judge tell da guy fo lay down.
Rut 3.4: Watch so you know wea he go lay down fo sleep.
Rut 3.4: wea he stay sleep, an take da blanket off his feets, an lay down dea by his feets.
Rut 3.7: Den he go lay down one side da place wea dey pile up da barley an go
Rut 3.7: an no make noise, an take da blanket off Boaz feets, an lay down dea.
Rut 3.13: Now, lay down ova dea till morning time.
Rut 3.14: So Rut lay dea by Boaz feets till morning time.
1Ki 1.2: So wen you come cold, she can lay down wit you so you come warm.
1Ki 13.29: ol talka fo God pick up da body a da guy dat know God an lay um on top da donkey.
1Ki 13.31: Lay my bones nex to his bones.”
1Ki 17.19: He lay da boy on top his pune`e.”
1Ki 17.21: Den three times, Elijah go lay down on top da boy.
1Ki 19.5: Den he lay down unda da tree an go sleep.
1Ki 19.6: He eat da bread an drink da watta, den he lay down again.”
1Ki 21.4: So Ahab go lay down on top his pune`e.
1Ki 21.27: He even wear burm bag kine cloth wen he lay down sleep.)
2Ki 1.4: you no goin stan up again from da pune`e wea you stay lay down.
2Ki 1.6: why you no goin stan up again from da pune`e wea you stay lay down.
2Ki 4.21: She go up in da room on top da roof an lay him down on top da bed wea Elisha, da guy dat stay tight
2Ki 4.32: Wen Elisha come by da house, da mahke boy stay lay wea his mudda wen put um on top his pune`e.
2Ki 4.34: Den he go on top da bed an lay down on top da boy, wit his mout on top da boy's mout, an
2Ki 4.34: Wen he lay on top da boy lidat, da boy's body start fo come warm!
2Ki 4.35: Elisha stand up, an walk up an down da room, den lay down on top da bed an da boy again one mo time.
Isa 5.25: why da mountains stay shake, An da peopo body dat mahke Lay all ova outside jalike rubbish.
Isa 11.6: Da wild dog goin stay wit da bebe sheep, Da leopard goin lay down wit da bebe goat, Da bebe cow, da lion, an da fat cow
Isa 11.7: Dea bebes goin lay down togedda.
Isa 14.19: Da peopo throw you out on top da groun An no let you lay inside yoa grave, Jalike somebody cut off one branch dat
Isa 14.19: to da stone inside da Big Black Hole, Dea mahke bodies lay dea on top you, Jalike da body az one blanket fo you.
Isa 14.30: An my peopo dat get hard time cuz dey need stuff, Dey goin lay down an res, an nobody goin hurt dem.
Isa 17.2: Dey goin lay down dea, An no goin get nobody fo scare dem.
Isa 21.5: Lay down da mats!
Isa 27.10: Den dey lay down ova dea.
Isa 34.15: Dass da place da owl goin make nest An lay dea egg.
Isa 35.7: Ova dea, wea da jackal kine wild dogs Wen lay down fo res befo time, Goin get grass, an watta plants, an
Isa 50.11: you guys goin get from me, Is dis: bumbye wen you guys lay down, You goin suffa plenny!
Isa 51.20: Dey lay down dea, da end a ery road.
Isa 51.23: wen make you guys suffa, Da ones dat tell you guys, ‘Go lay down on top da groun!
Isa 56.10: Dey ony lay down dea an dream.
Isa 58.5: watta, An spread out one burmbag cloth wit ashes on top Fo lay down dea.
Dan 2.28: an tell all da pichas dat you wen see in yoa head wen you lay on top yoa bed.
Dan 2.29: “You, my King, wen you stay lay dea, you start fo tink bout wat goin happen bumbye.
Dan 4.5: But den one nite, wen I stay lay down on top my bed, I wen get one dream an wen make me
Dan 7.1: He see pichas inside his head wen he stay lay on top his bed.
Amo 2.8: “You Israel peopo, you even lay down On top da clotheses dat odda peopo wen leave dea Nex
Amo 6.4: Yoa lay down on yoa pune`e all day, all fix up wit fancy kine
Amo 6.4: You guys lay down all day an grind da lu`au food, From bebe sheeps an
Amo 6.7: Den you no can lay dea an grind at da religious lu`aus fo da odda gods, Cuz
Jon 1.5: He wen lay down inside dea an go pass out sleep.
Mat 8.20: But me, da Guy Dass Fo Real, I no mo house fo lay down.”
Mat 28.6: Try look da place wea he wen lay.
Luk 2.7: her numba one boy, an wrap him up inside some cloths, an lay him down inside one ting fo hold da cows food, cuz no mo
Luk 9.58: But me, Da Guy Dass Fo Real, I no mo no place fo lay down.”
Act 5.15: a dat da peopo wen bring da sick peopo on da streets, an lay dem on top da beds an da mats, so dat wen Peter goin come,
2Pe 2.22: ting, “Da pig, you clean um up, an den awready he go back lay down inside da mud.