Exo 26.5: a da las 14 yard piece fo da one side a da tent make 50 loop wit blue wool string.
Exo 26.5: fo da las 14 yard piece fo da odda side a da tent, make 50 loop dat go wit da 50 loop on top da odda piece.
Exo 26.5: fo da odda side a da tent, make 50 loop dat go wit da 50 loop on top da odda piece.
Exo 26.10: a da las 15 yard piece fo da one side a da tent, make 50 loop.
Exo 26.10: fo da las 15 yard piece fo da odda side a da tent, make 50 loop dat go wit da 50 loop on top da odda piece.
Exo 26.10: fo da odda side a da tent, make 50 loop dat go wit da 50 loop on top da odda piece.
Exo 26.11: Den make 50 bronze hook, an put um in da loop fo make da whole ting come one tent cova.
Exo 36.12: Dey make 50 loop fo da piece on da front side, an 50 loop fo da piece on da
Exo 36.12: Dey make 50 loop fo da piece on da front side, an 50 loop fo da piece on da back side, so ery loop fo da one piece
Exo 36.12: front side, an 50 loop fo da piece on da back side, so ery loop fo da one piece come togedda wit da loop on da odda piece,
Exo 36.12: back side, so ery loop fo da one piece come togedda wit da loop on da odda piece, fo make da whole tent come one piece.