Exo 35.7: fancy kine cloth made from linen, hair from da goats, red ledda made from sheep skins, an skin from da dolphin, koa wood,
Exo 35.23: wool string, fancy kine linen cloth, hair from goats, red ledda from sheep skins, dolphin skins, dey all bring dea stuffs.
Exo 36.19: da cova ova da whole Tent, dey make da inside one outa red ledda from da sheep skins, an dey make da outside one outa