Exo 19.16: Morning time, da numba three day, get thunda an lightning, an one heavy cloud ova da mountain top.
Exo 20.17: All da peopo hear da thunda an see da lightning.
Dan 10.6: like da yellow jasper jewel stone, his face look like da lightning, his eyes jalike torches dat stay burning, his arms an
Mat 24.27: Dass fo Real, an wen I come back, goin be jalike wen da lightning come from da east side an shine all ova to da west side.’
Mat 28.3: He look jalike da light from da lightning, an his clotheses was real white jalike da snow.
Luk 9.29: His clotheses come bright jalike da lightning.
Luk 10.18: dat time God wen throw um down from da sky jalike da lightning.
Luk 17.24: an wen I come back, goin be real quick, jalike wen da lightning flash an make da sky come light from one side to da odda
Rev 4.5: Outa da throne da lightning was flashing, an thunder making big noise.
Rev 8.5: Den had thunder an big noise, da lightning wen flash, an da earth wen shake.
Rev 11.19: Den had lightning flash, an noise, an loud thunder.”
Rev 16.18: Den get big lightning, plenny noise, big thunder, an da earth stay shake so hard