Isa 28.25: Afta dey make da top come level, Dey throw da seeds fo da black cummin An fo da regula
Isa 40.4: Cut thru all da mountains an hills Fo make da road level!
Isa 40.4: Wea da ground not level, make um smooth!