1Ki 7.19: ova da chains an da pomegram, he make um look like watta lily flowa.
1Ki 7.20: Da two top piece unda da lily flowa, stay roun an stick out litto bit wit da nets an
1Ki 7.22: Wen dey put da stuff dat look like da lily on da top da poses, da work fo da poses, pau.
1Ki 7.26: Da rim jalike da rim on one cup, an look jalike one lily flowa.