Gen 46.21: Gera, an Naaman, an Ehi, an Rosh, an Muppim, an Hupim, an Ard.