Luk 3.36: boy; Shelah, he Cainan's boy; Cainan, he Arfaxad's boy; Arfaxad, he Shem's boy; Shem, he Noah's boy; Noah, he Lamek's boy;