Gen 29.16: Da older daughta name Leah, an da younga daughta name Rachel.
Gen 29.17: Leah, she get pretty eyes, but Rachel, she real good looking,
Gen 29.23: Nite time, Laban take his daughta Leah by Jacob, an Jacob an Leah sleep togedda.”
Gen 29.23: time, Laban take his daughta Leah by Jacob, an Jacob an Leah sleep togedda.”
Gen 29.24: (Same time, Laban give his daughta Leah da slave wahine Zilpah fo work fo her.
Gen 29.25: He see was Leah wit him, not Rachel!)
Gen 29.27: Afta one week, den da wedding lu`au an stuff fo Leah pau.
Gen 29.30: He get mo plenny love fo Rachel den fo Leah.)
head: God Give Leah Kids
Gen 29.31: But Yahweh, he see dat Jacob no mo love an aloha fo Leah.
Gen 29.31: Dass why Yahweh let Leah get bebe, but Rachel, she no can get bebe, dat time.
Gen 29.32: Leah come hapai, an get one bebe boy.
Gen 29.33: Leah come hapai one mo time an get one nodda bebe boy.
Gen 29.34: Den Leah come hapai one mo time, an get bebe boy again.”
Gen 29.35: One mo time, Leah come hapai an get bebe boy.
head: Da Odda Slave Girl Get Kids Fo Leah
Gen 30.9: Leah, she see dat now she pau get bebe.
Gen 30.10: Den Zilpah, da one dat work fo Leah, she born one boy fo Jacob.
Gen 30.11: Leah tell, “Eh, good ting happen fo me!
Gen 30.13: Dat time Leah tell, “Now I stay feel good inside!
Gen 30.14: Reuben bring um by his mudda Leah.
Gen 30.14: Rachel, she tell Leah, “Please, give me some a da love apple root dat yoa boy
Gen 30.15: Leah tell, “Wot!
Gen 30.15: Rachel tell Leah, “Kay den.
Gen 30.16: Leah go meet him.”
Gen 30.16: So dat nite, Jacob sleep wit Leah.
head: Leah Get Her Las Kids
Gen 30.17: God lissen to wat Leah wen aks um fo do.
Gen 30.18: Den Leah tell, “God, he pay me good kine, cuz I wen give da slave
Gen 30.18: Dass how come Leah give da boy da name Issachar, cuz sound kinda like “pay
Gen 30.19: Den, Leah come hapai one mo time an born her boy numba six fo
Gen 30.20: Leah tell, “God give me nice kine present.
Gen 30.20: Dass how come Leah give da boy da name Zebulon, cuz sound kinda like “plenny
Gen 30.21: Lata, Leah come hapai an born one girl fo Jacob.”
Gen 30.21: Leah give her da name Dinah.
Gen 31.4: He send somebody fo go tell Rachel an Leah fo come ova dea by him.
Gen 31.14: Rachel an Leah, dey tell Jacob, “Az okay wit us.
Gen 31.33: So Laban go inside Jacob tent firs, den inside Leah tent an da tents fo da two slave wahines dat work fo his
Gen 31.33: Afta he pau inside Leah tent, he go inside Rachel tent.
Gen 33.1: So Jacob tell Leah an Rachel an his odda two wifes fo take all dea own kids
Gen 33.2: Afta dem, he send Leah an her kids.
Gen 33.7: Den Leah an her kids come, an dey go down on top da groun fo show
Gen 33.7: Afta Leah, Joseph an Rachel come, an dey go down on top da groun fo
Gen 34.1: Leah wen born her fo Jacob.
Gen 35.23: Leah was da mudda fo Jacob's numba one boy Reuben, den Simeon,
Gen 35.26: Zilpah, da slave wahine dat wen work fo Leah, was da mudda fo Gad an Asher.
Gen 46.15: Dese six boys, dey da ones dat Leah wen born fo Jacob, Padan-Aram side.
Gen 46.18: She da slave wahine dat Laban wen give to his daughta Leah.
Gen 49.31: Dass da same place I wen bury Leah.
Rut 4.11: We like Yahweh make her come Jalike da wahines Rachel an Leah, Da two wahines all us Israel peopo come from!