Exo 21.6: an take one spike an push um thru da bottom a his ear lobe in da door an take um out.
Deu 15.17: Den take one spike an push um thru da bottom a his ear lobe in one door an take um out.