Gen 1.14: Den God say, “I like put lights up dea inside da sky!
Gen 1.15: I like get lights up dea inside da sky, fo make light all ova da world!
Gen 1.16: God make da two big lights.”
Gen 1.17: God put da lights up dea inside da sky, fo make light shine on top da groun,
Lev 24.2: fo make da light inside da Tent, so you guys can make da lights dea stay burn all da time.
Jas 1.17: He wen make all da lights inside da sky -- da sun, an moon, an stars.