1Ki 15.2: His mudda name Maacah, Absalom girl.
1Ki 15.10: His granmudda, Maacah, her fadda Absalom.
1Ki 15.13: He even kick out his granmudda Maacah an no give her respeck fo be da ol queen, cuz she wen make
1Ki 15.20: He take ova Ijon, Dan, Abel Bet Maacah, an da land aroun Lake Kinneret all da way to da Naftali