Lev 11.29: no can come in front me: da weasel, da rat, all kine big lizard, da gecko, da monitor lizard, da shiny kine lizard, da
Lev 11.30: weasel, da rat, all kine big lizard, da gecko, da monitor lizard, da shiny kine lizard, da skink kine lizard, an da
Lev 11.30: big lizard, da gecko, da monitor lizard, da shiny kine lizard, da skink kine lizard, an da chameleon.
Lev 11.30: da monitor lizard, da shiny kine lizard, da skink kine lizard, an da chameleon.
Rom 1.23: O mo betta our god goin look jalike one bird o one lizard o one nodda animal.
Jas 3.7: do wat da guy like -- da kine wild animals, da birds, da lizard, an da animals dat live in da sea, lidat.