head: Da Locust Grasshoppa Bugs
Exo 10.4: peopo go way, dis wat I goin do: Tomorrow I bring plenny locust kine grasshoppa inside yoa land.
Exo 10.5: Da locust grasshoppa bugs goin cova da groun, so no can see da
Exo 10.5: you guys growing an da ice rain storm neva wipe out, da locust goin eat um all up.
Exo 10.12: “Put up yoa hand an hold um out ova da Egypt land fo da locust bugs, so dey goin come up all ova da Egypt land an eat up
Exo 10.13: Morning time, had da east wind still yet, an wen bring da locust.
Exo 10.14: Had locust bugs all ova da Egypt land.
Exo 10.14: Had uku paila locust all ova da place.
Exo 10.14: From befo time neva had dat plenny locust, an bumbye, no goin get any mo lidat eva.
Exo 10.15: Da locust bugs wen cova all da groun, till ony look black all ova.
Exo 10.19: Da wind wen pick up da locust an carry um inside da Red Sea.
Exo 10.19: No mo even one locust bug lef inside da Egypt land.
Lev 11.22: You guys can eat all kine locust bug, grasshoppa, an cricket.