Exo 29.13: fat dat cova da guts, da hard ting dat stick out from da liver, an da two kidneys wit da fat dat go aroun dem, an burn um
Exo 29.22: dat cova da inside parts, da ting dat stick out from da liver, an da two kidneys wit da fat aroun dem.
Lev 3.4: um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out.
Lev 3.10: um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out.
Lev 3.15: um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out.
Lev 4.9: top um in da middo a da rib an da hip bone, da part a da liver dat stick out.
Lev 7.4: um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out, an take out da liver wit da kidneys.
Lev 7.4: bone, an da part a da liver dat stick out, an take out da liver wit da kidneys.
Lev 8.16: take out all da fat aroun da inside parts, da part a da liver dat stick out, both da kidneys an dea fat, an burn um on
Lev 8.25: fat tail, all da fat aroun da inside parts, da part a da liver dat stick out, both kidneys an dea fat, an he cut off da
Lev 9.10: burn da fat on top da altar, da kidneys, an da part a da liver dat stick out, from da sacrifice cuz a da bad tings he wen
Lev 9.19: tail, da fat dat cova da guts, da kidneys, an da part a da liver dat stick out, dey put all dat stuff on top da breast part