Ezr 2.33: From Lod, Hadid, an Ono, 725.
Neh 7.37: Da Lod, Hadid, an Ono ohanas, 721.
Neh 11.35: Ananiah, Hazor, Ramah, Gittaim, Hadid, Zeboim, Neballat, Lod, an Ono inside da valley wea da guys dat make fancy kine