Neh 8.5: side had Mattitiah, Shema, Anaiah, Uriah, Hilkiah, an Maaseiah.
Neh 8.7: Jeshua, Bani, Sherebiah, Jamin, Akkub, Shabbetai, Hodiah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan, an Pelaiah.
Neh 10.25: Hasshub, Hallohesh, Pilha, Shobek, Rehum, Hashabnah, Maaseiah, Ahiah, Hanan, Anan, Malluk, Harim, an Baanah.