Gen 49.9: Judah, he jalike one young lion.
Gen 49.9: Jalike da lion, he lay on top da groun, Ready fo jump an kill all da
Gen 49.9: Jalike da lion, no mo nobody goin make um get up!
Deu 33.20: Dey live dea jalike one lion Dat can take off yoa arm O even da skin from yoa head.”
Deu 33.22: “Da Dan peopo jalike one young lion Dat live Bashan side.”
1Ki 10.19: Da two sides wea da King sit get arm res, an one lion statue stand one side an anodda one da odda side.
1Ki 10.20: On top ery step, get one lion statue standing one side, an anodda lion statue da odda
1Ki 10.20: ery step, get one lion statue standing one side, an anodda lion statue da odda side, total twelve lions on top da six
head: One Lion Kill Da Judah Guy Dat Know God
1Ki 13.24: One lion see um on top da road an kill um.
1Ki 13.24: Da lion throw down da mahke guy body on top da road.
1Ki 13.24: Da donkey an da lion stand dea nea da body.
1Ki 13.25: Dey see da body da lion wen throw down on top da road.
1Ki 13.25: Dey see da lion stay stand nea da body.
1Ki 13.26: Yahweh wen turn um ova to da lion, an he bus up da guy an kill um, jalike Yahweh wen tell um
1Ki 13.28: an he find da guy body on top da road, an da donkey an da lion stay stand nea da body.”
1Ki 13.28: Da lion neva eat da body, an he neva bus up da donkey.
1Ki 20.36: wack me like how Yahweh tell, wen you go way from hea, one lion goin kill you.
1Ki 20.36: An afta da guy go way litto bit, one lion find da guy an kill um.”
Isa 5.29: Da army guys make big noise jalike da wahine lion.
Isa 5.29: Dey grab eryting, Jalike da lion make noise wen he grab one animal An carry um away An no
Isa 11.6: Da leopard goin lay down wit da bebe goat, Da bebe cow, da lion, an da fat cow goin stay togedda, An goin get one small
Isa 11.7: Da lion goin eat dry grass jalike da cows.
Isa 15.9: run away, An da peopo dat stay dea on top da land too, Da lion goin chase um an get um.
Isa 21.8: Den da watcha guy talk loud, Jalike one lion: “Eh boss, ery day I stay on top hea Looking all da time,
Isa 31.3: Dis da ting Yahweh tell me: “Jalike how da lion make noise Wen he catch one sheep, An jalike peopo call
Isa 31.3: call plenny sheep farma guys Fo come help dem catch da lion, But da lion, he no scared dem.
Isa 31.3: sheep farma guys Fo come help dem catch da lion, But da lion, he no scared dem.
Isa 31.3: come, He goin come down an fight, An no scared, jalike da lion, On top da hill wea da Temple stay.
Isa 35.9: No mo lion o wild kine animal dat like eat you Goin come nea dea.
Isa 38.13: But den, God go broke all my bones Jalike one lion!
Isa 65.25: Da lion goin eat grass jalike da cow.
Dan 6.20: Wen he come nea da lion hole, he call Daniel wit sad kine voice.
Dan 7.4: Da firs wild kine animal, look jalike one lion, but get wings jalike one eagle.
Amo 3.4: You tink da lion goin make da big noise inside da trees If no mo notting
Amo 3.4: Da young lion no goin growl inside his house If he neva find notting fo
Amo 3.8: Wen da lion make big noise, you betta be scared!
Amo 3.12: Yahweh say dis: “Wen da lion grab da sheep, Da sheep farma guy ony bring back litto bit
Amo 5.19: Fo you guys, goin be jalike dis -- you go run away from da lion, An one nodda kine wild animal goin catch you from da odda
1Pe 5.8: Dass why he stay going all ova da place jalike one wild lion, looking fo somebody he can eat up.
Rev 4.7: Da first one dat stay alive wen look jalike one lion, da nex one look jalike one boy kine cow, numba three get
Rev 5.5: Jalike da Bible wen say, he jalike one Lion!
Rev 9.8: Dea teet, jalike lion kine teet.
Rev 9.17: Da horse head wen look jalike da lion head.
Rev 10.3: He make big noise, jalike da lion.
Rev 13.2: but he get feet jalike da bear, an da mout jalike da lion.