Exo 36.11: Dey take da blue kine wool string an make loops all down one side a da piece fo da front side wea dey come
Exo 36.17: Dey make 50 loops all down one side wea da back side come togedda, an same