Isa 11.6: goin be jalike Da wild dog goin stay wit da bebe sheep, Da leopard goin lay down wit da bebe goat, Da bebe cow, da lion, an
Dan 7.6: Get one nodda wild animal, jalike one leopard.”
Rev 13.2: Da Wild Animal I wen see look like one leopard, but he get feet jalike da bear, an da mout jalike da