Isa 35.8: dat way, Even da ones dat donno da road, Dey no goin get lost.
Mat 10.6: da peopo from Israel ohana, cuz dey jalike sheeps dat stay lost.
Mat 15.24: da Israel ohana peopo, cuz dey jalike da sheeps dat stay lost.
head: Da Sheep Dat Stay Lost
Mat 18.13: If he get hundred sheeps, an one sheep stay lost, he goin let da ninety nine odda sheeps stay ova dea by
Mat 18.13: on top da hill, an go look fo da one sheep dat stay lost, yeah?
Mat 18.13: he wen find, den fo da ninety nine sheeps dat neva get lost.
Mat 18.13: I wen come fo take da guys dat stay lost outa da bad kine stuff dey doing.
Mat 18.14: in da sky no like if even one a da small kids hea stay lost.
head: Da Story Bout Da Lost Sheep
Luk 15.4: If one a you guys get hundred sheeps, but one sheep stay lost, you goin leave da ninety nine sheeps inside da boonies,
Luk 15.4: inside da boonies, an go look fo da one sheep dat stay lost, yeah?”
Luk 15.6: Cuz I wen find my sheep dat was lost.
head: Da Story Bout Da Lost Coin
Luk 15.9: Cuz I wen find my coin dat was lost!
head: Da Story Bout Da Lost Boy
Luk 15.24: Cuz he was lost, but now we find um!
Luk 15.32: Cuz he was lost, but now we find um!
1Pe 2.25: You guys was jalike da sheeps dat stay lost, but now you guys wen come back to God.