Gen 5.12: Kenan, afta he live 70 year, he get one boy Mahalalel.
Gen 5.13: An afta Mahalalel wen born, Kenan still live 840 year, an he get odda kids
Gen 5.15: Mahalalel, afta he live 65 year, he get one boy Jared.
Gen 5.16: An afta Jared wen born, Mahalalel still live 830 year, an he get odda kids too, boys an
Gen 5.17: Mahalalel wen live 895 year, den he mahke.
Neh 11.4: an his odda ancesta guys Zekariah, Amariah, Shefatiah, Mahalalel, all da way back to Perez.)