Gen 32.2: Dass how come he give dat place da name Mahanaim, cuz sound kinda like “Two Camping Place,” dea language.
1Ki 2.8: wen put kahuna on top me fo hurt me plenny, da time I go Mahanaim.
1Ki 4.14: Ahinadab, Iddo boy, fo Mahanaim side.